Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Sining at Literatura

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
sining at literaturayì shù hé wén xué艺术和文学
siningyì shù; měi shù; yì shù pǐn艺术; 美术; 艺术品
pangguhittú huà; sù miáo图画; 素描
pagpipinta huì huà; yóu huà绘画; 油画
pagpintamiáo huà de; zhumiáo huà de; zhuó sè de; shuā shàng yóu qī de sè de; shuā shàng yóu qī de描画的; 着色的; 刷上油漆的
larawanzhào piàn, tú huà照片, 图画
imprentayìn shuā印刷
posterhǎi bào, guǎng gào; zhāo tiē海报, 广告; 招贴
librong pangkulaytián sè 填色
librong pangguhittú huà běn图画本
almohadong dibuhosù xiě běn速写本
tsokfěn bǐ粉笔
pangkulaylà bǐ, yǒu sè fěn bǐ蜡笔, 有色粉笔
tintamò shuǐ, mò zhī; yóu mò墨水, 墨汁; 油墨
pinturayóu qī; yán liào; huì huà zuò pǐn油漆; 颜料; 绘画作品
brotchayóu qī shuā, tú qī shuā油漆刷, 涂漆刷
panitikgāng bǐ钢笔
lapisqiān bǐ铅笔
pamburaxiàng pí橡皮
pahayaganrì bào, zá zhì日报, 杂志
tanawinshān shuǐ huà山水画
larawanxiāo xiàng; miáo xiě; bàn shēn diāo sù xiàng肖像; 描写; 半身雕塑像
dagat tanawinhǎi yáng fēng jǐng huà海洋风景画
abstractzhāi yào摘要
kritikopíng lùn jiā评论家
kritikaljiàn dìng de; píng lùn de鉴定的; 评论的
kayarianzhì dì; wén lǐ; jié gòu质地; 纹理; 结构
kulayyán sè; fēng gé颜色; 风格
pakiramdamgǎn jiào, chù jiào感觉, 触觉
emosyonqíng gǎn; qíng xù情感; 情绪
pasyonjī qíng; rè qíng激情; 热情
istilofēng gé; shí shàng; lèi xíng风格; 时尚; 类型
pagsubokqǐ tú, shì tú企图, 试图

literaturawén xué; wén xiàn; wén yì; zhù zuò文学; 文献; 文艺; 著作
may akdazuò zhě; zuò jiā作者; 作家
nobelaxiǎo shuō jiā小说家
basa yuè dú 阅读
sulatxiě zuò, zuò qǔ写作, 作曲
libroshū jí书籍
diksiyonaryozì diǎn; cí diǎn字典; 词典
notepadbǐ jì běn; jì shì shǒu cè笔记本; 记事手册
dyaryobào zhǐ报纸
magasinzá zhì杂志
mapadì tú; shì yì tú地图; 示意图
awtobiograpiyazì chuán; zì chuán wén xué自传; 自传文学
wikang aklatyǔ yán lèi shū jí语言类书籍
nobelaxiǎo shuō小说
kuwentogù shì故事
maikling kuwentoduǎn piān xiǎo shuō (zhǐ yī wàn zì yǐ nèi de xiǎo shuō )短篇小说(指一万字以内的小说)
katatakutang kuwentokǒng bù gù shì恐怖故事
romantiko chuán qí; làng màn shǐ; mào xiǎn gù shì传奇; 浪漫史; 冒险故事
pangingilig sa tuwajīng xiǎn xiǎo shuō惊险小说
panulaanshī

potograpiyashè yǐng摄影
litratozhào piàn, xiàng piàn照片, 相片
litratista shè yǐng shī; zhào xiàng shī 摄影师; 照相师
masining na potograpiyayì shù shè yǐng 艺术摄影
siwang(zhào xiàng jī, wàng yuǎn jìng děng de )guāng quān, kǒng jìng(照相机, 望远镜等的)光圈, 孔径
paglantadpù guāng曝光
kamera zhào xiàng jī; shè yǐng jī 照相机; 摄影机
lentejìng tóu; tòu jìng镜头; 透镜
salaanlǜ guāng qì滤光器
tungkosān jiǎo jià三脚架
kalagitnaan habajiāo jù焦距
sobrang pagkalantadpù guāng guò dù曝光过度
Now take the Sining at Literatura test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles