Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Pang-uri

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
pang-urixíngróngcí形容词
kulayyánsè颜色
abuhinhuīsè灰色
asullánsè蓝色
berde, lunti, luntianlùsè禄色
biyoleta, muradozǐsè紫色
dilawhuángsè黄色
ginintuanyínsè银色
itimhēisè黑色
kulay lupa, kayumanggihèsè, zōngsè褐色, 棕色
kulay-kahelchénghuángsè橙黄色
kulay-rosasfěnhóngsè粉红色
madilim, makulimlimànsè, shēnsè暗色, 神色
maliwanagdànsè淡色
pulahóngsè红色
putibáisè白色

bagaywù tǐ 物体
magaandànsè淡色
maangheltiān shǐ de ;sì tiān shǐ de 天使的;似天使的

pagkain at inuminshí wù hé yǐn liào 食物和饮料
maalatxián de 咸的
maasimyǒu suān wèi de 有酸味的
mainitrè de 热的
malasaxīn là de 辛辣的
malinamnamměi wèi de 美味的
mapaityǒu kǔ wèi de 有苦味的
matamistián wèi de 甜味的
maybangoxiāng de ,yǒu xiāng wèi de 香的,有香味的
muraqīng dàn de 清淡的

matigasyìng de 硬的
matatagjiān yìng de 坚硬的
malambotróu ruǎn de 柔软的
makinisguāng huá de 光滑的
magaspangcū cāo de ;(biǎo miàn )bù píng de 粗糙的;(表面)不平的
matigasjiān yìng de 坚硬的
nababaluktotróu rèn de 柔韧的
malambotróu ruǎn de 柔软的
matalasfēng lì de 锋利的
matalimjiān lì de ,yǒu ruì jiǎo de ;jiān de 尖利的,有锐角的;尖的
pulpolbù jiān de 不尖的
matulis jiān de ;tū chū de 尖的;突出的
mapanimdimfǎn shè de 反射的
maliwanagyǒu guāng zé de ,cā liàng de ;shǎn yào de 有光泽的,擦亮的;闪耀的
hindi lusutanbù tòu míng de 不透明的
maliwanag, malinawqīng chǔ de ;qīng chè de 清楚的;清澈的
makinangmíng liàng de ,xiān míng de 明亮的,鲜明的
mapuroldùn de ;chí dùn de 钝的;迟钝的
liwanagdànsè淡色
madilimànsè, shēnsè暗色, 神色

damdaminqíng xù 情绪
galit shēng qì de ;fèn nù de ;kuáng bào de 生气的;愤怒的;狂暴的
masaya, ligayaxìng fú de ;gāo xìng de 幸福的;高兴的
maaari bagāo xìng de ;xǐ huān de 高兴的;喜欢的
mapanglawyōu yù de 忧郁的
malungkotnán guò de ;bēi āi de 难过的;悲哀的
biguin, mabahalaxīn fán de ;hún luàn de 心烦的;混乱的
kaliga-ligayakuáng xǐ de ;rù mí de 狂喜的;入迷的
lamanmǎn yì de 满意的
napahiyagān gà de ;jiǒng pò de 尴尬的;窘迫的
magalaaladān xīn de 担心的
takothài pà de 害怕的
magandaměide美的

mga taorén
matandanián lǎo de 年老的
batanián qīng de 年轻的
matangkadgāo de 高的
pandakǎi de 矮的

malakidà de 大的
maliitxiǎo de 小的

magandaměide美的
luntianlùsè禄色
payapahé píng de ,ài hào hé píng de ;píng jìng de 和平的,爱好和平的;平静的
Now take the Pang-uri test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles