Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Bisaya Diksyonaryo

Tagalog-Bisaya Diksyonaryo | Numero

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogBisaya
NumeroNumero

Isausa, uno
Dalawaduha, dos
Tatlotulo, tres
Apatupat, kwatro
Limalima, singko
Animunom, sais
Pitopito, syete
Walowalo, otso
Siyamsiyam, nwebe
Sampunapulo, dyes
Labing-isanapulo`g usa, onse
Labindalawanapulo`g duha, dose
Labintatlonapulo`g tulo, trese
Labing-apatnapulo`g upat, katorse
Labinlimanapulo`g lima, kinse
Labing-animnapulo`g unom, disesays
Labingpitonapulo`g pito, disesyete
Labingwalonapulo`g walo, disiotso
Labinsiyamnapulo`g siyam, disenuybe
Dalawampukawhaan, bayente
Dalawampu’t isakawhaa`g usa, bayente uno
Dalawampu’t dalawakawhaa`g duha, baynete dos
Dalawampu’t tatlokawhaa`g usa, bayente uno
Dalawampu’t apatkawhaa`g usa, bayente uno
Dalawampu’t limakawhaa`g usa, bayente uno
Dalawampu’t animkawhaa`g usa, bayente uno
Dalawampu’t pitokawhaa`g usa, bayente uno
Dalawampu’t walokawhaa`g usa, bayente uno
Dalawampu’t siyamkawhaa`g usa, bayente uno
Tatlumpukatloan ,trayente
Tatlumpu’t isakatloa`g usa, trayente uno
Tattlumpu’t dalawakatloa`g duha, trayente dos
Apatnapukap`atan, kwarenta
Apatnapu’t isakap`ata`g usa, kwarenta uno
Apatnapu’t dalawakap`ata`g duha, kwarenta dos
Limampukalim`an, singkwenta
Limampu’t isakalim`a`g usa, singkwenta uno
Animnapukan`uman, saysenta
Animnapu’t isakan`uma`g usa, saysenta uno
Pitumpukapitoan, setenta
Pitumpu’t isakapitoa`g usa, setenta uno
Walumpukawalohan, otsenta
Walumpu’t isakawaloha`g usa, otsenta uno
Siyamnapukasiyaman, nobenta
Siyamnapu’t isakasiyama`g usa, nobenta uno
Sandaanusa ka gatos, syento
Sandaa’t isausa ka gatus ug usa, syento uno
Dalawang daanduha ka gatus, dos syentos
Dalawang daa’t isaduha ka gatus ug usa, dos syentos dos
Tatlong daantulo ka gatus, tres syentos
Apataraanupat ka gatus, kwatro syentos
Limang daanlima ka gatus, kinyentos
Anim na raanunom ka gatus, sais syentos
Pitong daanpito ka gatus, syete syentos
Isang libousa ka libo
Limang libolima ka libo
Sampung libonapulo ka libo
Sandaang libousa ka gatus ka libo
Sang-angawusa ka milyon
Now take the Numero test in Cebuano

Kategorya

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Gulay
Prutas

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Hugis

Wika
Numero
Pang-uri
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles