jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 代词

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
代词dàicípanghalip
ako
ikaw
siya
siya
yaon, iyan
我们wǒmentayo

ako
ikaw
siya, sakanya
siya, niya
我们wǒmentayo
这, 这个zhè, zhègeito
那, 那个nà, nàgeiyan

汉语拼音他加祿语

Now take the 代词 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles