jonsay.co.uk
Language Dictionaries
瑞典语字典

瑞典语字典 | 形状

Chinese

Image banner for the shapes category
汉语拼音瑞典语
形状xíngzhuàngc form
八边形bābiānxíngc oktagon, c åttahörning
波浪形bōlàngxíngc våg
长方形chángfāngxíngc rektangel
管状guān zhàngnt rör
角锥体jiǎozhuītǐc pyramid
立方体lìfāngtǐc kub
菱形língxíngc romb
六边形liùbiānxíngc hexagon, c sexhörning
螺旋形luóxuánxíngc spiral
卵形luǎnxíngc oval
píngflat
平面píngmiànnt plan
七边形qībiānxíngc heptagon, c sjuhörning
曲线qǔxiànc kurva
球体qiútǐc sfär
三角形sānjiǎoxíngc triangel, c trehörning
五边形wǔbiānxíngc pentagon, c femhörning
线xiànc linje
圆顶状yuán dǐng xíngc kupol
圆柱体yuánzhùtǐc cylinder
圆锥体yuánzhuītǐc kon
正方形zhèngfāngxíngc kvadrat, c fyrkant
汉语拼音瑞典语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Swedish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles