jonsay.co.uk
Language Dictionaries
西字典

西字典 | 哺乳动物

Chinese
A to Z

汉语拼音西班牙语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùm mamífero
食肉动物shíròu dòngwùm carnívoro, f carnívora
食草动物shícǎo dòngwùm herbívoro, f herbívora
食虫动物shíchóng dòngwùm insectívoro, f insectívora
杂食动物záshí dòngwùm omnívoro, f omnívora

白鼬báiyòum hurón
斑马bānmǎf cebra
刺猬cìwèim erizo
长颈路chángjǐnglùf jirafe
河马hémǎm hipopamo
m zorro
黑豹hēibàof pantera
海豹hǎibàof foca
海狮hǎishīm león marino
海象hǎixiàngf morsa
m tigre
黄鼬huángyòuf comadreja
huānm tejón
lángm lobo
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngm uapití
羚羊língyángm antílope
鬣狗liègǒuf hiena
骆驼luòtuom camello
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó f llama
m alce
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom jaguar
犰狳qiúyúm armadillo
食蚁兽shíyǐshòum oso hormiguero
狮子shīzim león
水牛shuǐniúm búfalo
水獭shuǐtǎf nutria
m conejo, f coneja
犀牛xīniúm rinoceronte
xiàngf elefanta
*母象mǔxiàngf vaca
野牛yěniúm bisonte
野兔yětùf liebre
野猪yězhūm jabalí
鼹鼠yǎnshǔm topo
cháim chacal
鼩鼱qú jīngf musaraña

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm roedor
仓鼠cāngshǔm hamster
大鼠dàshǔf rata
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔf marmota
豪猪háozhūm puercoespín
河狸hélím castor
松鼠sōngshǔf ardilla
沙鼠shā shǔm gerbo
shǔm ratón, f laucha
豚鼠túnshǔm cobayo, f cobaya

类人猿lèirényuánm simio
长臂猿chángbìyuánm gibón
大猩猩dàxīngxīngm gorila
黑猩猩hēixīngxīngm chimpancé

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primate
狒狒fèifèim babuino
hóum mono, f mona
猕猴mí hóum mono rhesus

有袋动物yǒu dài dòngwùm marsupial
袋鼠dàishǔm canguro
树袋熊shùdàixióngm koala
负鼠fù shǔf zarigüeya

xióngm oso, f osa
北极熊běijíxióngm oso polar
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm/f panda
浣熊huàn xióng m mapache

家畜jiā chùm doméstico animal
鹿f ciervo, m venado
m burro, m asno
m caballo
niúf vaca
*母牛mǔniúf vaca
山羊shānyángf cabre
yángf oveja
zhūm cerdo
*公猪gōngzhūm jabalí

海豚hǎitúnm delfín
虎鲸hǔjīngf orca
鲸鱼jīngyúf ballena
鼠海豚shǔhǎitúnf marsapa
汉语拼音西班牙语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles