jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 形状

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

形状xíngzhuàngm form
八边形bābiānxíngm åttekant
波浪形bōlàngxíngm/f bølge
长方形chángfāngxíngnt rektangel
管状guān zhàngnt rør
m bue
角锥体jiǎozhuītǐm pyramide
立方体lìfāngtǐm kube
菱形língxíngrombe
六边形liùbiānxíngm sekskant
螺旋形luóxuánxíngm spiral
卵形luǎnxíngm oval
píngnt plan
平面píngmiànnt plan
七边形qībiānxíngm sjukant
曲线qǔxiànm kurve
球体qiútǐm sfære
三角形sānjiǎoxíngm trekant
五边形wǔbiānxíngm femkant
线xiànm strek
圆顶状yuán dǐng xíngm dom
yuánm sirkel
圆柱体yuánzhùtǐm sylinder
圆锥体yuánzhuītǐm kjegle
正方形zhèngfāngxíngm boks
正方形zhèngfāngxíngnt kvadrat
汉语拼音挪威语

Now take the 形状 test in Norwegian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles