Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 日字典

日字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音日语
说明shuōmíngshiji指示
方向fāngxiànghoukou方向
这里zhèlǐkokoここ
往哪里wǎng nàlǐsokoそこ
在那边zài nà biānasokoあそこ
běikita
nánminami
dōnghigashi
西nishi西
东北dōngběihokutou北東
西北xīběihokusei北西
东南dōngnánnantou南東
西南xīnánnansei南西
左边zuǒbiānhidari
公正gōngzhèngmigi
上面shàngmiànue
下面xiàmiànshita
向上的xiàngshàngdeue e上へ
向下的xiàng xià deshita e下へ
正面zhèngmiànzenmen前面
后面hòumiànushiro後ろ
对面duìmiànhantai反対
里面lǐmiànnaka
外面wàimiànsoto
jìnchikai近い
yuǎntooi遠い
面积miànjìchiiki地域
邻近línjìnkinjo近所
附近fùjìnsokorahenそこら辺
Now take the 说明 test in Japanese

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
医学的
音乐
神话
宗教
运动
时间
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles