jonsay.co.uk
Language Dictionaries
意字典

意字典 | 哺乳动物

Chinese
A to Z

汉语拼音意大利语
食肉动物shíròu dòngwùm carnivoro
食草动物shícǎo dòngwùm erbivoro
食虫动物shíchóng dòngwùm insettivoro
杂食动物záshí dòngwùm omnivoro

白鼬báiyòum furetto
斑马bānmǎf zebra
穿山甲chuān shān jiǎm pangolino
刺猬cìwèim riccio
长颈路chángjǐnglùf giraffa
河马hémǎm ippopotamo
f volpe
黑豹hēibàof pantera
海豹hǎibàof foca
海狮hǎishīm leone marino
海象hǎixiàngm tricheco
f tigre
黄鼬huángyòuf donnola
huānm tasso
lángm lupo
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngm gnu
羚羊língyángf antilope
鬣狗liègǒuf iena
骆驼luòtuom camello
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó m lama
m alce
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom giaguaro
犰狳qiúyúm armadillo
食蚁兽shíyǐshòum formichiere
狮子shīzim leone
水牛shuǐniúm bufalo
水獭shuǐtǎf lontra
m coniglio
犀牛xīniúm rinoceronte
xiàngm elefante, f elefantessa
*母象mǔxiàngf vacca
野牛yěniúm bisonte
野兔yětùf lepre
野猪yězhūm cinghiale
鼹鼠yǎnshǔf talpa
cháim sciacallo
鼩鼱qú jīngm toporagno

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm roditore
仓鼠cāngshǔm criceto
大鼠dàshǔm ratto
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔf marmota
豪猪háozhūm porcospino
河狸hélím castoro
松鼠sōngshǔm scoiattolo
沙鼠shā shǔm gerbillo
shǔm topo
豚鼠túnshǔf cavia

类人猿lèirényuánf scimmia
长臂猿chángbìyuánm gibbone
大猩猩dàxīngxīngm gorilla
黑猩猩hēixīngxīngm scimpanzé
猩猩xīngxīngm orangotango

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primate
狒狒fèifèim babbuino
hóuf scimmia
猕猴mí hóum macaco rhesus

有袋动物yǒu dài dòngwùm marsupiale
袋鼠dàishǔm canguro
树袋熊shùdàixióngm koala
负鼠fù shǔm opposum

xióngm orso
北极熊běijíxióngm orso bianco
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm panda
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m orso bruno
浣熊huàn xióng m procione

gǒum cane
鹿m cervo
m asino
māom gatto
m cavallo
niúf vacca
*母牛mǔniúf vacca
山羊shānyángf capra
yángf pecora
zhūm maiale
*公猪gōngzhūm cinghiale

jīngf cetacea
海豚hǎitúnm delfino
虎鲸hǔjīngf orca
鲸鱼jīngyúf balena
鼠海豚shǔhǎitúnf focena
汉语拼音意大利语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles