jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 形状

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音德语
形状xíngzhuàngf Form
八边形bābiānxíngnt Achteck
波浪形bōlàngxíngf Welle
长方形chángfāngxíngnt Rechteck
管状guān zhàngnt Rohr
m Bogen
环面huánmiànm Torus
角锥体jiǎozhuītǐf Pyramide
立方体lìfāngtǐm Würfel
菱形língxíngf Raute
六边形liùbiānxíngnt Sechseck
螺旋形luóxuánxíngf Spirale
卵形luǎnxíngnt Oval
píngeben
平面píngmiànf Ebene
七边形qībiānxíngnt Siebeneck
曲线qǔxiànm Bogen
球体qiútǐf Kugel
三角形sānjiǎoxíngnt Dreieck
五边形wǔbiānxíngf Fünfeck
线xiànf Linie
圆顶状yuán dǐng xíngf Kuppel
yuánm Kreis
圆柱体yuánzhùtǐm Zylinder
圆锥体yuánzhuītǐm Kegel
正方形zhèngfāngxíngf Schachtel
正方形zhèngfāngxíngnt Quadrat
汉语拼音德语
Now take the 形状 test in German


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles