jonsay.co.uk
Language Dictionaries
德字典

德字典 | 形状

Chinese
A to Z

Image banner for the shapes category
汉语拼音德语
形状xíngzhuàngf Form
八边形bābiānxíngnt Achteck
波浪形bōlàngxíngf Welle
长方形chángfāngxíngnt Rechteck
管状guān zhàngnt Rohr
m Bogen
环面huánmiànm Torus
角锥体jiǎozhuītǐf Pyramide
立方体lìfāngtǐm Würfel
菱形língxíngf Raute
六边形liùbiānxíngnt Sechseck
螺旋形luóxuánxíngf Spirale
卵形luǎnxíngnt Oval
píngeben
平面píngmiànf Ebene
七边形qībiānxíngnt Siebeneck
曲线qǔxiànm Bogen
球体qiútǐf Kugel
三角形sānjiǎoxíngnt Dreieck
五边形wǔbiānxíngf Fünfeck
线xiànf Linie
圆顶状yuán dǐng xíngf Kuppel
yuánm Kreis
圆柱体yuánzhùtǐm Zylinder
圆锥体yuánzhuītǐm Kegel
正方形zhèngfāngxíngf Schachtel
正方形zhèngfāngxíngnt Quadrat
汉语拼音德语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles