Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 形状

Search dictionary :-

汉语拼音德语
形状xíngzhuàngf Form
八边形bābiānxíngnt Achteck
波浪形bōlàngxíngf Welle
长方形chángfāngxíngnt Rechteck
管状guān zhàngnt Rohr
m Bogen
环面huánmiànm Torus
角锥体jiǎozhuītǐf Pyramide
立方体lìfāngtǐm Würfel
菱形língxíngf Raute
六边形liùbiānxíngnt Sechseck
螺旋形luóxuánxíngf Spirale
卵形luǎnxíngnt Oval
píngeben
平面píngmiànf Ebene
七边形qībiānxíngnt Siebeneck
曲线qǔxiànm Bogen
球体qiútǐf Kugel
三角形sānjiǎoxíngnt Dreieck
五边形wǔbiānxíngf Fünfeck
线xiànf Linie
圆顶状yuán dǐng xíngf Kuppel
yuánm Kreis
圆柱体yuánzhùtǐm Zylinder
圆锥体yuánzhuītǐm Kegel
正方形zhèngfāngxíngf Schachtel
正方形zhèngfāngxíngnt Quadrat
Now take the 形状 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles