jonsay.co.uk
Language Dictionaries
德字典

德字典 | 天文学

Chinese
A to Z

Image banner for the astronomy category
汉语拼音德语
天文学tiānwénxuéf Astronomie
太阳tàiyángf Sonne
行星xíngxīngm Planet
水星shuǐxīngm Merkur
金星jīnxīngf Venus
地球dìqiúf Erde
火星huǒxīngm Mars
木星mùxīngm Jupiter
土星tǔxīngm Saturn
天王星tiānwángxīngm Uranus
海王星hǎiwángxīngm Neptun
冥王星míngwángxīngm Pluto
月球yuèqiúm Mond
卫星wèixīngm Satellit

银河系yínhéxìf Milchstraße
宇宙yǔzhòunt Universum
星系xīngxìf Galaxis
xīngm Stern
太阳系tàiyángxìnt Sonnensystem
行星xíngxīngm Planet
彗星huìxīngm Komet
流星liúxīngm Meteor
流星雨liúxīngyǔm Meteorstrom
小行星xiǎoxíngxīngm Asteroid

望远镜wàngyuǎnjìngnt Teleskop
接眼jiēyǎnnt Okular
巴洛透镜bā luò tòu jìngf Barlowlinse
牛顿望远镜niúdùn wàngyuǎnjìngnt Newton-Teleskop
多布森望远镜duōbùsēn wàngyuǎnjìngnt Dobson-Teleskop
放大fàngdàf Vergrößerung
孔径kǒngjìngf Öffnung, f Blende
导星镜dǎo xīng jìngm Suchfernrohr
滤色镜lǚsèjìngm Filter
jìngm Spiegel
透镜tòujìngf Linse
星星的亮度xīng xīng de liàng dùf Helligkeit

仙女座xiānnǚzuòf Andromeda
唧筒座jītǒngzuòf Luftpumpe
天燕座tiānyànzuòm Paradiesvogel
宝瓶座bǎopíngzuòm Wasserman
天鹰座tiānyīngzuòm Adler
天坛座tiāntánzuòm Altar
白羊座báiyángzuòm Widder
御夫座yùfūzuòm Fuhrmann
牧夫座mùfūzuòm Bärenhüter
雕具座diāojùzuòm Grabstichel
鹿豹座lùbàozuòf Giraffe
巨蟹座jùxièzuòm Krebs
猎犬座lièquǎnzuòf Jagdhunde
大犬座dàquǎnzuònt Großer Hund
小犬座xiǎoquǎnzuòm Kleine Hund
摩羯座mójiézuòm Steinbock
船底座chuándǐzuòm Kiel des Schiffes
仙后座xiānhòuzuòf Kassiopeia
半人马座bànrénmǎzuòm Zentaur
仙王座xiānwángzuòm Kepheus
鲸鱼座jīngyúzuòm Walfisch
堰蜓座yàntíngzuònt Chamäleon
圆规座yuánguīzuòm Zirkel
天鸽座tiāngēzuòf Taube
后发座hòufāzuònt Haar der Berenike
南冕座nán miǎnzuòf Südliche Krone
北冕座běi miǎnzuòf Nördliche Krone
乌鸦座wūyāzuòm Rabe
巨爵座jùjuézuòm Becher
南十字座nán shízìzuònt Kreuz des Südens
天鹅座tiānézuòm Schwan
海豚座hǎitúnzuòm Delphin
剑鱼座jiànyúzuòm Schwertfisch
天龙座tiānlóngzuòm Drache
小马座xiǎomǎzuònt Föllen
波江座bōjiāngzuòm Fluss Eridanus
天炉座tiānlúzuòm Chemische Ofen
双子座shuāngzizuòf Zwillinge
天鹤座tiānhèzuòm Kranich
武仙座wǔxiānzuòm Herkules
时钟座shízhōngzuòf Pendeluhr
长蛇座chángshézuòf Wasserschlange
水蛇座shuǐshézuòf Kleine Wasserschlange
印地安座yìndìānzuòm Inder
蝎虎座xiēhǔzuòf Eidechse
狮子座shīzizuòm Löwe
小狮座xiǎoshīzuòm Kleine Löwe
天兔座tiāntùzuòm Hase
天秤座tiānchèngzuòf Waage
豺狼座cháilángzuòm Wolf
天猫座tiānmāozuòm Luchs
天琴座tiānqínzuòf Leier
山案座shānànzuòm Tafelberg
显微镜座xiǎnwēijìngzuònt Mikroskop
麒麟座qílínzuònt Einhorn
苍蝇座cāngyíngzuòf Fliege
矩尺座jǔchǐzuònt Winkelmaß
南极座nán jízuòm Oktant
蛇夫座shéfūzuòm Schlangenträger
猎戶座lièhùzuòm Orion
孔雀座kǒngquèzuòm Pfau
飞马座fēimǎzuòm Pegasus
英仙座yīngxiānzuòm Perseus
凤凰座fènghuángzuòm Phoenix
绘架座huìjiàzuòm Maler
双魚座shuāngyúzuòf Fische
船尾座chuánwěizuònt Achterdeck des Schiffs
罗盘座luópánzuòm Schiffskompass
网罟座wǎnggǔzuònt Netz
天箭座tiānjiànzuòm Pfeil
人马座rénmǎzuòm Schütze
天蝎座tiānxiēzuòm Skorpion
玉夫座yùfūzuòm Bildhauer
盾牌座dùnpáizuòm Schild
巨蛇座jùshézuòf Schlange
六分仪座liùfēnyízuòm Sextant
金牛座jīnniúzuòm Stier
望远镜座wàngyuǎnjìngzuònt Teleskop
三角座sānjiǎozuònt Dreieck
南三角座nán sānjiǎozuònt Südliche Dreieck
杜鹃座dùjuānzuòm Tukan
大熊座dàxióngzuòm Großer Bär
小熊座xiǎoxióngzuòm Kleine Bär
船帆座chuánfānzuònt Segel des Schiffs
室女座shìnǚzuòf Jungfrau
飞鱼座fēiyúzuòm Fliegende Fisch
狐狸座húxīngzuòm Fuchs
汉语拼音德语
View the 天文学 flashcards page


Now take the 天文学 test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles