jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 天文学

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
天文学tiānwénxuéAstronomiya
太阳tàiyángadlaw
行星xíngxīngPlaneta
水星shuǐxīngMercury
金星jīnxīngVenus
地球dìqiúKalibutan
火星huǒxīngMars
木星mùxīngJupiter
土星tǔxīngSaturn
天王星tiānwángxīngUranus
海王星hǎiwángxīngNeptune
冥王星míngwángxīngPluto
月球yuèqiúbulan

银河系yínhéxìMilky Way
宇宙yǔzhòutibuok kalibutan
星系xīngxìgalaxiya
xīngbitoon
行星xíngxīngplaneta
彗星huìxīngcomet
流星liúxīngbulalakaw
小行星xiǎoxíngxīngasteroid


汉语拼音毕萨亚语
Now take the 天文学 test in Cebuano


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles