Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Svensk-Kinesisk Ordbok Drycker test

Currently 57 users online.

You will now be tested on the Drycker category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gin =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

chá

shuǐ
saft =

lǜ chá
绿茶

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
kaffe =

kāfēidòu
咖啡豆

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

fútèjiā
伏特加

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
cocktail =

píjiǔ
啤酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
vatten =

xuělìjiǔ
雪梨酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

shuǐ

yǐnliào
饮料
saft =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

kāfēidòu
咖啡豆

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
portvin =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

yǐnliào
饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒
mjölk =

yǐnliào
饮料

nǎi

jīwěijiǔ
鸡尾酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
lager, lageröl =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
cider =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

nǎi

yǐnliào
饮料
vin =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

yǐnliào
饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒
dryck =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

yǐnliào
饮料
läsk =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

qìshuǐ
汽水

shuǐ

kāfēidòu
咖啡豆
champagne =

báilándì
白兰地

píjiǔ
啤酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
vermouth =

píjiǔ
啤酒

píjiǔ
啤酒

kāfēidòu
咖啡豆

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
stout =

kāfēidòu
咖啡豆

píjiǔ
啤酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
te =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

qìshuǐ
汽水

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

chá
varm choklad =

báilándì
白兰地

píjiǔ
啤酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

fútèjiā
伏特加
öl =

píjiǔ
啤酒

qìshuǐ
汽水

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
milkshake =

kāfēidòu
咖啡豆

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎixī
奶昔
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles