Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dizionario Italiano-Mandarina Tempo test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Tempo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mese =

nián

xiǎoshí
小时

yuè

fēn
oggi =

shíjiān
时间

yìqiānnián
一千年

fēn

jīn tiān
今天
giorno =

tiān

yìqiānnián
一千年

shíjiān
时间

jīn tiān
今天
las due settimana =

zuó tiān
昨天

liǎng xīngqī
两星期

nián

shíjiān
时间
ora =

xiǎoshí
小时

míng tiān
明天

xīngqī, zhōu
星期, 周

liǎng xīngqī
两星期
minuto =

zuó tiān
昨天

fēn

zuó tiān
昨天

yuè
decennio =

shínián
十年

shíjiān
时间

xiǎoshí
小时

shíjiān
时间
settimana =

míng tiān
明天

shíjiān
时间

xiǎoshí
小时

xīngqī, zhōu
星期, 周
Tempo =

yìqiānnián
一千年

miǎo

zuó tiān
昨天

shíjiān
时间
ieri =

miǎo

xīngqī, zhōu
星期, 周

fēn

zuó tiān
昨天
secondo =

xiǎoshí
小时

jīn tiān
今天

tiān

miǎo
anno =

xīngqī, zhōu
星期, 周

míng tiān
明天

tiān

nián
mellenio =

zuó tiān
昨天

shínián
十年

fēn

yìqiānnián
一千年
domani =

fēn

míng tiān
明天

yuè

tiān
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles