Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Jumlah test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Jumlah category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tiga puluh dua =

sānshí`èr
三十二sānqiān
三千

bāshíyī
八十一
sepuluh ribu =

sānbǎi
三百

yībǎi líng èr
一百零二

yībǎi líng yī
一百零一

yīwàn
一万
tiga =

yībǎi líng èr
一百零二

sān

qīshíyī
七十一

liǔshí
六十
empat puluh dua =

sìshí`èr
四十二shíliù
十六

shíyī
十一
tiga ratus =

sānqiān
三千

sānbǎi
三百

shísì
十四

yīqiān
一千
sembilan puluh satu =yīwàn
一万

jiǔshíyī
九十一

sìshíyī
四十一
tujuh belas =

shíqī
十七

yībǎi líng yī
一百零一

shíyī
十一


seratus ribu =

yīqiān
一千

shíyì
十亿

bāshí
八十

shíwàn
十万
enam puluh =

yībǎi líng èr
一百零二

shíwàn
十万

liǔshí
六十

liùbǎi
六百
dua =

èrshíyī
二十一

wǔshí
五十

èr

shíliù
十六
delapan puluh satu =

bāshíyī
八十一

bāshí
八十

yīwàn
一万

sìshí
四十
satu juta =

shíliù
十六

bāqiān
八千

shí`èr
十二

yībǎiwàn
一百万
jumlah =

shísì
十四

bāshíyī
八十一

wǔbǎi
五百

shùmù
数目
satu trilium =

wàn yì
万亿

liùbǎi
六百

liǔshíyī
六十一

shíyì
十亿
empat ribu =

liù

shíyì
十亿

sìqiān
四千

èrshíyī
二十一
enam puluh satu =

shíliù
十六

liǔshíyī
六十一wǔshíyī
五十一
delapan ratus =

èrshíyī
二十一

liù

bābǎi
八百

sìshí
四十
dua ratus satu =

shí

èrbǎi líng yī
二百零一

jiǔ

yī bǎi yì
一百亿
dua belas =shùmù
数目

shí`èr
十二

èrqiān
二千
sembilan ratus =

èrshí
二十

qīshíyī
七十一

jiǔbǎi
九百

bāqiān
八千
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles