English-Chinese Dictionary Vegetables test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Vegetables category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

brussel sprout =

luóbo
萝卜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

huāshēng
花生
potato =

húluóbo
胡萝卜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

tiáncàigēn
甜菜根

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
onion =

mǐwǔgǔ
米五谷

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǐwǔgǔ
米五谷

yángcōng
洋葱
string bean =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

húluóbo
胡萝卜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
swede =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
kidney bean =

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

càihuā
菜花
rice =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dào, mǐ
稻, 米

qiézi
茄子

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
parsnip =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dào, mǐ
稻, 米
soya bean =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

yángcōng
洋葱

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
aubergine =

luóbo
萝卜

qiézi
茄子

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
pea =

yángcōng
洋葱

dòu

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
beetroot =

huāshēng
花生

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根
bean =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàtóucài
大头菜

dòu

càihuā
菜花
vegetable =

luóbo
萝卜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
turnip =

jiǔcōng
韭葱

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
rice grain =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càidòu
菜豆

mǐwǔgǔ
米五谷

luóbo
萝卜
carrot =

dòu

jiǔcōng
韭葱

húluóbo
胡萝卜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
leek =

jiǔcōng
韭葱

dòu

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càihuā
菜花
peanut (not nut! vegetable) =

huāshēng
花生

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花
cabbage =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆

qiézi
茄子

càidòu
菜豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles