Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Trees category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

jungle =

fēng

hútáoshù
胡桃树

shānmáojǔ
山毛榉

cónglín
丛林
poplar =

bǎishù
柏树

yángshù
杨树shānmáojǔ
山毛榉
oak =

píngguǒshù
苹果树

lìshù
梨树

xiàngshù
橡树

yángshù
杨树
beech =sōngshù
松树

shānmáojǔ
山毛榉

píngguǒshù
苹果树
walnut =

zǐshān
紫杉lín

hútáoshù
胡桃树
willow =

liǔshù
柳树

fēng

sōngshù
松树

luòyèsōng
落叶松
larch =

luòyèsōng
落叶松

xiàngshù
橡树

sōngshù
松树

huàshù
桦树
ash =

lěngshān
冷杉

ānshù
桉树

yángshù
杨树

bǎishù
柏树
chestnut =

xiàngshù
橡树

lín

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树
wood =

yúnshān
云杉

lín

lìshù
梨树

sēnlín
森林
yew =

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树

zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树
tree =

shù

cónglín
丛林

sēnlín
森林

liǔshù
柳树
spruce =

suānchéngshù
酸橙树

yángshù
杨树

lěngshān
冷杉

yúnshān
云杉
maple =

fēngcónglín
丛林

zǐshān
紫杉
lime tree =

chìyáng
赤杨

cónglín
丛林

suānchéngshù
酸橙树

fēng
fir =

lěngshān
冷杉

suānchéngshù
酸橙树bǎishù
柏树
pine =sōngshù
松树

chìyáng
赤杨

ānshù
桉树
cypress =

xiàngshù
橡树

sēnlín
森林

chìyáng
赤杨

bǎishù
柏树
birch =

shù

shānmáojǔ
山毛榉

sēnlín
森林

huàshù
桦树
forest =

xuěsōng
雪松

sēnlín
森林

hútáoshù
胡桃树


Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles