English-Chinese Dictionary Numbers test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Numbers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

one fiftieth =

jiǔ fēn zhī yī
九分之一

wǔshí fēn zhī yī
五十分之一

èr fēn zhī yī
二分之一

fēnshu
分数
one thousandth =

shíjiǔ
十九qiān fēn zhī yī
千分之一

qīshíyī
七十一
one twelfth =

èrshí
二十

shíèr fēn zhī yī
十二分之一

diànhuà hàomǎ
电话号码

jiǔbǎi
九百
Nineteen =

èrbǎi líng yī
二百零一

èrshí fēn zhī yī
二十分之一

shíjiǔ
十九

yīqiān
一千
Seventy one =

wàn yì
万亿

shíbā
十八

hàomǎ
号码

qīshíyī
七十一
Five thousand =

shíwàn
十万

yībǎiwàn
一百万

wǔqiān
五千

èrshí`èr
二十二
Sixteen =

qī fēn zhī yī
七分之一

shíliù
十六

yībǎi líng yī
一百零一

shísān
十三
Nil =

shùmù
数目

shíyī fēn zhī yī
十一分之一

yīyì
一亿

líng
One billion =

èr fēn zhī yī
二分之一

èrshíyī
二十一

shíyì
十亿

qīqiān
七千
Nine thousand =

yībǎiwàn
一百万

shíwàn
十万

jiǔqiān
九千

bāshíyī
八十一
Eight thousand =

liù

wǔbǎi
五百

bāqiān
八千

wǔ fēn zhī èr
五分之二
Number (quantity) =

wǔ fēn zhī yī
五分之一

shùmù
数目

shíèr fēn zhī yī
十二分之一

wǔqiān
五千
Three hundred =

shíyī
十一

sānbǎi
三百

liù fēn zhī wǔ
六分之五

sān fēn zhī èr
三分之二
Eleven =

shíyī
十一

yīwàn
一万

shùmù
数目

liǔshí
六十
Sixty one =

liǔshíyī
六十一

bǎi fēn zhī yī
百分之一

yībǎi líng èr
一百零二

sān fēn zhī èr
三分之二
Twenty one =líng

èrshíyī
二十一

èrshí
二十
one ten thousandth =

liù fēn zhī yī
六分之一

yībǎi èrshíwǔ
一百二十五

yībǎi èrshíwǔ
一百二十五

yī wàn fēn zhī yī
一万分之一
Nine hundred =

yībǎi èrshíwǔ
一百二十五

yī wàn fēn zhī yī
一万分之一

jiǔbǎi
九百

bā fēn zhī yī
五分之一
Eight hundred =

bābǎi
八百

shísì
十四

shùmù
数目

wǔ fēn zhī yī
五分之一
Thirteen =

yībǎi líng yī
一百零一

shíqī
十七

shísān
十三

sìqiān
四千
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles