Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Árbol test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Árbol category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Árbol =

bǎishù
柏树

shù

suānchéngshù
酸橙树

fēng
haya =

shānmáojǔ
山毛榉

ānshù
桉树

zǐshān
紫杉

suānchéngshù
酸橙树
castaño =

huàshù
桦树

lìshù
梨树

xuěsōng
雪松

zǐshān
紫杉
olmo =

shùxuěsōng
雪松

shānmáojǔ
山毛榉
arce =

huàshù
桦树

sōngshù
松树

fēng

yúnshān
云杉
nogal =

hútáoshù
胡桃树

huàshù
桦树

huàshù
桦树

chìyáng
赤杨
álamo =yángshù
杨树

chìyáng
赤杨

chìyáng
赤杨
pino =

lěngshān
冷杉

huàshù
桦树

yúnshān
云杉

sōngshù
松树
ciprés =

bǎishù
柏树

suānchéngshù
酸橙树

suānchéngshù
酸橙树

lìshù
梨树
abedul =

fēng

huàshù
桦树

xuěsōng
雪松

chìyáng
赤杨
fresno =

liǔshù
柳树

fēng

fēng

ānshù
桉树
picea =

yúnshān
云杉

lìshù
梨树

lìshù
梨树

xuěsōng
雪松
aliso =

bǎishù
柏树

suānchéngshù
酸橙树

fēng

chìyáng
赤杨
limero, lima =

zǐshān
紫杉suānchéngshù
酸橙树

shù
alerce =

suānchéngshù
酸橙树

shù

bǎishù
柏树

luòyèsōng
落叶松
sauce =

suānchéngshù
酸橙树

bǎishù
柏树

liǔshù
柳树

lěngshān
冷杉
cedro =

shānmáojǔ
山毛榉

xuěsōng
雪松

lěngshān
冷杉

yúnshān
云杉
roble =

xiàngshù
橡树

shù

zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树
tejo =

xuěsōng
雪松

zǐshān
紫杉

suānchéngshù
酸橙树

lěngshān
冷杉
abeto =

chìyáng
赤杨lěngshān
冷杉

luòyèsōng
落叶松
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles