Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Árbol test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Árbol category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

olmo =

shānmáojǔ
山毛榉

xiàngshù
橡树

huàshù
桦树


picea =

suānchéngshù
酸橙树

liǔshù
柳树

yúnshān
云杉

hútáoshù
胡桃树
haya =

xiàngshù
橡树

shù

shānmáojǔ
山毛榉

luòyèsōng
落叶松
sauce =

lìshù
梨树

ānshù
桉树

yúnshān
云杉

liǔshù
柳树
álamo =

yángshù
杨树

yúnshān
云杉

shānmáojǔ
山毛榉

bǎishù
柏树
limero, lima =

suānchéngshù
酸橙树

lìshù
梨树

chìyáng
赤杨

lìshù
梨树
fresno =ānshù
桉树

yángshù
杨树

huàshù
桦树
ciprés =

zǐshān
紫杉

xuěsōng
雪松

fēng

bǎishù
柏树
abeto =

sōngshù
松树

liǔshù
柳树

lěngshān
冷杉

ānshù
桉树
abedul =

huàshù
桦树

chìyáng
赤杨

chìyáng
赤杨

fēng
alerce =

suānchéngshù
酸橙树

shānmáojǔ
山毛榉

xuěsōng
雪松

luòyèsōng
落叶松
roble =

liǔshù
柳树

xiàngshù
橡树

sōngshù
松树

xuěsōng
雪松
pino =

xiàngshù
橡树

liǔshù
柳树

sōngshù
松树

zǐshān
紫杉
tejo =

zǐshān
紫杉

bǎishù
柏树

bǎishù
柏树

xiàngshù
橡树
arce =

fēng

yúnshān
云杉

zǐshān
紫杉

bǎishù
柏树
aliso =

shù

shānmáojǔ
山毛榉

luòyèsōng
落叶松

chìyáng
赤杨
nogal =

liǔshù
柳树

sōngshù
松树

yángshù
杨树

hútáoshù
胡桃树
castaño =

luòyèsōng
落叶松

chìyáng
赤杨

sōngshù
松树

lìshù
梨树
Árbol =

xiàngshù
橡树

chìyáng
赤杨

shù

xiàngshù
橡树
cedro =

suānchéngshù
酸橙树xuěsōng
雪松

yángshù
杨树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles