Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Árbol test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Árbol category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

álamo =

hútáoshù
胡桃树

yángshù
杨树

hútáoshù
胡桃树

liǔshù
柳树
abedul =

liǔshù
柳树huàshù
桦树

bǎishù
柏树
picea =

liǔshù
柳树

shānmáojǔ
山毛榉

huàshù
桦树

yúnshān
云杉
pino =

yángshù
杨树

huàshù
桦树

sōngshù
松树

yúnshān
云杉
cedro =

fēng

yángshù
杨树

shānmáojǔ
山毛榉

xuěsōng
雪松
fresno =

shù

xiàngshù
橡树

huàshù
桦树

ānshù
桉树
sauce =

liǔshù
柳树

hútáoshù
胡桃树

lìshù
梨树

fēng
roble =

xiàngshù
橡树

zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树

fēng
nogal =

fēng

yángshù
杨树

hútáoshù
胡桃树

yángshù
杨树
limero, lima =

xiàngshù
橡树

lìshù
梨树

suānchéngshù
酸橙树


ciprés =

bǎishù
柏树

ānshù
桉树

lìshù
梨树


arce =

xuěsōng
雪松

huàshù
桦树

fēng

ānshù
桉树
abeto =

chìyáng
赤杨

xiàngshù
橡树

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树
olmo =

yúnshān
云杉

suānchéngshù
酸橙树xuěsōng
雪松
haya =

luòyèsōng
落叶松

shānmáojǔ
山毛榉

hútáoshù
胡桃树


castaño =

liǔshù
柳树

lìshù
梨树

xiàngshù
橡树

luòyèsōng
落叶松
alerce =

shù

luòyèsōng
落叶松

xiàngshù
橡树

xiàngshù
橡树
tejo =

lìshù
梨树zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树
Árbol =

sōngshù
松树

liǔshù
柳树

shù


aliso =

yángshù
杨树

chìyáng
赤杨

suānchéngshù
酸橙树

fēng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles