Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Árbol test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Árbol category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

picea =

suānchéngshù
酸橙树

yúnshān
云杉

hútáoshù
胡桃树

chìyáng
赤杨
haya =

shù

liǔshù
柳树

shānmáojǔ
山毛榉

lìshù
梨树
tejo =

xiàngshù
橡树

sōngshù
松树

suānchéngshù
酸橙树

zǐshān
紫杉
aliso =

xiàngshù
橡树

chìyáng
赤杨

xiàngshù
橡树

suānchéngshù
酸橙树
cedro =

xuěsōng
雪松

xiàngshù
橡树

fēng

hútáoshù
胡桃树
alerce =

yángshù
杨树luòyèsōng
落叶松

yúnshān
云杉
nogal =

sōngshù
松树

xiàngshù
橡树

hútáoshù
胡桃树

sōngshù
松树
abeto =

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树

fēng


Árbol =huàshù
桦树

huàshù
桦树

shù
ciprés =

bǎishù
柏树

shùsuānchéngshù
酸橙树
arce =

fēng

lìshù
梨树

lìshù
梨树

yúnshān
云杉
fresno =

ānshù
桉树

shānmáojǔ
山毛榉

shù

liǔshù
柳树
roble =

bǎishù
柏树

xiàngshù
橡树

ānshù
桉树

liǔshù
柳树
sauce =

bǎishù
柏树

liǔshù
柳树

huàshù
桦树

lìshù
梨树
olmo =

yúnshān
云杉

shù

yángshù
杨树


pino =

zǐshān
紫杉

shù

sōngshù
松树

xuěsōng
雪松
álamo =

yángshù
杨树

huàshù
桦树

zǐshān
紫杉

sōngshù
松树
limero, lima =

shānmáojǔ
山毛榉

suānchéngshù
酸橙树

xiàngshù
橡树

sōngshù
松树
castaño =

liǔshù
柳树

yángshù
杨树

lìshù
梨树

lěngshān
冷杉
abedul =

sōngshù
松树

hútáoshù
胡桃树

ānshù
桉树

huàshù
桦树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles