Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Árbol test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Árbol category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

aliso =

ānshù
桉树

chìyáng
赤杨

lìshù
梨树

shù
álamo =

yángshù
杨树

zǐshān
紫杉

xiàngshù
橡树

fēng
fresno =

chìyáng
赤杨

ānshù
桉树

fēng

hútáoshù
胡桃树
alerce =

hútáoshù
胡桃树

yúnshān
云杉

shù

luòyèsōng
落叶松
tejo =

zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树

xuěsōng
雪松

bǎishù
柏树
olmo =

shùbǎishù
柏树

lěngshān
冷杉
picea =

yúnshān
云杉

sōngshù
松树

zǐshān
紫杉

lìshù
梨树
ciprés =

luòyèsōng
落叶松

suānchéngshù
酸橙树

shù

bǎishù
柏树
haya =

chìyáng
赤杨

shānmáojǔ
山毛榉

suānchéngshù
酸橙树

xiàngshù
橡树
sauce =

fēng

liǔshù
柳树

chìyáng
赤杨

sōngshù
松树
abedul =

huàshù
桦树

lěngshān
冷杉

shù

fēng
abeto =

yúnshān
云杉

lěngshān
冷杉

ānshù
桉树

zǐshān
紫杉
roble =

luòyèsōng
落叶松

xiàngshù
橡树

shānmáojǔ
山毛榉

lìshù
梨树
castaño =

zǐshān
紫杉

xiàngshù
橡树

lìshù
梨树

shānmáojǔ
山毛榉
Árbol =

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树

shù

sōngshù
松树
pino =

hútáoshù
胡桃树

fēng

sōngshù
松树

lěngshān
冷杉
arce =

bǎishù
柏树

fēng

shānmáojǔ
山毛榉

suānchéngshù
酸橙树
cedro =

hútáoshù
胡桃树

ānshù
桉树

xuěsōng
雪松

sōngshù
松树
nogal =

huàshù
桦树

yángshù
杨树hútáoshù
胡桃树
limero, lima =

xiàngshù
橡树

lìshù
梨树

suānchéngshù
酸橙树

luòyèsōng
落叶松
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles