Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Herramientas test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Herramientas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

desplantador =pá zǐ
耙子

ní dāo
泥刀

tiě chuí
铁锤
escoba =

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

lǎo hǔ qián
老虎钳

shuā zi
刷子

chā zuò
插座
prensa =

luó sī dāo
螺丝刀

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

yán mó jī
研磨机

yán mó jī
研磨机
rastrillo =

tiě chuí
铁锤

yuán jù
圆锯

pá zǐ
耙子

chā zuò
插座
escoplo =

shuā zi
刷子

yuán jù
圆锯

záo zi
凿子

lǎo hǔ qián
老虎钳
palanca =

yuán jù
圆锯

qiào gùn
撬棍

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

záo zi
凿子
soldador =

záo zi
凿子

ní dāo
泥刀

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

juàn chǐ
卷尺
sierra de calar =

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

qiào gùn
撬棍

juàn chǐ
卷尺

lòu huā jù
镂花锯
taladro elécrico =

bān shǒu
扳手

diàn zuàn
电钻

mó shā jī
磨沙机

pá zǐ
耙子
liave de carrala =

bān shǒu
扳手

mó shā jī
磨沙机

lòu huā jù
镂花锯

gōng jù
工具
cepillo =

ní dāo
泥刀

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

mó shā jī
磨沙机
paleta =

ní dāo
泥刀

chú tou
锄头

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

mó shā jī
磨沙机
cinta métrica =

diàn zuàn
电钻

chú tou
锄头

gē cǎo jī
割草机

juàn chǐ
卷尺
molinillo =

juàn chǐ
卷尺

juàn chǐ
卷尺

yuán jù
圆锯

yán mó jī
研磨机
liave =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

diàn zuàn
电钻

jù zi
锯子
sierra =

xǐ chuáng
铣床

yán mó jī
研磨机

pá zǐ
耙子

jù zi
锯子
alicates de presión =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

xǐ chuáng
铣床

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

juàn chǐ
卷尺
herramienta =

gōng jù
工具

yán mó jī
研磨机

tiě chuí
铁锤

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手
nivel de aire =

yuán jù
圆锯shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

shuā zi
刷子
casquillos =

xǐ chuáng
铣床

chā zuò
插座tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles