Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Herramientas test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Herramientas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

nivel de aire =

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

yán mó jī
研磨机

tú qī shuā
涂漆刷
alicates de presión =

yuán jù
圆锯

lòu huā jù
镂花锯

gōng jù
工具

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
alicates =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

lǎo hǔ qián
老虎钳

gē cǎo jī
割草机

diàn zuàn
电钻
desplantador =

yán mó jī
研磨机

tiě chuí
铁锤

diàn zuàn
电钻

ní dāo
泥刀
escoplo =

lǎo hǔ qián
老虎钳

bān shǒu
扳手

záo zi
凿子

lǎo hǔ qián
老虎钳
cinta métrica =

bān shǒu
扳手

juàn chǐ
卷尺

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

jù zi
锯子
molino =

ní dāo
泥刀

ní dāo
泥刀

xǐ chuáng
铣床

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳
casquillos =

tiě chuí
铁锤

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

gōng jù
工具

chā zuò
插座
taladro elécrico =

chú tou
锄头

diàn zuàn
电钻

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

chú tou
锄头
horca =

ní dāo
泥刀

luó sī dāo
螺丝刀

pá zǐ
耙子


sierra =

lǎo hǔ qián
老虎钳

záo zi
凿子

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

jù zi
锯子
soldador =

juàn chǐ
卷尺

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

chā zuò
插座


mano =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

ní dāo
泥刀

mó shā jī
磨沙机
destornillador =

bān shǒu
扳手

lòu huā jù
镂花锯

ní dāo
泥刀

luó sī dāo
螺丝刀
escoba =

ní dāo
泥刀

shuā zi
刷子

yuán jù
圆锯

ní dāo
泥刀
corta césped con motor =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

gē cǎo jī
割草机

tiě chuí
铁锤
molinillo =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

xǐ chuáng
铣床

yán mó jī
研磨机

ní dāo
泥刀
brocha =

tú qī shuā
涂漆刷

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

shuā zi
刷子

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
sierra circular de mano =

yuán jù
圆锯

gē cǎo jī
割草机

chú tou
锄头

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
palanca =

qiào gùn
撬棍

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

bān shǒu
扳手
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles