Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Reptil test

Currently 9 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lagartija =

duǎnwěn`è
短吻鳄

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎
aligátor =

jiǎokuí
角蝰

xīyì
蜥蜴

xīyì
蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄
cascabel =

lín

jùshé
巨蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

xiǎngwěishé
响尾蛇
lagarto =

jiǎokuí
角蝰

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xīyì
蜥蜴

jùshé
巨蛇
cocodrilo =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

shé

èyú
鳄鱼
escama =

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇

shé

páxíng dòngwù
爬行动物
cobra =

jiānyá
尖牙

bìhǔ
壁虎

xīyì
蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
víbora =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

èyú
鳄鱼

wángshé
王蛇

wángshé
王蛇
áspid =

wěiba
尾巴

wángshé
王蛇

jùshé
巨蛇

jiǎokuí
角蝰
cola =

jùshé
巨蛇

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物

jiǎokuí
角蝰
boa constríctor =

jùshé
巨蛇

xīyì
蜥蜴

xīyì
蜥蜴

wángshé
王蛇
reptil =

lín

jiǎokuí
角蝰

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
culebra =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

shé
pitón =

shé

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jùshé
巨蛇

xīyì
蜥蜴
iguana =

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
diente =

lín

bìhǔ
壁虎

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiānyá
尖牙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles