Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Mamífero test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Mamífero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

zarigüeya =huān

fù shǔ
负鼠

báiyòu
白鼬
ratón, laucha =

yětù
野兔

huān

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

shǔ
hipopamo =

hémǎ
河马

hǎibào
海豹

láng


jaguar =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

xióng

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

niú
cerdo =

huān

shā shǔ
沙鼠

chángbìyuán
长臂猿

zhū
orca =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

hǔjīng
虎鲸

hǎibào
海豹

yáng
oveja =

jīngyú
鲸鱼

chángbìyuán
长臂猿

yáng

chángjǐnglù
长颈路
delfín =hǎitún
海豚

běijíxióng
北极熊

hēibào
黑豹
cabre =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

hēixīngxīng
黑猩猩

shānyáng
山羊

xiàng
uapití =

hǎixiàng
海象

lèirényuán
类人猿

hǎitún
海豚

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种
mapache =

dàxīngxīng
大猩猩

huàn xióng
浣熊

shǔhǎitún
鼠海豚

hélí
河狸
elefanta =xiàng

hēibào
黑豹

shíchóng dòngwù
食虫动物
musaraña =

shíròu dòngwù
食肉动物

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

qú jīng
鼩鼱

shíchóng dòngwù
食虫动物
jabalí =

hǎixiàng
海象

shíchóng dòngwù
食虫动物

yězhū
野猪

shīzi
狮子
pantera =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

huàn xióng
浣熊

hēibào
黑豹

dàishǔ
袋鼠
alce =

huángyòu
黄鼬

báiyòu
白鼬shuǐniú
水牛
liebre =

hémǎ
河马

láng

yětù
野兔

dàishǔ
袋鼠
herbívoro, herbívora =língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

shǔ

shícǎo dòngwù
食草动物
marsapa =

hēixīngxīng
黑猩猩

hǔjīng
虎鲸

shǔhǎitún
鼠海豚

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物
gerbo =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

qiúyú
犰狳shā shǔ
沙鼠
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles