Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Mamífero test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Mamífero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tejón =

huān

língyáng
羚羊

xióng

bānmǎ
斑马
roedor =

sōngshǔ
松鼠

cìwèi
刺猬

shíchóng dòngwù
食虫动物

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物
hiena =liègǒu
鬣狗

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

hóu
mono, mona =

hóu

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

běijíxióng
北极熊

língyáng
羚羊
jaguar =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

xiàng

huān

qiúyú
犰狳
oso polar =

huān

záshí dòngwù
杂食动物

bānmǎ
斑马

běijíxióng
北极熊
ballena =

huángyòu
黄鼬

shǔhǎitún
鼠海豚

jīngyú
鲸鱼

dàxīngxīng
大猩猩
uapití =

shǔhǎitún
鼠海豚

shícǎo dòngwù
食草动物

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

sōngshǔ
松鼠
hipopamo =

hémǎ
河马

xiàng

shuǐniú
水牛


herbívoro, herbívora =

sōngshǔ
松鼠

shícǎo dòngwù
食草动物háozhū
豪猪
lobo =

chángjǐnglù
长颈路

qú jīng
鼩鼱

láng

hēixīngxīng
黑猩猩
mamífero =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shā shǔ
沙鼠

záshí dòngwù
杂食动物

hǎibào
海豹
armadillo =

jīngyú
鲸鱼

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种qiúyú
犰狳
elefanta =

huàn xióng
浣熊

xiàng

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

liègǒu
鬣狗
gerbo =

cāngshǔ
仓鼠

xiàng

hǎishī
海狮

shā shǔ
沙鼠
búfalo =

sōngshǔ
松鼠

shuǐniú
水牛

shícǎo dòngwù
食草动物

hǎixiàng
海象
antílope =

xióng

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠língyáng
羚羊
ratón, laucha =

hǎibào
海豹

bānmǎ
斑马

shǔ

hǎibào
海豹
tigre =

yǎnshǔ
鼹鼠

cāngshǔ
仓鼠fèifèi
狒狒
mapache =

láng

cāngshǔ
仓鼠

huàn xióng
浣熊


鹿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles