Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Flor test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Flor category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

begonia =

zǐwǎn
紫菀

yīyèlán
一叶兰

dàlìjú
大麗菊

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
orquídea =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

yǔshàndòu
羽扇豆

lánhuā
兰花

xiàngrìkuí
向日葵
diente de león =

yīngsù
罂粟

shèxiāng shízhú
麝香石竹

púgōngyīng
蒲公英

dàlìjú
大麗菊
aspidistra =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dàlìjú
大麗菊

xiùqiúhuā
绣球花

yīyèlán
一叶兰
crisantemo =

bǎi rì cǎo
百日草

chújú
雏菊

júhuā
菊花

yuānwěi
鸢尾
ciclamen =

hànjīnlián
旱金莲

yě fēng xìn zǐ
野风信子

xiānkèlái
仙客来

yīngsù
罂粟
amapola =

júhuā
菊花

huángshuǐxiān
黄水仙

yīngsù
罂粟

xuělián
雪莲
aster =

tiānzhúkuí
天竺葵

dàlìjú
大麗菊

xuělián
雪莲

zǐwǎn
紫菀
gladiola =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

zǐwǎn
紫菀

xiàngrìkuí
向日葵

jiàn lán
剑兰
lila =

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

dīngxiāng
丁香
cardo =

huángshuǐxiān
黄水仙

xiàngrìkuí
向日葵bǎi rì cǎo
百日草
lirio =

jīnzhǎnhuā
金盏花

yuānwěi
鸢尾

yínliánhuā
银莲花属

huā
flor =

lánhuā
兰花

jiàn lán
剑兰

fēngxìnzǐ
风信子

huā
delfinio =fēi yàn cǎo
飞燕草

xiàngrìkuí
向日葵

dàlìjú
大麗菊
clavel =

bǎihé
百合

yùjīnxiāng
郁金香

shèxiāng shízhú
麝香石竹

yě fēng xìn zǐ
野风信子
anémona =

yínliánhuā
银莲花属

shuǐxiānshǔ
水仙属

shèxiāng shízhú
麝香石竹

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
narciso =

xuělián
雪莲

shuǐxiānshǔ
水仙属

yīyèlán
一叶兰

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
tulipán =

shèxiāng shízhú
麝香石竹fēngxìnzǐ
风信子

yùjīnxiāng
郁金香
liliácea =

bǎihé
百合

shèxiāng shízhú
麝香石竹

shèxiāng shízhú
麝香石竹

júhuā
菊花
tropaeolum =

hànjīnlián
旱金莲

jīnzhǎnhuā
金盏花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

yǔshàndòu
羽扇豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles