Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Flor test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Flor category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fuchsia =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

huā

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
petunia =

dīngxiāng
丁香

yě fēng xìn zǐ
野风信子

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

dīngxiāng
丁香
anémona =

yínliánhuā
银莲花属

dīngxiāng
丁香

huā

yuānwěi
鸢尾
clavel =

tiān zhú kuí
天竺葵

xuělián
雪莲

shèxiāng shízhú
麝香石竹

yīngsù
罂粟
jacinto =

lánhuā
兰花

chújú
雏菊

fēngxìnzǐ
风信子

xiānkèlái
仙客来
liliácea =

shuǐxiānshǔ
水仙属

bǎihé
百合

lánhuā
兰花

xuělián
雪莲
narciso =

huángshuǐxiān
黄水仙

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

huā

lánhuā
兰花
prímula, primavera =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

fēi yàn cǎo
飞燕草

huángshuǐxiān
黄水仙
flor =

shuǐxiānshǔ
水仙属

dàlìjú
大麗菊

huā

xiàngrìkuí
向日葵
amapola =

yīngsù
罂粟

shuǐxiānshǔ
水仙属

xiùqiúhuā
绣球花

chújú
雏菊
campanilla de invierno =

chújú
雏菊

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

jiàn lán
剑兰

xuělián
雪莲
tropaeolum =

dàlìjú
大麗菊

jīnzhǎnhuā
金盏花

hànjīnlián
旱金莲

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
narciso =

bǎi rì cǎo
百日草

xuělián
雪莲

yínliánhuā
银莲花属

shuǐxiānshǔ
水仙属
rosa =qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

dīngxiāng
丁香

méiguì
玫瑰
azalea =

púgōngyīng
蒲公英

lánhuā
兰花

shuǐxiānshǔ
水仙属

dùjuān
杜鹃
cardo =

shèxiāng shízhú
麝香石竹yǔshàndòu
羽扇豆

zǐwǎn
紫菀
lirio =

jīnzhǎnhuā
金盏花

yuānwěi
鸢尾

bǎihé
百合

tiān zhú kuí
天竺葵
lupinus =

xiàngrìkuí
向日葵

jiàn lán
剑兰

yǔshàndòu
羽扇豆

tiān zhú kuí
天竺葵
caléndula =

xuělián
雪莲

jīnzhǎnhuā
金盏花

yùjīnxiāng
郁金香

yuānwěi
鸢尾
begonia =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

bǎihé
百合

xuělián
雪莲

yùjīnxiāng
郁金香
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles