Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Flor test

Currently 42 users online.

You will now be tested on the Flor category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

orquídea =

yǔshàndòu
羽扇豆

shèxiāng shízhú
麝香石竹

dīngxiāng
丁香

lánhuā
兰花
crisantemo =

júhuā
菊花

huángshuǐxiān
黄水仙

yuānwěi
鸢尾

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
lupinus =

lánhuā
兰花

yǔshàndòu
羽扇豆

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

dùjuān
杜鹃
narciso =

púgōngyīng
蒲公英

shuǐxiānshǔ
水仙属

hànjīnlián
旱金莲

yīngsù
罂粟
geranio =

tiānzhúkuí
天竺葵

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dīngxiāng
丁香

xiàngrìkuí
向日葵
aster =

yùjīnxiāng
郁金香

tiānzhúkuí
天竺葵

zǐwǎn
紫菀

tiān zhú kuí
天竺葵
delfinio =

fēi yàn cǎo
飞燕草

hànjīnlián
旱金莲

púgōngyīng
蒲公英

bǎihé
百合
liliácea =

bǎihé
百合

méiguì
玫瑰

hànjīnlián
旱金莲

bǎi rì cǎo
百日草
amapola =

yīngsù
罂粟

fēi yàn cǎo
飞燕草

hànjīnlián
旱金莲

yùjīnxiāng
郁金香
rosa =

shuǐxiānshǔ
水仙属

tiānzhúkuí
天竺葵

méiguì
玫瑰

jiàn lán
剑兰
lila =

yīngsù
罂粟

fēngxìnzǐ
风信子

dīngxiāng
丁香

lánhuā
兰花
begonia =

dīngxiāng
丁香

yīngsù
罂粟

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yīngsù
罂粟
flor =

bǎihé
百合

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

huā

dàlìjú
大麗菊
jacinto =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

fēngxìnzǐ
风信子

yuānwěi
鸢尾
margarita =

chújú
雏菊

huā

shuǐxiānshǔ
水仙属

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
anémona =

tiān zhú kuí
天竺葵

júhuā
菊花

yínliánhuā
银莲花属

púgōngyīng
蒲公英
narciso =

huángshuǐxiān
黄水仙

júhuā
菊花

xiàngrìkuí
向日葵

xiānkèlái
仙客来
lirio =

tiān zhú kuí
天竺葵

yuānwěi
鸢尾

huā

xiùqiúhuā
绣球花
azalea =

yínliánhuā
银莲花属

xiānkèlái
仙客来

lánhuā
兰花

dùjuān
杜鹃
zinnia =

hànjīnlián
旱金莲

huā

hànjīnlián
旱金莲

bǎi rì cǎo
百日草
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles