Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Flor test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Flor category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

aster =

bǎihé
百合

púgōngyīng
蒲公英

zǐwǎn
紫菀

jīnzhǎnhuā
金盏花
lila =

huā

huángshuǐxiān
黄水仙

huángshuǐxiān
黄水仙

dīngxiāng
丁香
lirio =

jīnzhǎnhuā
金盏花

jiàn lán
剑兰

yuānwěi
鸢尾

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
jacinto =

méiguì
玫瑰

shuǐxiānshǔ
水仙属

fēngxìnzǐ
风信子

yīyèlán
一叶兰
lupinus =

fēngxìnzǐ
风信子

shuǐxiānshǔ
水仙属

yǔshàndòu
羽扇豆

hànjīnlián
旱金莲
campanilla de invierno =

fēngxìnzǐ
风信子

yǔshàndòu
羽扇豆

xuělián
雪莲

huángshuǐxiān
黄水仙
azalea =

xiàngrìkuí
向日葵

yīyèlán
一叶兰

dùjuān
杜鹃

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
narciso =shuǐxiānshǔ
水仙属

shèxiāng shízhú
麝香石竹

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
anémona =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

yínliánhuā
银莲花属

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
pelargonium =

tiān zhú kuí
天竺葵

yǔshàndòu
羽扇豆

xiùqiúhuā
绣球花

púgōngyīng
蒲公英
fuchsia =

jīnzhǎnhuā
金盏花

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

xiānkèlái
仙客来

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
zinnia =

xiùqiúhuā
绣球花

bǎi rì cǎo
百日草

púgōngyīng
蒲公英

dùjuān
杜鹃
orquídea =

bǎi rì cǎo
百日草

zǐwǎn
紫菀

lánhuā
兰花

xiùqiúhuā
绣球花
cardo =

jīnzhǎnhuā
金盏花

púgōngyīng
蒲公英tiān zhú kuí
天竺葵
gladiola =

bǎi rì cǎo
百日草

fēi yàn cǎo
飞燕草

shèxiāng shízhú
麝香石竹

jiàn lán
剑兰
rosa =

méiguì
玫瑰

yuānwěi
鸢尾

zǐwǎn
紫菀

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
tulipán =

yùjīnxiāng
郁金香

zǐwǎn
紫菀

méiguì
玫瑰

xuělián
雪莲
crisantemo =

yīyèlán
一叶兰

tiān zhú kuí
天竺葵

júhuā
菊花

huā
girasol =

xiàngrìkuí
向日葵

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiùqiúhuā
绣球花

fēi yàn cǎo
飞燕草
tropaeolum =

hànjīnlián
旱金莲

fēngxìnzǐ
风信子

huángshuǐxiān
黄水仙

yuānwěi
鸢尾
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles