Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γραφείο test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Γραφείο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

χαρτί =

diàn huà hào mǎ
电话号码

zhǐ zhāng
纸张

huí xíng zhēn
回形针

dìng shū jī
订书机
συρταρι =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ
电话号码

chōu tì
抽屉
αρχειοθήκη =

gāng bǐ
钢笔

dǎng àn guì
档案柜

xìn fēng
信封

yǐ zi
椅子
καπέκλα =

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn nǎo
电脑

bàn gōng shì
办公室

yǐ zi
椅子
γραφείο =

bàn gōng shì
办公室

xiàng pí
橡皮

diàn nǎo
电脑

xìn fēng
信封
θρανιο =

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

hēi bǎn
黑板

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
πίνακας =

hēi bǎn cā
黑板擦

yǐ zi
椅子

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

hēi bǎn
黑板
ηλεκτρονικός υπολογιστής =

diàn nǎo
电脑

diàn huà hào mǎ
电话号码

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn
黑板
συρραπτικό =

dìng shū jī
订书机

diàn huà
电话

diàn huà
电话

diàn huà
电话
ξύστρα =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà
电话

jì shì běn
记事本
σημειωματάριο =

bǐ jì běn
笔记本

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑

chōu tì
抽屉
τηλέφωνο =

chōu tì
抽屉

diàn huà
电话

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

hēi bǎn cā
黑板擦
γόμα πινάκων =

diàn huà
电话

hēi bǎn cā
黑板擦

qiān bǐ
铅笔

huí xíng zhēn
回形针
φάκελος =

xìn fēng
信封

diàn huà
电话

dìng shū jī
订书机

dǎng àn guì
档案柜
μολύβι =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

qiān bǐ
铅笔

jì shì běn
记事本
μπλοκ =

hēi bǎn cā
黑板擦

hēi bǎn cā
黑板擦

xìn fēng
信封

jì shì běn
记事本
πένα =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ
电话号码

gāng bǐ
钢笔
τηλεφωνικός κατάλογος =

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng shì
办公室

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bǐ jì běn
笔记本
γομολάστιχα =

xiàng pí
橡皮

chōu tì
抽屉

zhǐ zhāng
纸张

qiān bǐ
铅笔
αριθμός τηλεφώνου =

dìng shū jī
订书机

chōu tì
抽屉

qiān bǐ
铅笔

diàn huà hào mǎ
电话号码
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles