Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ζώα test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Ζώα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

σακούλα =

kǒubízi
口鼻子

ruǎnmáo
软毛

jiānyá
尖牙

yù`érdài
育儿袋
ράμφος =

niǎohuì
鸟喙

yù`érdài
育儿袋kǒubízi
口鼻子
χαυλιόδοντας =

liáoyá
獠牙

shòupí
兽皮

zhuǎ

páxíng dòngwù
爬行动物
νύχι =

bízi
鼻子

zhǎo

shòupí
兽皮

yù`érdài
育儿袋
πόδι =

lín

liáoyá
獠牙

zhuǎzi
爪子

shòupí
兽皮
ρύγχος =

yù`érdài
育儿袋

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子


τρίχωμα =

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子

ruǎnmáo
软毛

dòngwù
动物
ςώο =

liáoyá
獠牙

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子

zōng
ερπετό =

kǒnglóng
恐龙

páxíng dòngwù
爬行动物
πτερύγιο =bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

wěiba
尾巴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
ουρά =

dòngwù
动物

ruǎnmáo
软毛

wěiba
尾巴

niǎohuì
鸟喙
νύχι =

zhuǎ

niǎohuì
鸟喙

shòupí
兽皮

yǔmáo
羽毛
πτερύγιο =

yù`érdài
育儿袋

zhuǎqízhuàngzhī
鳍状肢
φτερό =

kǒubízi
口鼻子

yǔmáo
羽毛

kǒnglóng
恐龙

zhuǎzi
爪子
μύτη =

niǎohuì
鸟喙

qízhuàngzhī
鳍状肢

páxíng dòngwù
爬行动物

bízi
鼻子
πουλί =

wěiba
尾巴

dòngwù
动物

zhǎo

niǎo, qín
鸟, 禽
δέρμα =

zhuǎzhǎo

liáoyá
獠牙
χαίτη =jiānyá
尖牙zōng
κλίμακα =

niǎo, qín
鸟, 禽

lín

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zōng
ράμφος =

lín

kǒubízi
口鼻子

niǎozuǐ
鸟嘴


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles