Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Verwandten test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Verwandten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Enkel =

yuè fù
岳父

ér zi
儿子

sūn zi
孙子

zhí nǚ
侄女
Naffe =

zhí zi
侄子

ér xí
儿媳

yé yé
爷爷

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
Oma =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

sūn nǚ
孙女

zhí nǚ
侄女

nǚ`ér
女儿
Nichte =

zhí nǚ
侄女

sūn nǚ
孙女

fù qīn
父亲

mǔ qīn
母亲
Schwester =

yīn qīn
姻亲

péng yǒu
朋友

jiě, mèi
姐, 妹

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
Vater =

fù qīn
父亲

nǚ xù
女婿

zhí nǚ
侄女

ér tóng
儿童
Enkelin =

sūn nǚ
孙女

fù qīn
父亲

yīn qīn
姻亲

ér zi
儿子
Verwandter, Verwandte =

péng yǒu
朋友

fù qīn
父亲

qīn shǔ
亲属

sūn zi
孙子
Baby =

yīng`ēr
婴儿

ér tóng
儿童

sūn zi
孙子

zhàng fu
丈夫
Schwiegertochter =

yīng`ēr
婴儿

nǚ xù
女婿

ér xí
儿媳

ér tóng
儿童
Familie =

jiě, mèi
姐, 妹

ér tóng
儿童

jiā, jiā tíng
家, 家庭

yuè mǔ
岳母
Opa =

yīng`ēr
婴儿

zhí zi
侄子

yé yé
爷爷

fù qīn
父亲
Bruder =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

yīng`ēr
婴儿

xiōngdì
兄弟
Großmutter =

zǔmǔ
祖母

zhí nǚ
侄女

zǔ fú
祖父

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
Kind =

zǔmǔ
祖母

sūn zi
孙子

fù qīn
父亲

ér tóng
儿童
Enkelkinden =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

zǔmǔ
祖母

zǔ fú
祖父
angeheiratete Verwandte =

nǚ xù
女婿

mǔ qīn
母亲

yīn qīn
姻亲

ér tóng
儿童
Tochter =

yé yé
爷爷

zǔmǔ
祖母

zhí nǚ
侄女

nǚ`ér
女儿
Freund, Freundin =

péng yǒu
朋友

fù qīn
父亲

sūn zi
孙子

nǚ xù
女婿
Sohn =

qīn shǔ
亲属

yuè mǔ
岳母

ér zi
儿子

qīn shǔ
亲属
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles