Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Office test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Ablage für Eingänge =

chōu tì
抽屉

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn
黑板

shōu wén lán
收文篮
Umschlag =

hēi bǎn cā
黑板擦

jì shì běn
记事本

xìn fēng
信封

hēi bǎn
黑板
Papier =

bàn gōng shì
办公室

chōu tì
抽屉

zhǐ zhāng
纸张

bǐ jì běn
笔记本
Telefonnummer =

xìn fēng
信封

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ
电话号码
Tafel =

wén jiàn hé
文件盒

hēi bǎn
黑板

diàn huà
电话

xìn fēng
信封
Stuhl =

yǐ zi
椅子

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本
Notizblock =

hēi bǎn cā
黑板擦

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本

hēi bǎn cā
黑板擦
Bleistift =

qiān bǐ
铅笔

shōu wén lán
收文篮

shōu wén lán
收文篮

hēi bǎn cā
黑板擦
Telefon =

diàn huà
电话

xìn fēng
信封

bǐ jì běn
笔记本

bǐ jì běn
笔记本
Büro =

bàn gōng shì
办公室

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ
电话号码

xìn fēng
信封
Büroklammer =

bàn gōng shì
办公室

diàn nǎo
电脑

zhǐ zhāng
纸张

huí xíng zhēn
回形针
Notizbuch =

bǐ jì běn
笔记本

xìn fēng
信封

shōu wén lán
收文篮

dìng shū jī
订书机
Füller =

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮

diàn huà
电话
Schublade =

chōu tì
抽屉

zhǐ zhāng
纸张

diàn nǎo
电脑

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
Computer, Rechner =

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ
电话号码
Radiergummi =

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ
电话号码
Telefonbuch =

bǐ jì běn
笔记本

yǐ zi
椅子

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
Ablage für Ausgänge =

chōu tì
抽屉

xiàng pí
橡皮

jì shì běn
记事本

wén jiàn hé
文件盒
Bleistiftspitzer =

bàn gōng shì
办公室

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本

bàn gōng shì
办公室
Tafel Radiergummi =

jì shì běn
记事本

diàn huà
电话

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn cā
黑板擦
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles