Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Zahlen test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Zahlen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

achttausend =wǔqiān
五千

èrshí`èr
二十二

bāqiān
八千
siebenhundert =

shíyī
十一

shí`èr
十二

qībǎi
七百


zehn milliarde =

yī bǎi yì
一百亿

sìqiān
四千

èrqiān
二千

shísān
十三
eine billion =

shíyì
十亿

shíqī
十七

jiǔbǎi
九百

wàn yì
万亿
fünfhundert =

wǔqiān
五千

wǔqiān
五千

wǔbǎi
五百

yīyì
一亿
einundsechzig =yīqiān
一千

shísān
十三

liǔshíyī
六十一
zwölf =

shí`èr
十二

yīwàn
一万

shíjiǔ
十九

sìqiān
四千
zwei =

yībǎi líng èr
一百零二

èr

yīqiānwàn
一千万

wàn yì
万亿
fünftausend =

sānshí`èr
三十二

liǔshíyī
六十一

sānshí`èr
三十二

wǔqiān
五千
eins =

qīqiān
七千

yībǎi líng èr
一百零二
dreitausend =

sānshíyī
三十一

líng

wǔbǎi
五百

sānqiān
三千
vier =

sānshí
三十shísān
十三

sìqiān
四千
zehn =

shí

sānbǎi
三百
sechs =

liù

shíliù
十六

bāshíyī
八十一

líng
eine milliarde =

wǔshí
五十

shíwàn
十万

líng

shíyì
十亿
zweiunddreißig =

líng

èrshíyī
二十一

sānshí`èr
三十二

wǔqiān
五千
million =

yībǎi
一百

yībǎi líng yī
一百零一

yībǎiwàn
一百万

sìqiān
四千
zweihunderteins =

líng

èrbǎi líng yī
二百零一

qīqiān
七千

líng
fünfzig =

wǔshí
五十

jiǔ

bāshí
八十

qīshí
七十
neunhundert =

jiǔbǎi
九百

wǔshí
五十

yīqiānwàn
一千万

jiǔqiān
九千
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles