Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Zahlen test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Zahlen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

siebentausend =

liù

jiǔqiān
九千

èrbǎi líng yī
二百零一

qīqiān
七千
einundfünfzig =

wǔshíyī
五十一

yīqiān
一千

sānshíyī
三十一


null =

shíyī
十一

yībǎiwàn
一百万

shísì
十四

líng
ein hundert millionen =

sānbǎi
三百

yīyì
一亿jiǔshíyī
九十一
dreißig =

liǔshíyī
六十一

sānshí
三十

sānshíyī
三十一

jiǔbǎi
九百
zweiundzwanzig =

shíbā
十八

yī bǎi yì
一百亿

èrshí`èr
二十二

liùbǎi
六百
fünfzig =

jiǔshíyī
九十一

shíwǔ
十五

sānshí
三十

wǔshí
五十
drei =

yībǎi
一百

sān

yībǎi líng èr
一百零二

jiǔshíyī
九十一
zehntausend =

yīwàn
一万

yībǎi líng èr
一百零二
sechhundert =

liùbǎi
六百

jiǔbǎi
九百

èrbǎi líng yī
二百零一

wǔshíyī
五十一
achtzehn =

wǔshí
五十

shíbā
十八

hàomǎ
号码

èr
zwei =

shíwàn
十万

qīqiān
七千

èr

yī bǎi yì
一百亿
sechzehn =

jiǔshíyī
九十一

shíliù
十六

jiǔbǎi
九百

sānbǎi
三百
null =

sānshí`èr
三十二

sānqiān
三千

yīqiān
一千

líng
eine milliarde =

jiǔshíyī
九十一

shíliù
十六

shíjiǔ
十九

shíyì
十亿
zehn =

sìbǎi
四百

yī bǎi yì
一百亿

shí

bāqiān
八千
einundachtzig =

shí

bāshíyī
八十一

yī bǎi yì
一百亿


eine billion =

wàn yì
万亿

shísān
十三

yīqiānwàn
一千万

líng
tausend =

sān

wǔbǎi
五百

yīqiān
一千

yībǎiwàn
一百万
sechtausend =

jiǔshí
九十

liùqiān
六千

shísān
十三


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles