Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Zahlen test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Zahlen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tausend =

sān

jiǔbǎi
九百

bāqiān
八千

yīqiān
一千
acht =

bāshí
八十sānqiān
三千


achttausend =

èr

wǔshíyī
五十一

bāqiān
八千

qīqiān
七千
zweihunderteins =

èrshíyī
二十一

shíjiǔ
十九

yīqiānwàn
一千万

èrbǎi líng yī
二百零一
zwanzig =

yībǎi líng èr
一百零二

èrshí
二十

qībǎi
七百

sānshíyī
三十一
fünf =qīshí
七十jiǔshí
九十
zweiunddreißig =

sānshí`èr
三十二

bāshíyī
八十一wǔqiān
五千
hundertdrei =

shíjiǔ
十九

èrqiān
二千yībǎi líng èr
一百零二
sechs =

yīwàn
一万

liù

jiǔshíyī
九十一

shí`èr
十二
zehn =

sānbǎi
三百

shí

sānqiān
三千

shísì
十四
einundsechzig =

yībǎi líng yī
一百零一

liùbǎi
六百

liǔshíyī
六十一

èrbǎi
二百
elf =

èrbǎi
二百wǔshíyī
五十一

shíyī
十一
vierzehn =

wǔshíyī
五十一

yīyì
一亿

shísì
十四

wǔshíyī
五十一
hundertzwei =shísì
十四

yībǎi líng yī
一百零一

shíyì
十亿
zehn millionen =

qīshíyī
七十一

yīqiānwàn
一千万

yīwàn
一万


drei =

sān

líng

bāshí
八十

wàn yì
万亿
Zahl =bāshíyī
八十一

liùbǎi
六百

hàomǎ
号码
neunzehn =

sìqiān
四千

bāshíyī
八十一

shíjiǔ
十九


zweitausend =

yībǎi líng èr
一百零二

yīqiānwàn
一千万

bāshí
八十

èrqiān
二千
ein hundert millionen =

yīyì
一亿

shíwǔ
十五

èrbǎi líng yī
二百零一

yīqiānwàn
一千万
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles