Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Zahlen test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Zahlen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

zehn =

sānqiān
三千

shí

liùbǎi
六百

wǔbǎi
五百
eine milliarde =

líng

shí`èr
十二

shíyì
十亿

shí`èr
十二
einundsechzig =

liǔshíyī
六十一

sānshí`èr
三十二èrshíyī
二十一
zweihunderteins =

sìbǎi
四百

jiǔ

èrbǎi líng yī
二百零一

bāqiān
八千
vierzehn =

yībǎi
一百

bābǎi
八百

qībǎi
七百

shísì
十四
zehntausend =

yīwàn
一万

èr

wǔqiān
五千

yībǎi
一百
siebentausend =

bāshí
八十

qīqiān
七千

sān

shí
tausend =

wǔshí
五十

yīqiān
一千

shíliù
十六

bāshí
八十
viertausend =

yībǎi líng èr
一百零二

qīqiān
七千

wǔshí
五十

sìqiān
四千
eins =

yīqiān
一千

yīyì
一亿

liù


einundzwanzig =

yībǎi
一百

wàn yì
万亿

èrshíyī
二十一

liùbǎi
六百
zwei =yīyì
一亿

èrshíyī
二十一

èr
vierhundert =

shí`èr
十二

jiǔshí
九十

sìbǎi
四百

bābǎi
八百
neunhundert =

shíqī
十七

jiǔbǎi
九百

liù

sānshíyī
三十一
einundachtzig =

yī bǎi yì
一百亿

shíyī
十一

yīwàn
一万

bāshíyī
八十一
dreizehn =

shísān
十三

sānshí`èr
三十二

sānshí`èr
三十二

yīqiānwàn
一千万
zehn millionen =

yībǎi
一百

yīqiānwàn
一千万

yī bǎi yì
一百亿


einundneunzig =

sān

yīqiānwàn
一千万

jiǔshíyī
九十一

hàomǎ
号码
sechtausend =

liùqiān
六千

shíyì
十亿

èrshí`èr
二十二

sānqiān
三千
siebzig =

qīshí
七十

bāshíyī
八十一

bāqiān
八千

sānbǎi
三百
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles