Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Force and Energy test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

radioaktive Strahlung =

jiā sù dù
加速度

fú shè
辐射

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

jīnglì
精力
ultraviolette Strahlung =

zǐ wài xiàn
紫外线

zǔ lì
阻力

chì lì
斥力

fú shè
辐射
Bahn =

jì xiàn
迹线

wǎ tè
瓦特

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
Zentrifugalkraft =

diàn dòng bō xíng
电动波形

bō cháng
波长

jiā sù dù
加速度

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
Wellenlänge =

guǐ dào
轨道

bō cháng
波长

běi jí
北极

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
Infrarotstrahlung =

yīn bō
音波

diàn yā
电压

hóng wài xiàn
红外线

lí xīn lì de
离心力的
Schubkraft =

tuī lì
推力

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

diàn cí de
电磁的

cí lì
磁力
Reflexion =

fēng zhí
峰值

jì xiàn
迹线

diàn lì
电力

fǎn guāng
反光
Widerstand =

guāng

zǔ lì
阻力

kě jiàn guāng
可见光

shēng bō
声波
Energie =

jīnglì
精力

gā mǎ shè xiàn
伽马射线nán jí
南极
Schallgeschwindigkeit =

guāng pǔ
光谱

shēng sù
声速

diàn lì
电力

kě jiàn guāng
可见光
ultraviolette Strahlung =

zhèng de
正的

pín lǜ
频率

zǐ wài xiàn
紫外线

jīnglì
精力
positiv =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

zhèng de
正的nán jí
南极
magnetisches Feld =

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

cícháng
磁场

jiāo liú diàn
交流电

lì liàng
力量
bremsen =diàn dòng bō xíng
电动波形zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸
Magnet =

āi kè sī shè xiàn
X射线

shēng bō
声波

cítiě
磁铁

diàn cí de
电磁的
Magnetismus =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

中性线
中性线

āi kè sī shè xiàn
X射线

cí lì
磁力
Infrarotstrahlung =

lì liàng
力量

cítiě
磁铁

hóng wài xiàn
红外线

diàn dòng bō xíng
电动波形
Kraft =

lì liàng
力量

āi kè sī shè xiàn
X射线

yùn dòng
运动

diàn yā
电压
Südpol =

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

nán jí
南极

yīn bō
音波

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles