Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Force and Energy test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Spannung =

cí lì
磁力

guāng pǔ
光谱

diàn yā
电压

gōng lǜ
功率
Strom =

běi jí
北极

diàn liú
电流

lí xīn lì de
离心力的

jiāo liú diàn
交流电
Watt =

wǎ tè
瓦特

diàn lì
电力

shēng yīn
声音

chì lì
斥力
Periode =

zhèng de
正的

chǎng lì xiàn
场力线

diàn cí de
电磁的

diàn dòng bō xíng
电动波形
Antreib =

yùn dòng
运动

jīnglì
精力

tuī jìn lì
推进力

kě jiàn guāng
可见光
Infrarotstrahlung =

tuī lì
推力

hóng wài xiàn
红外线

cícháng
磁场

chōnglì
重力
Kraft =

bō cháng
波长

nán jí
南极

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

lì liàng
力量
Wellenlänge =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

bō cháng
波长

tuī jìn lì
推进力

lì liàng
力量
Elektrizität =

diàn lì
电力

chì lì
斥力

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

āi kè sī shè xiàn
X射线
elektromagnetisch =

diàn cí de
电磁的

fǎn guāng
反光

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

diàn yā
电压
magnetisches Feld =cícháng
磁场

yīn bō
音波

guǐ dào
轨道
Schallwelle =

guāng pǔ
光谱

diàn liú
电流

fǎn guāng
反光

shēng bō
声波
Abstoßung =

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

chǎng lì xiàn
场力线

zhí liú diàn
直流电

chì lì
斥力
Zentrigufal =

gōng lǜ
功率

jì xiàn
迹线

jīnglì
精力

lí xīn lì de
离心力的
Sinusoid =

diàn dòng bō xíng
电动波形

zhèng xián bō
正弦波

cícháng
磁场

zhèng de
正的
Schallmauer =

shēng zhàng
声障

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

zhèng xián bō
正弦波

nán jí
南极
Südpol =

yīn bō
音波

hóng wài xiàn
红外线

zǐ wài xiàn
紫外线

nán jí
南极
Feldlinie =

yīn bō
音波

zǔ lì
阻力

chǎng lì xiàn
场力线

wǎ tè
瓦特
Bahn =

jì xiàn
迹线

shēng zhàng
声障

shēng yīn
声音

zhèng de
正的
Schallgeschwindigkeit =

zhí liú diàn
直流电shēng sù
声速

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles