Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Force and Energy test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Röntgenstrahlen =

āi kè sī shè xiàn
X射线

zhèng xián bō
正弦波

fǎn guāng
反光

nán jí
南极
Licht =

jiā sù dù
加速度

guāng

jiǎn sù dù
减速度

yùn dòng
运动
Südpol =

nán jí
南极

zǐ wài xiàn
紫外线

jiǎn sù dù
减速度

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极
Welle =zǔ lì
阻力

jiāo liú diàn
交流电

diàn lì
电力
sichtbares Licht =

zǔ lì
阻力

jīnglì
精力

gōng lǜ
功率

kě jiàn guāng
可见光
Elektromagnet =

jiāo liú diàn
交流电

diàn cí tǐ
电磁体

cítiě
磁铁

jiā sù dù
加速度
Periode =

zhí liú diàn
直流电

diàn dòng bō xíng
电动波形

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

zǔ lì
阻力
Anziehung =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

diàn cí de
电磁的

xī yǐn lì
吸引力

yùn dòng
运动
Beschleunigung =

chǎng lì xiàn
场力线

cícháng
磁场

kě jiàn guāng
可见光

jiā sù dù
加速度
Schwerkraft =

guāng

xī yǐn lì
吸引力

chōnglì
重力

jì xiàn
迹线
Bremsverzögerung =

jiǎn sù dù
减速度

tuī lì
推力

jīnglì
精力

chì lì
斥力
Bewegung =

yùn dòng
运动

guǐ dào
轨道

chì lì
斥力

jīnglì
精力
Umlaufbahn =

guǐ dào
轨道

tuī lì
推力

jīnglì
精力

guāng
Spektrum =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

lì liàng
力量

guāng pǔ
光谱

cítiě
磁铁
Frequenz =

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

pín lǜ
频率

fǎn guāng
反光

yùn dòng
运动
Wellenberg =

kě jiàn guāng
可见光

fēng zhí
峰值

yīn bō
音波

zhèng de
正的
Gleichstrom =

zhèng de
正的

diàn lì
电力

zhí liú diàn
直流电

cícháng
磁场
Geräusch =

zǔ lì
阻力

nán jí
南极

shēng yīn
声音

shēng zhàng
声障
Flugbahn =

jiā sù dù
加速度

kě jiàn guāng
可见光

diàn cí de
电磁的

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线
Polarität =

guǐ dào
轨道

běi jí
北极

diàn dòng bō xíng
电动波形

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles