Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Force and Energy test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Infrarotstrahlung =

āi kè sī shè xiàn
X射线

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

shēng bō
声波

hóng wài xiàn
红外线
Beschleunigung =

běi jí
北极

pín lǜ
频率

zhèng xián bō
正弦波

jiā sù dù
加速度
Abstoßung =

chì lì
斥力

hóng wài xiàn
红外线

wǎ tè
瓦特

zǐ wài xiàn
紫外线
bremsen =

jì xiàn
迹线

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

guǐ dào
轨道

zǐ wài xiàn
紫外线
Schubkraft =

diàn cí de
电磁的

tuī lì
推力

jiāo liú diàn
交流电

nán jí
南极
Strom =

jì xiàn
迹线

fú shè
辐射

cícháng
磁场

gōng lǜ
功率
sichtbares Licht =

gōng lǜ
功率

xī yǐn lì
吸引力

kě jiàn guāng
可见光

chǎng lì xiàn
场力线
Elektromagnet =

zǐ wài xiàn
紫外线

diàn cí tǐ
电磁体

fēng zhí
峰值

shēng sù
声速
Frequenz =

diàn dòng bō xíng
电动波形

pín lǜ
频率

cítiě
磁铁

hóng wài xiàn
红外线
Spannung =

shēng pǔ
声谱

cí lì
磁力

guāng

diàn yā
电压
Nordpol =

zǐ wài xiàn
紫外线zǔ lì
阻力

běi jí
北极
Zentrigufal =

wǎ tè
瓦特

lí xīn lì de
离心力的

jiǎn sù dù
减速度

kě jiàn guāng
可见光
Umlaufbahn =

zǐ wài xiàn
紫外线

guǐ dào
轨道

xī yǐn lì
吸引力

cícháng
磁场
Zentrifugalkraft =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

diàn lì
电力

zhèng de
正的

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线
sichtbares Licht =

cícháng
磁场

shēng zhàng
声障

kě jiàn guāng
可见光

wǎ tè
瓦特
ultraviolette Strahlung =

shēng pǔ
声谱

zǐ wài xiàn
紫外线

nán jí
南极

shēng yīn
声音
Elektrizität =

diàn lì
电力

shēng zhàng
声障

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

diàn cí de
电磁的
Ultraschall =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

shēng sù
声速

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

kě jiàn guāng
可见光
positiv =

běi jí
北极

āi kè sī shè xiàn
X射线

zhèng de
正的

gōng lǜ
功率
Strom =

diàn liú
电流

hóng wài xiàn
红外线

yùn dòng
运动

zhèng xián bō
正弦波
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles