Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Force and Energy test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Südpol =

tuī lì
推力

shēng pǔ
声谱

jì xiàn
迹线

nán jí
南极
Umlaufbahn =

diàn cí tǐ
电磁体

guǐ dào
轨道

diàn cí tǐ
电磁体

kě jiàn guāng
可见光
negativ =

guāng

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

cítiě
磁铁

diàn yā
电压
ultraviolette Strahlung =

zǐ wài xiàn
紫外线

guāng pǔ
光谱

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

中性线
中性线
Infrarotstrahlung =

guāng pǔ
光谱

pín lǜ
频率

hóng wài xiàn
红外线

cí lì
磁力
elektromagnetisch =

fú shè
辐射

jì xiàn
迹线

chǎng lì xiàn
场力线

diàn cí de
电磁的
Antreib =

tuī jìn lì
推进力

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

cítiě
磁铁

zhèng de
正的
Energie =

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

jīnglì
精力

zǐ wài xiàn
紫外线

jiāo liú diàn
交流电
Gammastrahlen =

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

tuī jìn lì
推进力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

zǐ wài xiàn
紫外线
Feldlinie =

nán jí
南极

zhèng de
正的

wǎ tè
瓦特

chǎng lì xiàn
场力线
Widerstand =

cícháng
磁场

fǎn guāng
反光

zǔ lì
阻力

gōng lǜ
功率
Polarität =

shēng zhàng
声障

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

zǔ lì
阻力

diàn liú
电流
Periode =

běi jí
北极

diàn dòng bō xíng
电动波形

zǐ wài xiàn
紫外线

fēng zhí
峰值
sichtbares Licht =

diàn cí tǐ
电磁体

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

yīn bō
音波

kě jiàn guāng
可见光
Ultraschall =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

hóng wài xiàn
红外线

pín lǜ
频率

hóng wài xiàn
红外线
radioaktive Strahlung =

fú shè
辐射

guǐ dào
轨道

bō cháng
波长

xī yǐn lì
吸引力
Schubkraft =

diàn yā
电压

pín lǜ
频率

jīnglì
精力

tuī lì
推力
neutrale Linie =

nán jí
南极

lí xīn lì de
离心力的

lí xīn lì de
离心力的

中性线
中性线
Schallgeschwindigkeit =tuī jìn lì
推进力

shēng sù
声速

zhí liú diàn
直流电
Röntgenstrahlen =

āi kè sī shè xiàn
X射线

jiǎn sù dù
减速度

guǐ dào
轨道

cítiě
磁铁
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles