Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Computers test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Computers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Klick =

hù lián wǎng
互联网

sǎo miáo yí
扫描仪

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

diǎn jī
点击
verlassen =

tuì chū
退出

jiē shōu
接收

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键
Provider =

jiàn pán shū rù
键盘输入

xuǎn zé
选择

wǎng luò fú wù qì tí gòng shāng
网络服务器提供商

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告
Pop-up =

jiàn pán shū rù
键盘输入

xīn jiàn
新建

jiàn pán shū rù
键盘输入

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告
Datei =

chéng xù
程序

wén jiàn
文件

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)

tuì chū
退出
Monitor =

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

xuǎn zé
选择

xīn jiàn
新建

xiǎn shì qì
显示器
hockladen =

gōng jù
工具

shàng chuán
上传

zì jiē; bā wèi yuán zǔ
字节; 8位元组

fù jiàn
附件
kilo =

cún dàng
存档

qiān

gōng jù
工具

guāng qū
光驱
Mauszeiger =

qiān

xià zǎi
下载

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针

xià zǎi
下载
Link =

wǎng zhàn
网站

qiān

xià zǎi
下载

liàn jiē
链接
Banner =

tuì chū
退出

chéng xù
程序

biāo yǔ
标语

hù lián wǎng
互联网
Drucker =

dǎ yìn jī
打印机

chéng xù
程序

jiàn pán shū rù
键盘输入

guāng qū
光驱
DVD =

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)

chéng xù
程序

dǎ yìn jī
打印机

shù zì huà shì pín guāng pán
数字化视频光盘
Byte =

kè lù jī
刻录机

zì jiē; bā wèi yuán zǔ
字节; 8位元组

xīn jiàn
新建

xià zǎi
下载
Internet =

biāo yǔ
标语

píng mù
屏幕

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

hù lián wǎng
互联网
verlassen =

fù jiàn
附件

kuān dài
宽带

hù lián wǎng
互联网

lí kāi, tuì chū
离开, 退出
Breitband =

kuān dài
宽带

diào zhì jiě tiáo qì
调制解调器

hù lián wǎng
互联网

qiān
mega =

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键

jiē shōu
接收

xīn jiàn
新建

bǎi wàn
百万
Taste =

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

kè lù jī
刻录机

jiàn pán shū rù
键盘输入

kuān dài
宽带
Wort =

biāo yǔ
标语

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

zì cháng
字长

xià zǎi
下载
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles