Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Computers test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Computers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

schaffen =

xīn jiàn
新建

xuǎn zé
选择

dǎ yìn jī
打印机

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告
E-Mail =

xiǎn shì qì
显示器

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

wǎng luò fú wù qì tí gòng shāng
网络服务器提供商

xià zǎi
下载
laden =

chéng xù
程序

kuān dài
宽带

jiàn pán
键盘

xià zǎi
下载
Kabel =

diàn lǎn
电缆

xīn jiàn
新建

diǎn jī
点击

xià zǎi
下载
Optionen =

jiàn pán shū rù
键盘输入

shù zì huà shì pín guāng pán
数字化视频光盘

kuān dài
宽带

xuǎn zé
选择
Link =

diàn lǎn
电缆

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

dǎ yìn jī
打印机

liàn jiē
链接
hockladen =

shàng chuán
上传

zhǔ yè
主页

yí dòng
移动

zì cháng
字长
abspeichern =

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

zhǔ yè
主页

bǎo cún
保存
Internet =

dǎ yìn jī
打印机

shān chú
删除

hù lián wǎng
互联网

zhǐ dú guāng pán
只读光盘
Doppelklick =

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

qiān

shuāng jī
双击

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿
CD-ROM =

gōng jù
工具

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

shǔ biāo
鼠标

sǎo miáo yí
扫描仪
Archivdatei =

hù lián wǎng
互联网

shàng chuán
上传

cún dàng
存档

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针
mega =

cún dàng
存档

xiǎn shì qì
显示器

diàn lǎn
电缆

bǎi wàn
百万
Klick =

diǎn jī
点击

wǎng zhàn
网站

lí kāi, tuì chū
离开, 退出

kuān dài
宽带
Wort =

tuì chū
退出

wǎng zhàn
网站

zì cháng
字长

guāng qū
光驱
kilo =

shuāng jī
双击

guāng biāo
光标

liàn jiē
链接

qiān
bewegen =

hù lián wǎng
互联网

yí dòng
移动

shuāng jī
双击

guāng biāo
光标
Tastatur =

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

jiàn pán
键盘

qiān

shān chú
删除
Modem =

diào zhì jiě tiáo qì
调制解调器

fā sòng
发送

wén jiàn
文件

diàn lǎn
电缆
Banner =

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

diàn lǎn
电缆

biāo yǔ
标语
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles