Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poids et Mesures test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Poids et Mesures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mètre =

huáshì wēndùjì
花式温度计

bīnglěng
冰冷

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

dùliànghéng
度量衡
poids =

jiālún
加仑

shēng

zhòng

chǐcùn
尺寸
litre =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

shēng

tǐjì
体积

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
température =

háokè
毫克

bīnglěng
冰冷

wēndù
温度

háomǐ
毫米
point d`ébullition =

háomǐ
毫米

bīnglěng
冰冷

fèidiǎn
沸点

shèshìdù
摄氏度
masse =

háokè
毫克

mísa
弥撒

bàng

bīngdiǎn
冰点
millelitre =shèshìdù
摄氏度

mísa
弥撒

háoshēng
毫升
pouce =shèshìdù
摄氏度

yīngcùn
英寸

yīnglǐ
英里
pinte =

zhòng

shèshìdù
摄氏度

pǐntuō
品脱


mesure =límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shèshìdù
摄氏度

chǐcùn
尺寸
millegramme =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

háokè
毫克

shèshìdù
摄氏度


kilomètre =

huáshì wēndùjì
花式温度计

yīnglǐ
英里

chǐcùn
尺寸

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
point de congélation =

bīngdiǎn
冰点

huáshì wēndùjì
花式温度计

huáshì wēndùjì
花式温度计

mísa
弥撒
Fahrenheit =

liàngdù
量度

bàng

huáshì wēndùjì
花式温度计

pǐntuō
品脱
Celsius =

pǐntuō
品脱

yīngshí
英石

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

shèshìdù
摄氏度
kilogramme =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

mísa
弥撒

jiālún
加仑

zhòng
volume =

yīnglǐ
英里

tǐjì
体积

wēndù
温度

bàng
gallon =

yīngshí
英石mísa
弥撒

jiālún
加仑
livre =

shēng

bàng

liàngdù
量度

shèshìdù
摄氏度
millimètre =

yīngcùn
英寸

liàngdù
量度

pǐntuō
品脱

háomǐ
毫米
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles