Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poids et Mesures test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Poids et Mesures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kilomètre =

fèiténg
沸腾

yīngcùn
英寸

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

lìfāngmǐ
立方米
centigrade =

shèshìdù
摄氏度

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

yīnglǐ
英里


bouillant =

bīnglěng
冰冷

liàngdù
量度fèiténg
沸腾
centimètre =

fèiténg
沸腾límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

wēndù
温度
gallon =

bàng

háokè
毫克jiālún
加仑
stone =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

háoshēng
毫升

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

yīngshí
英石
mile =

yīnglǐ
英里pǐntuō
品脱

bīnglěng
冰冷
point d`ébullition =

fèidiǎn
沸点

jùlí
距离

huáshì wēndùjì
花式温度计

huáshì wēndùjì
花式温度计
poids =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

zhòng

liàngdù
量度

háoshēng
毫升
glacial =

fèiténg
沸腾

huáshì wēndùjì
花式温度计

bīnglěng
冰冷

bīngdiǎn
冰点
mètre cube =

huáshì wēndùjì
花式温度计

lìfāngmǐ
立方米fèidiǎn
沸点
pouce =

chǐcùn
尺寸

chǐcùn
尺寸

bīngdiǎn
冰点

yīngcùn
英寸
millimètre =

pǐntuō
品脱

zhòng

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

háomǐ
毫米
pinte =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

huáshì wēndùjì
花式温度计

pǐntuō
品脱

háomǐ
毫米
masse =

háoshēng
毫升jiālún
加仑

mísa
弥撒
livre =

bàng

liàngdù
量度
yard =fèidiǎn
沸点

tǐjì
体积

yīngshí
英石
Fahrenheit =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

liàngdù
量度

huáshì wēndùjì
花式温度计

pǐntuō
品脱
mesure =

liàngdù
量度

huáshì wēndùjì
花式温度计

tǐjì
体积

shèshìdù
摄氏度
millegramme =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

yīngshí
英石

háokè
毫克

jiālún
加仑
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles