Dictionnaire Français-Chinois Poids et Mesures test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poids et Mesures test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Poids et Mesures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

glacial =

yīngcùn
英寸

bīnglěng
冰冷

liàngdù
量度

tǐjì
体积
masse =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

mísa
弥撒

tǐjì
体积

dùliànghéng
度量衡
pouce =

shèshìdù
摄氏度

yīngcùn
英寸mǐ, gōngchǐ
米, 公尺
centigrade =

fèidiǎn
沸点

shèshìdù
摄氏度

jùlí
距离

jùlí
距离
volume =mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

háoshēng
毫升

tǐjì
体积
Fahrenheit =

shèshìdù
摄氏度

háokè
毫克

bīngdiǎn
冰点

huáshì wēndùjì
花式温度计
mesure =

tǐjì
体积

lìfāngmǐ
立方米

yīnglǐ
英里

liàngdù
量度
mesure =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

bīnglěng
冰冷

háokè
毫克

chǐcùn
尺寸
pinte =

zhòng

fèidiǎn
沸点

lìfāngmǐ
立方米

pǐntuō
品脱
millegramme =

dùliànghéng
度量衡

shēng

liàngdù
量度

háokè
毫克
kilomètre =

dùliànghéng
度量衡

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

huáshì wēndùjì
花式温度计

yīnglǐ
英里
température =

wēndù
温度

liàngdù
量度fèidiǎn
沸点
distance =

shèshìdù
摄氏度

yīngshí
英石

jùlí
距离


gallon =

shèshìdù
摄氏度

huáshì wēndùjì
花式温度计

jiālún
加仑

shèshìdù
摄氏度
mile =

yīnglǐ
英里

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

jiālún
加仑

yīngshí
英石
millimètre =

dùliànghéng
度量衡

liàngdù
量度

háomǐ
毫米

yīngcùn
英寸
mètre cube =

wēndù
温度

háomǐ
毫米

lìfāngmǐ
立方米

bīnglěng
冰冷
mètre =

bàng

pǐntuō
品脱

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

zhòng
centimètre =

bàng

fèidiǎn
沸点

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
stone =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

yīngshí
英石

háokè
毫克

bàng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles