Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poids et Mesures test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Poids et Mesures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

yard =

shèshìdù
摄氏度

wēndù
温度huáshì wēndùjì
花式温度计
point de congélation =

bīngdiǎn
冰点

yīngcùn
英寸

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

yīnglǐ
英里
pinte =

yīngcùn
英寸

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

pǐntuō
品脱

shēng
glacial =

bīnglěng
冰冷

shēng

shèshìdù
摄氏度

háomǐ
毫米
millimètre =

jùlí
距离

shèshìdù
摄氏度

háomǐ
毫米

jùlí
距离
kilogramme =tǐjì
体积

yīnglǐ
英里

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
centigrade =

zhòng

zhòng

shèshìdù
摄氏度

dùliànghéng
度量衡
mile =

jiālún
加仑

fèiténg
沸腾

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

yīnglǐ
英里
volume =

bàng

fèidiǎn
沸点

bīngdiǎn
冰点

tǐjì
体积
mesure =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

bīngdiǎn
冰点

liàngdù
量度

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺
Celsius =

bīnglěng
冰冷

shèshìdù
摄氏度

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

fèiténg
沸腾
poids =

bàng

jiālún
加仑

zhòng

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
pouce =

pǐntuō
品脱

yīngcùn
英寸

shēng

háomǐ
毫米
gramme =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shèshìdù
摄氏度

háomǐ
毫米


gallon =

jiālún
加仑

pǐntuō
品脱

bàng

shèshìdù
摄氏度
distance =

jùlí
距离límǐ, gōngfēn
厘米, 公分


kilomètre =

mísa
弥撒

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

liàngdù
量度

yīnglǐ
英里
point d`ébullition =

jùlí
距离

háomǐ
毫米

háokè
毫克

fèidiǎn
沸点
livre =

bàng

chǐcùn
尺寸

shēng

fèiténg
沸腾
poids et mesures =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

háoshēng
毫升

dùliànghéng
度量衡

yīngshí
英石
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles