Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nombre test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Nombre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

quatre-vingts =

sānbǎi
三百

èrshí
二十

bāshí
八十

shí
cent =

yīyì
一亿

yībǎi
一百

èrshí
二十

yīqiān
一千
soixante et onze =

èrbǎi
二百

sānbǎi
三百

qīshíyī
七十一

wǔshíyī
五十一
un milliard =

yīqiānwàn
一千万

sìbǎi
四百

shíyì
十亿

sānqiān
三千
sept =

qīqiān
七千yīqiānwàn
一千万

qīshíyī
七十一
trois cents =

yīwàn
一万

shí

sìbǎi
四百

sānbǎi
三百
soixante-dix =

wǔqiān
五千

qīshí
七十

sānqiān
三千

yīwàn
一万
cinquante =

líng

wǔshí
五十

èrbǎi
二百

yīqiān
一千
dix million =

yīqiānwàn
一千万

èrbǎi
二百

shísì
十四

shíyī
十一
trente =

jiǔbǎi
九百yībǎi líng èr
一百零二

sānshí
三十
soixante =

liǔshí
六十

wǔshí
五十

bābǎi
八百

shíqī
十七
cinquante et un =

shísān
十三

shíjiǔ
十九

wǔshíyī
五十一

jiǔshíyī
九十一
quarante =

sìshíyī
四十一

sìshí
四十

èrbǎi líng yī
二百零一

sìbǎi
四百
trois mille =

shíqī
十七

sānqiān
三千

liǔshíyī
六十一

shíyì
十亿
quatre cents =

bāqiān
八千

sìbǎi
四百

yīqiānwàn
一千万

bāshí
八十
quarante et un =

sìshíyī
四十一

shíyì
十亿

shíbā
十八

èrqiān
二千
sept cents =

shísān
十三

wǔbǎi
五百

qībǎi
七百

liùbǎi
六百
vingt et un =

wǔshíyī
五十一

jiǔqiān
九千

èrshíyī
二十一

sìshí
四十
vingt =

sānshí
三十

liǔshí
六十

liǔshí
六十

èrshí
二十
un =

wǔqiān
五千

èrbǎi
二百
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles