Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nombre test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Nombre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

deux cents =

shíqī
十七

èrbǎi
二百

liùqiān
六千

bāshíyī
八十一
mille =

shíwàn
十万

shíliù
十六

wǔshí
五十

yīqiān
一千
vingt =èrshí
二十wǔshí
五十
six mille =

qīshí
七十

liùqiān
六千

èrqiān
二千


cinq =sānshí
三十

shíjiǔ
十九


dix-neuf =

èrqiān
二千

sìshí`èr
四十二

shíjiǔ
十九

wǔshí
五十
cinquante et un =

qīqiān
七千

shíliù
十六

èrbǎi
二百

wǔshíyī
五十一
douze =

sānshí
三十

shíwàn
十万

bāshíyī
八十一

shí`èr
十二
soixante-dix =

shíyī
十一

qībǎi
七百

qīshí
七十

shísì
十四
neuf mille =

yībǎi
一百

shí`èr
十二jiǔqiān
九千
cent mille =

èrqiān
二千

shíliù
十六

shíwàn
十万

shísì
十四
dix-huit =

shíbā
十八

jiǔshí
九十

liù


trente-deux =

shíbā
十八

sānshí`èr
三十二

sìqiān
四千

shíwǔ
十五
vingt-deux =

sānshí
三十

èrshí`èr
二十二

wǔshí
五十

sìshí`èr
四十二
huit mille =

shíliù
十六

shíqī
十七

jiǔ

bāqiān
八千
quatre-vingt-un =

wǔshí
五十

bāshíyī
八十一

yībǎiwàn
一百万

èrshíyī
二十一
zéro =

yīqiān
一千

líng

èr

èrqiān
二千
quarante-deux =

shíyì
十亿

bābǎi
八百

yībǎi líng yī
一百零一

sìshí`èr
四十二
soixante et onze =

yīqiānwàn
一千万

shíqī
十七

qīshíyī
七十一

liǔshíyī
六十一
quinze =

liù

yīqiānwàn
一千万

shíwǔ
十五

liùbǎi
六百
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles