Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nombre test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Nombre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dix-sept =

èrbǎi líng yī
二百零一

èrshíyī
二十一

shíqī
十七

èrqiān
二千
quarante-deux =

bāqiān
八千

sìshí`èr
四十二

èrqiān
二千


un milliard =

shíyì
十亿

shíyī
十一

shísì
十四

sìbǎi
四百
soixante et un =

liǔshíyī
六十一

shíyī
十一

shíyì
十亿

bāshí
八十
sept mille =

shí`èr
十二

yīwàn
一万

sān

qīqiān
七千
treize =

shísān
十三

shíjiǔ
十九

sānshí
三十

jiǔqiān
九千
deux cent et un =

èrbǎi líng yī
二百零一

liù

shíqī
十七

bāshíyī
八十一
neuf =

shí

jiǔ

yīwàn
一万

sìshí
四十
dix milliard =

shí

líng

yī bǎi yì
一百亿

sānshí
三十
cent =

liǔshíyī
六十一

yīwàn
一万

yībǎi
一百


trente et un =

sānshíyī
三十一

èrshí`èr
二十二

bāshíyī
八十一

èr
neuf mille =

liǔshíyī
六十一

èrqiān
二千

èr

jiǔqiān
九千
trois mille =

sānqiān
三千

liùqiān
六千

yībǎi líng èr
一百零二

sìshí
四十
quatorze =

yīyì
一亿

sìshí
四十

shísì
十四

qībǎi
七百
zéro =

qīshíyī
七十一

líng

sānqiān
三千

sānshíyī
三十一
quatre-vingt-onze =

jiǔshíyī
九十一

sānshí
三十sānshí`èr
三十二
un =

wǔqiān
五千sìshí`èr
四十二

yīqiān
一千
quatre-vingts =

wǔbǎi
五百

bāshí
八十

jiǔ

qīqiān
七千
dix million =

shíbā
十八

yīqiānwàn
一千万

shíyī
十一


cinquante =

yībǎi líng yī
一百零一

shíwǔ
十五wǔshí
五十
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles