Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Langue test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Langue category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

écriture =

zá zhì
杂志

shū xiě
书写

mò shuǐ
墨水

yǔ yán zì diǎn
语言字典
épeler =

yǔ yán zì diǎn
语言字典

pīn xiě
拼写

bào gào
报告

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典
virgule =

bào gào
报告

shù zì
数字

zhǐ zhāng
纸张

dòu hào
逗号
conversation =

biàn lùn
辩论

shí tài
时态

zhǐ zhāng
纸张

tán huà
谈话
quantité =

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

zì mǔ
字母

shù liàng
数量
brochure =

xíng róng cí
形容词

xiǎo cè zǐ
小册子

yǔ fǎ
语法

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说
chapitre =

shī gē
诗歌

fēn hào
分号

zhāng, huí
章, 回

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇
présent =

dǎ zì
打字

shí tài
时态

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

dài cí
代词
dire =

guò qù shì
过去式

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

zhuàn jì
传记

yǔ yán zì diǎn
语言字典
rapport =

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

bào gào
报告
phrase =

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

jù zi
句子

xiǎo shuō
小说

tán huà
谈话
futur composé =

xǐ jù
喜剧

shī gē
诗歌

jiāng lái wán chéng shí
将来完成时

wén běn; kè wén
文本; 课文
papier =

yǔ fǎ shū
语法书

zhǐ zhāng
纸张

tǎo lùn
讨论

shū jí
书籍
orthographe =

yǔ fǎ
语法

yǔ yán zì diǎn
语言字典

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

yǔ yán
语言
science-fiction =

fēn hào
分号

shěng luè fú hào
省略符号

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说
débat =

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

biàn lùn
辩论

yǔ yán zì diǎn
语言字典

gāng bǐ
钢笔
crayon de papier =

shū jí
书籍

qiān bǐ
铅笔

bào zhǐ
报纸

dǎ yìn
打印
comédie =

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

míng cí
名词

zì mǔ
字母

xǐ jù
喜剧
dicctionaire =

shù zì
数字

yǔ yán zì diǎn
语言字典

zì mǔ
字母

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形
histoire =

wén xué
文学

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说

jù zi
句子

jù hào
句号
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles