Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fruits test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grain de raisan =

yīngtao
樱桃

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄

mù guā
木瓜
abricot =

pútáoyòu
葡萄柚

mù guā
木瓜

xìng

fènglí
风梨
fruit de la passion =

fènglí
风梨

lǐzi
李子

míhóutáo
猕猴桃

xīfānliánguǒ
西番莲果
papaye =

cǎoméi
草莓

mù guā
木瓜

yīngtao
樱桃

wúhuāguǒ
无花果
fraise =

xiāngjiāo
香蕉

cǎoméi
草莓

yīngtao
樱桃

lǐzi
李子
datte =

gǎnlǎn
橄榄

zǎoyēzi
枣椰子

xìng

mù guā
木瓜
cassis =

hēicùlì
黑醋栗

xìng

xiāngjiāo
香蕉

xīfānliánguǒ
西番莲果
myrtille =

yuèjú

pútáo
葡萄

lǐzi
李子

hēiméi
黑莓
kiwi =

mù guā
木瓜

xiāngjiāo
香蕉

cǎoméi
草莓

míhóutáo
猕猴桃
figue =

xìng

wúhuāguǒ
无花果

hēiméi
黑莓

cǎoméi
草莓
mûre =

hēiméi
黑莓

fènglí
风梨

xīfānliánguǒ
西番莲果

cǎoméi
草莓
fruit =

míhóutáo
猕猴桃

shuǐguǒ
水果

míhóutáo
猕猴桃

xiāngjiāo
香蕉
framboise =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

yuèjú

pútáoyòu
葡萄柚

xìng
prune =

lǐzi
李子

cǎoméi
草莓

wúhuāguǒ
无花果

mángguǒ
芒果
pomme =

píngguǒ
苹果

cǎoméi
草莓

táo

pútáo
葡萄
tomate =

xīhóngshì
西红柿

cùlì
醋栗

shuǐguǒ
水果

fānshíliú
番石榴
poire =

fènglí
风梨

yīngtao
樱桃

xiāngjiāo
香蕉


cerise =

xīfānliánguǒ
西番莲果

yīngtao
樱桃

táo

píngguǒ
苹果
olive =

xìng

xiāngjiāo
香蕉

xiāngjiāo
香蕉

gǎnlǎn
橄榄
mangue =

pútáo
葡萄

píngguǒ
苹果

mángguǒ
芒果

wúhuāguǒ
无花果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles