Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fruits test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

poire =

hēicùlì
黑醋栗

lǐzi
李子

shuǐguǒ
水果


ananas =

pútáo
葡萄

fènglí
风梨

mángguǒ
芒果

yīngtao
樱桃
mangue =

zǎoyēzi
枣椰子

xìng

xīfānliánguǒ
西番莲果

mángguǒ
芒果
cerise =

xiāngjiāo
香蕉

yīngtao
樱桃

mángguǒ
芒果

hēiméi
黑莓
fruit de la passion =xīfānliánguǒ
西番莲果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

fānshíliú
番石榴
grain de raisan =

xiāngjiāo
香蕉

gǎnlǎn
橄榄

pútáo
葡萄

fènglí
风梨
figue =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

fènglí
风梨

wúhuāguǒ
无花果

mángguǒ
芒果
banane =

pútáo
葡萄

cùlì
醋栗

xiāngjiāo
香蕉

lǐzi
李子
groseille à maquereau =

cùlì
醋栗

mángguǒ
芒果

píngguǒ
苹果

mángguǒ
芒果
datte =

píngguǒ
苹果

pútáoyòu
葡萄柚

zǎoyēzi
枣椰子

shuǐguǒ
水果
papaye =

pútáo
葡萄

cùlì
醋栗

píngguǒ
苹果

mù guā
木瓜
framboise =

yuèjú

cùlì
醋栗

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

zǎoyēzi
枣椰子
pamplemousse =

xīfānliánguǒ
西番莲果

cǎoméi
草莓

pútáoyòu
葡萄柚

shuǐguǒ
水果
goyave =

pútáoyòu
葡萄柚

píngguǒ
苹果

fānshíliú
番石榴

yuèjú
abricot =

fènglí
风梨

xìng

xīhóngshì
西红柿

wúhuāguǒ
无花果
myrtille =

fènglí
风梨

lǐzi
李子

yuèjú

fènglí
风梨
tomate =

pútáo
葡萄

mángguǒ
芒果

xīhóngshì
西红柿

mù guā
木瓜
kiwi =

míhóutáo
猕猴桃

xiāngjiāo
香蕉

xiāngjiāo
香蕉

mángguǒ
芒果
cassis =

pútáoyòu
葡萄柚

hēicùlì
黑醋栗

fènglí
风梨

pútáoyòu
葡萄柚
mûre =

zǎoyēzi
枣椰子

hēicùlì
黑醋栗

xīfānliánguǒ
西番莲果

hēiméi
黑莓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles