Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fruits test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

poire =

mángguǒ
芒果

xīfānliánguǒ
西番莲果yuèjú
fruit =

fènglí
风梨

fènglí
风梨

zǎoyēzi
枣椰子

shuǐguǒ
水果
myrtille =

yuèjú

mángguǒ
芒果

fènglí
风梨

gǎnlǎn
橄榄
olive =

mángguǒ
芒果

zǎoyēzi
枣椰子

píngguǒ
苹果

gǎnlǎn
橄榄
abricot =

fānshíliú
番石榴

wúhuāguǒ
无花果

fènglí
风梨

xìng
cerise =

fènglí
风梨

yīngtao
樱桃

cùlì
醋栗

yuèjú
datte =

wúhuāguǒ
无花果

xīhóngshì
西红柿

gǎnlǎn
橄榄

zǎoyēzi
枣椰子
tomate =

shuǐguǒ
水果

mángguǒ
芒果

yuèjú

xīhóngshì
西红柿
mûre =

shuǐguǒ
水果

hēiméi
黑莓

shuǐguǒ
水果

hēicùlì
黑醋栗
péche =

píngguǒ
苹果

pútáoyòu
葡萄柚

táo

cǎoméi
草莓
prune =

hēiméi
黑莓

mù guā
木瓜

hēicùlì
黑醋栗

lǐzi
李子
fraise =

mù guā
木瓜

cǎoméi
草莓

gǎnlǎn
橄榄

wúhuāguǒ
无花果
figue =táo

mángguǒ
芒果

wúhuāguǒ
无花果
fruit de la passion =

mángguǒ
芒果

xīfānliánguǒ
西番莲果

fānshíliú
番石榴

zǎoyēzi
枣椰子
pamplemousse =

hēiméi
黑莓

xīfānliánguǒ
西番莲果

hēiméi
黑莓

pútáoyòu
葡萄柚
groseille à maquereau =

shuǐguǒ
水果

lǐzi
李子

yīngtao
樱桃

cùlì
醋栗
grain de raisan =

mù guā
木瓜

pútáo
葡萄

mángguǒ
芒果

píngguǒ
苹果
papaye =

fānshíliú
番石榴

mù guā
木瓜

zǎoyēzi
枣椰子

hēicùlì
黑醋栗
cassis =

hēiméi
黑莓

yīngtao
樱桃

hēicùlì
黑醋栗


kiwi =

mángguǒ
芒果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

míhóutáo
猕猴桃

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles