Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fruits test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fruit de la passion =

zǎoyēzi
枣椰子

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xīfānliánguǒ
西番莲果

cǎoméi
草莓
myrtille =

yuèjú

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

gǎnlǎn
橄榄

lǐzi
李子
fraise =

lǐzi
李子

cǎoméi
草莓

xīhóngshì
西红柿

hēicùlì
黑醋栗
framboise =

fènglí
风梨

gǎnlǎn
橄榄

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

cùlì
醋栗
prune =

lǐzi
李子

xiāngjiāo
香蕉

míhóutáo
猕猴桃

táo
mangue =

yīngtao
樱桃

mángguǒ
芒果

píngguǒ
苹果

cǎoméi
草莓
olive =

gǎnlǎn
橄榄

cǎoméi
草莓

yīngtao
樱桃

xiāngjiāo
香蕉
pomme =

cǎoméi
草莓

fānshíliú
番石榴píngguǒ
苹果
tomate =

hēicùlì
黑醋栗

xīfānliánguǒ
西番莲果

táo

xīhóngshì
西红柿
péche =

táo

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xīfānliánguǒ
西番莲果

cǎoméi
草莓
groseille à maquereau =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

cùlì
醋栗

xīhóngshì
西红柿

zǎoyēzi
枣椰子
papaye =

xiāngjiāo
香蕉

mù guā
木瓜

zǎoyēzi
枣椰子

hēiméi
黑莓
banane =

táo

xiāngjiāo
香蕉

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

mángguǒ
芒果
cassis =

zǎoyēzi
枣椰子

gǎnlǎn
橄榄

hēicùlì
黑醋栗

xīfānliánguǒ
西番莲果
abricot =

hēicùlì
黑醋栗

pútáoyòu
葡萄柚

xìng

xiāngjiāo
香蕉
kiwi =

míhóutáo
猕猴桃

wúhuāguǒ
无花果

lǐzi
李子

mù guā
木瓜
fruit =

cùlì
醋栗

yuèjú

xīhóngshì
西红柿

shuǐguǒ
水果
goyave =

yuèjú

fènglí
风梨fānshíliú
番石榴
ananas =

yīngtao
樱桃

wúhuāguǒ
无花果

fènglí
风梨

yīngtao
樱桃
mûre =

hēiméi
黑莓

lǐzi
李子

xìng

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles