Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fruits test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

abricot =

xìng

píngguǒ
苹果

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄
banane =

cùlì
醋栗

pútáo
葡萄

cǎoméi
草莓

xiāngjiāo
香蕉
poire =

yīngtao
樱桃mángguǒ
芒果

fènglí
风梨
mûre =

xīfānliánguǒ
西番莲果

mángguǒ
芒果

hēiméi
黑莓

píngguǒ
苹果
fruit =

pútáoyòu
葡萄柚

píngguǒ
苹果

cǎoméi
草莓

shuǐguǒ
水果
mangue =

mángguǒ
芒果

fānshíliú
番石榴

xīhóngshì
西红柿

yīngtao
樱桃
tomate =

xīhóngshì
西红柿

mù guā
木瓜pútáoyòu
葡萄柚
cerise =

yīngtao
樱桃

zǎoyēzi
枣椰子

cǎoméi
草莓

pútáoyòu
葡萄柚
groseille à maquereau =

cùlì
醋栗

táo
péche =

pútáo
葡萄

táoxīfānliánguǒ
西番莲果
goyave =

gǎnlǎn
橄榄

fānshíliú
番石榴

xìng

cǎoméi
草莓
grain de raisan =

fānshíliú
番石榴

xìng

pútáo
葡萄

fènglí
风梨
figue =

xìng

wúhuāguǒ
无花果

yīngtao
樱桃

xìng
pamplemousse =

pútáoyòu
葡萄柚

hēicùlì
黑醋栗

yīngtao
樱桃

míhóutáo
猕猴桃
datte =

zǎoyēzi
枣椰子fānshíliú
番石榴

yuèjú
fraise =

gǎnlǎn
橄榄zǎoyēzi
枣椰子

cǎoméi
草莓
fruit de la passion =

cǎoméi
草莓

mángguǒ
芒果

xīfānliánguǒ
西番莲果

hēicùlì
黑醋栗
framboise =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

zǎoyēzi
枣椰子

píngguǒ
苹果

míhóutáo
猕猴桃
kiwi =

pútáoyòu
葡萄柚

mángguǒ
芒果

míhóutáo
猕猴桃

mù guā
木瓜
papaye =

píngguǒ
苹果

mù guā
木瓜

lǐzi
李子

shuǐguǒ
水果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles