Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nourriture test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Nourriture category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ravioli =

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

tiánshí
甜食

yán

pútaojiū
葡萄酒
spaghetti =

sānmíngzhì
三明治

pútaojiū
葡萄酒

làobǐng
烙饼

xì yuán miàntiáo
细圆面条
carbonara =

miànfěn
面粉

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

yán

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺
beurre =

huángyóu
黄油

hújiāofěn
胡椒粉

pútaojiū
葡萄酒

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
crêpe =

làobǐng
烙饼

miànfěn
面粉

rénzào huángyóu
人造黄油

pēngtiáo
烹调
eau =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

shuǐ

yán

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
laisser frémir =

tōng xīn fěn
通心粉gānlàobǐng
干酪饼

wēi
rôti =

kǎo

yán

bīngqílín
冰淇淋

pútaojiū
葡萄酒
sandwich =

shuǐ

dùn ròu
炖肉

sānmíngzhì
三明治

wēi
tagliatelle =

wēi

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

sōnggāo
松糕

kǎo
soupe =

táng

wèi zhǔguò de
未煮过的

tāng, gēng
汤, 羹

táng
viande =zhì

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

ròu
nourriture =

shíwù
食物

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

hújiāofěn
胡椒粉

zhì
tarte =

táng

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

guǒ xiànbǐng
果馅饼


poivre =

shíwù
食物

hújiāofěn
胡椒粉

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草


dessert =

rénzào huángyóu
人造黄油

bīngqílín
冰淇淋

tiánshí
甜食

xì yuán miàntiáo
细圆面条
herbe =wèi zhǔguò de
未煮过的

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

pútaojiū
葡萄酒
vin =

ròu

pútaojiū
葡萄酒

gālí
咖喱

kǎo
farine =

guǒ xiànbǐng
果馅饼

miànfěn
面粉

wēi

pútaojiū
葡萄酒
assaisonnement =

gālí
咖喱

wèi zhǔguò de
未煮过的

tiáowèipǐn
调味品

gālí
咖喱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles