Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nourriture test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Nourriture category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tagliatelle =

làobǐng
烙饼

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

pēngtiáo
烹调
légume =

ròu

wèi zhǔguò de
未煮过的

yán

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
poisson =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

pēngtiáo
烹调tāng, gēng
汤, 羹
cheesecake, gâteau au fromage blanc =

gānlàobǐng
干酪饼

ròu

Yìdàlì miànshí
意大利面食

tāng, gēng
汤, 羹
spaghetti =

gānlàobǐng
干酪饼

xì yuán miàntiáo
细圆面条

gālí
咖喱

dùn ròu
炖肉
fruit =

táng

shuǐguǒ
水果

kǎo

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
glace =

bīngqílín
冰淇淋

huángyóu
黄油

làobǐng
烙饼


margarine =

shuǐguǒ
水果

zhì

hújiāofěn
胡椒粉

rénzào huángyóu
人造黄油
sucre =tángyì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条
herbe =

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

xì yuán miàntiáo
细圆面条

wēi
sandwich =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

guǒ xiànbǐng
果馅饼

sānmíngzhì
三明治

pútaojiū
葡萄酒
poivre =

pēngtiáo
烹调

hújiāofěn
胡椒粉

shíwù
食物

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司
macaroni =

pēngtiáo
烹调

tōng xīn fěn
通心粉

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条
cru =

pēngtiáo
烹调

wèi zhǔguò de
未煮过的

tāng, gēng
汤, 羹

guǒ xiànbǐng
果馅饼
nourriture =

tōng xīn fěn
通心粉

shíwù
食物

wēi

wèi zhǔguò de
未煮过的
eau =

tángguǒ
糖果

tāng, gēng
汤, 羹

wèi zhǔguò de
未煮过的

shuǐ
bonbon =

rénzào huángyóu
人造黄油

làobǐng
烙饼

tāng, gēng
汤, 羹

tángguǒ
糖果
beurre =

miànfěn
面粉

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

huángyóu
黄油

zhì
cuisine =

tángguǒ
糖果

shíwù
食物

làobǐng
烙饼

pēngtiáo
烹调
biscuit de Savoie =

pútaojiū
葡萄酒

táng

sōnggāo
松糕

tángguǒ
糖果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles