Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nourriture test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Nourriture category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tarte =

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

guǒ xiànbǐng
果馅饼
glace =

sānmíngzhì
三明治

tángguǒ
糖果

sōnggāo
松糕

bīngqílín
冰淇淋
spaghetti =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

pēngtiáo
烹调

wēi
viande =

làobǐng
烙饼

dùn ròu
炖肉

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

ròu
assaisonnement =

wēi

tángguǒ
糖果

tiáowèipǐn
调味品

táng
biscuit de Savoie =

sōnggāo
松糕

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

zhì

sānmíngzhì
三明治
eau =

sānmíngzhì
三明治

pútaojiū
葡萄酒

gālí
咖喱

shuǐ
macaroni =

wèi zhǔguò de
未煮过的

táng

tōng xīn fěn
通心粉

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
bonbon =tángguǒ
糖果

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条


sel =Yìdàlì miànshí
意大利面食

yán

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
ragoût =

shuǐguǒ
水果

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

dùn ròu
炖肉

bīngqílín
冰淇淋
cuisine =

ròu

bīngqílín
冰淇淋

pēngtiáo
烹调

huángyóu
黄油
rôti =

miànfěn
面粉

tángguǒ
糖果

kǎo

hújiāofěn
胡椒粉
nourriture =

làobǐng
烙饼

shíwù
食物rénzào huángyóu
人造黄油
poivre =

tiáowèipǐn
调味品

pēngtiáo
烹调

hújiāofěn
胡椒粉

làobǐng
烙饼
ravioli =

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

guǒ xiànbǐng
果馅饼

gānlàobǐng
干酪饼

gālí
咖喱
herbe =

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

xì yuán miàntiáo
细圆面条

bīngqílín
冰淇淋
gril =

zhì

tángguǒ
糖果

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

Yìdàlì miànshí
意大利面食
poisson =

ròu

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

wēi


fruit =

gānlàobǐng
干酪饼

guǒ xiànbǐng
果馅饼

tōng xīn fěn
通心粉

shuǐguǒ
水果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles