Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Jour, Mois, Année test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Jour, Mois, Année category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mercredi =

sìyuè
四月

shí`èryuè
十二月

sìyuè
四月

xīngqīsān
星期三
décembre =

xīngqīsì
星期四

shí`èryuè
十二月

yuè

xīngqīliù
星期六
automne =

qiūjì
秋季

xīngqīsì
星期四

xīngqīsān
星期三

xīngqīyī
星期一
saison =

jiǔyuè
九月

yuè

jìjié
季节

xīngqīliù
星期六
hiver =

xīngqīliù
星期六

xīngqīliù
星期六

yīyuè
一月

dōngjì
冬季
octobre =

wǔyuè
五月

shíyuè
十月

qiūjì
秋季

chūnjì
春季
semaine =

xīngqīsān
星期三

xīngqī
星期

shíyuè
十月

sānyuè
三月
aoùt =

xīngqīsān
星期三

yīyuè
一月

bāyuè
八月

shíyuè
十月
septembre =

shí`èryuè
十二月

qīyuè
七月

jiǔyuè
九月

xiàjì
夏季
lundi =

dōngjì
冬季

xīngqīyī
星期一

sìyuè
四月

sìyuè
四月
juillet =

sìyuè
四月

qiūjì
秋季

sānyuè
三月

qīyuè
七月
novembre =

xīngqīyī
星期一

xīngqīyī
星期一

shíyīyuè
十一月

xīngqīrì
星期日
été =

bāyuè
八月

liùyuè
六月

sānyuè
三月

xiàjì
夏季
vendredi =

xīngqī`èr
星期二

liùyuè
六月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīliù
星期六
printemps =

xīngqīliù
星期六

shíyuè
十月

yuè

chūnjì
春季
dimanche =

xīngqīyī
星期一

bāyuè
八月

xīngqīrì
星期日

xiàjì
夏季
samedi =

èryuè
二月

xīngqīliù
星期六

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīyī
星期一
juin =

liùyuè
六月

tiān

chūnjì
春季

shíyīyuè
十一月
avril =

jìjié
季节

xīngqīliù
星期六

bāyuè
八月

sìyuè
四月
mai =

xīngqīliù
星期六

xiàjì
夏季

wǔyuè
五月

sìyuè
四月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles