Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Astronomie test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Cygne =

tiānézuò
天鹅座

tiānhèzuò
天鹤座

kǒngjìng
孔径

xiǎoxíngxīng
小行星
Lyre =

xiānnǚzuò
仙女座

tiānqínzuò
天琴座

tǔxīng
土星

tiāntánzuò
天坛座
Sagittaire =

luópánzuò
罗盘座

rénmǎzuò
人马座

mùfūzuò
牧夫座

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜
Triangle Austral =

shuǐxīng
水星

tiānézuò
天鹅座

nán sānjiǎozuò
南三角座

jīnniúzuò
金牛座
Dragon =

hòufāzuò
后发座

nán miǎnzuò
南冕座

yuánguīzuò
圆规座

tiānlóngzuò
天龙座
Neptune =

hǎiwángxīng
海王星

jīnniúzuò
金牛座

diāojùzuò
雕具座

kǒngjìng
孔径
Baleine =

jīngyúzuò
鲸鱼座

shānànzuò
山案座

cháilángzuò
豺狼座

yìndìānzuò
印地安座
Andromède =

lǚsèjìng
滤色镜

shānànzuò
山案座

chángshézuò
长蛇座

xiānnǚzuò
仙女座
Poisson Volant =

hǎiwángxīng
海王星

tǔxīng
土星

jǔchǐzuò
矩尺座

fēiyúzuò
飞鱼座
filtre =

tiānhèzuò
天鹤座

liúxīngyǔ
流星雨

xiǎoxíngxīng
小行星

lǚsèjìng
滤色镜
Orion =

mùxīng
木星

jīnxīng
金星

lùbàozuò
鹿豹座

lièhùzuò
猎戶座
Loup =

jiànyúzuò
剑鱼座

shéfūzuò
蛇夫座

báiyángzuò
白羊座

cháilángzuò
豺狼座
Croix du Sud =

lùbàozuò
鹿豹座

dìqiú
地球

nán shízìzuò
南十字座

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座
Aigle =

jīnxīng
金星

chángshézuò
长蛇座

xīngxì
星系

tiānyīngzuò
天鹰座
Girafe =

lùbàozuò
鹿豹座

sānjiǎozuò
三角座

yàntíngzuò
堰蜓座

dàxióngzuò
大熊座
astronomie =

xiǎoxióngzuò
小熊座

tiānwénxué
天文学

běi miǎnzuò
北冕座

fàngdà
放大
Petit Cheval =

tiānyànzuò
天燕座

yùfūzuò
御夫座

jītǒngzuò
唧筒座

xiǎomǎzuò
小马座
Paon =

shéfūzuò
蛇夫座

kǒngquèzuò
孔雀座

rénmǎzuò
人马座

xíngxīng
行星
Saturne =

bōjiāngzuò
波江座

tǔxīng
土星

tiānlóngzuò
天龙座

báiyángzuò
白羊座
planète =

diāojùzuò
雕具座

xíngxīng
行星

dùnpáizuò
盾牌座

dàquǎnzuò
大犬座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles