Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Astronomie test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Triangle =

fàngdà
放大

sānjiǎozuò
三角座

yuèqiú
月球

nán miǎnzuò
南冕座
Réticule =

wǎnggǔzuò
网罟座

hǎitúnzuò
海豚座

tiānyīngzuò
天鹰座

fēiyúzuò
飞鱼座
Fourneau =

tiānlúzuò
天炉座

yàntíngzuò
堰蜓座

wèixīng
卫星

lǚsèjìng
滤色镜
télescope de Newton =

jìng

tiānqínzuò
天琴座

tiānjiànzuò
天箭座

niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜
Pluto =

tiānlúzuò
天炉座

liúxīngyǔ
流星雨

wèixīng
卫星

míngwángxīng
冥王星
Hercule =

tàiyáng
太阳

xīngxì
星系

wǔxiānzuò
武仙座

lièhùzuò
猎戶座
télescope de Dobson =

huìjiàzuò
绘架座

diāojùzuò
雕具座

húxīngzuò
狐狸座

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜
Cygne =

cháilángzuò
豺狼座

tiānézuò
天鹅座

bōjiāngzuò
波江座

tiānqínzuò
天琴座
Ophiucus =

shìnǚzuò
室女座

shéfūzuò
蛇夫座

tǔxīng
土星

lièquǎnzuò
猎犬座
Uranus =

mójiézuò
摩羯座

tiānwángxīng
天王星

chuándǐzuò
船底座

sānjiǎozuò
三角座
Burin =

diāojùzuò
雕具座

huìxīng
彗星

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

lièhùzuò
猎戶座
Lynx =

tiāntùzuò
天兔座

jìng

yùfūzuò
御夫座

tiānmāozuò
天猫座
Licorne =

bǎopíngzuò
宝瓶座

qílínzuò
麒麟座

tiānlóngzuò
天龙座

hǎitúnzuò
海豚座
Machine Pneumatique =

jīngyúzuò
鲸鱼座

dàxióngzuò
大熊座

xīng

jītǒngzuò
唧筒座
Autel =

tiāntánzuò
天坛座

tiānjiànzuò
天箭座

liúxīngyǔ
流星雨

tiānwénxué
天文学
Table =

shānànzuò
山案座

niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜

jiēyǎn
接眼

tàiyáng
太阳
oculaire =

diāojùzuò
雕具座

liúxīng
流星

tiānwénxué
天文学

jiēyǎn
接眼
Grand Chien =

tiāngēzuò
天鸽座

dàquǎnzuò
大犬座

yuèqiú
月球

diāojùzuò
雕具座
Oiseau De Paradis =

tiānézuò
天鹅座

tiānyànzuò
天燕座

tiānlúzuò
天炉座

chuándǐzuò
船底座
Andromède =

nán jízuò
南极座

xiānnǚzuò
仙女座

mójiézuò
摩羯座

hǎitúnzuò
海豚座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles