Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Vegetables category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

vegetable =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dào, mǐ
稻, 米

wāndòu
豌豆

huāshēng
花生
turnip =

yángcōng
洋葱

jiǔcōng
韭葱

tiáncàigēn
甜菜根

luóbo
萝卜
bean =

jiǔcōng
韭葱

càidòu
菜豆

dòu

húluóbo
胡萝卜
string bean =

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花
kidney bean =

dòu

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
cauliflower =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càihuā
菜花
onion =

càidòu
菜豆

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜
rice =

huāshēng
花生

qiézi
茄子

dào, mǐ
稻, 米

wāndòu
豌豆
broccoli =

dào, mǐ
稻, 米

húluóbo
胡萝卜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
rice grain =

luóbo
萝卜

mǐwǔgǔ
米五谷

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
peanut (not nut! vegetable) =

qiézi
茄子

huāshēng
花生

càihuā
菜花

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
soya bean =

dòu

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dàtóucài
大头菜
leek =

wāndòu
豌豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

tiáncàigēn
甜菜根

jiǔcōng
韭葱
brussel sprout =

càihuā
菜花

càidòu
菜豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dòu
potato =

càihuā
菜花

jiǔcōng
韭葱

mǐwǔgǔ
米五谷

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
carrot =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

luóbo
萝卜

luóbo
萝卜

húluóbo
胡萝卜
beetroot =

yángcōng
洋葱

luóbo
萝卜

mǐwǔgǔ
米五谷

tiáncàigēn
甜菜根
pea =

huāshēng
花生

wāndòu
豌豆

jiǔcōng
韭葱

yángcōng
洋葱
swede =

dàtóucài
大头菜

jiǔcōng
韭葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dòu
parsnip =

qiézi
茄子

mǐwǔgǔ
米五谷

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles