Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Vegetables category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pea =

dòu

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dàtóucài
大头菜

wāndòu
豌豆
bean =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dòu

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
rice grain =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǐwǔgǔ
米五谷

luóbo
萝卜
soya bean =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

jiǔcōng
韭葱

jiǔcōng
韭葱
turnip =

jiǔcōng
韭葱

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

luóbo
萝卜

dàtóucài
大头菜
string bean =

càidòu
菜豆

huāshēng
花生

luóbo
萝卜

qiézi
茄子
cauliflower =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

luóbo
萝卜
rice =

yángcōng
洋葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dào, mǐ
稻, 米

yángcōng
洋葱
aubergine =

wāndòu
豌豆

tiáncàigēn
甜菜根

qiézi
茄子

dào, mǐ
稻, 米
peanut (not nut! vegetable) =

huāshēng
花生

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
potato =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

mǐwǔgǔ
米五谷

dàtóucài
大头菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
carrot =

húluóbo
胡萝卜

mǐwǔgǔ
米五谷

dàtóucài
大头菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
broccoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiézi
茄子

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜
onion =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

tiáncàigēn
甜菜根

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜
parsnip =

dàtóucài
大头菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yángcōng
洋葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
beetroot =

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

wāndòu
豌豆

càihuā
菜花
leek =

yángcōng
洋葱

jiǔcōng
韭葱

dào, mǐ
稻, 米

dòu
swede =

dòu

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

mǐwǔgǔ
米五谷

dàtóucài
大头菜
vegetable =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

wāndòu
豌豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
cabbage =

wāndòu
豌豆

wāndòu
豌豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǐwǔgǔ
米五谷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles