Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Shapes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

arch =

zhèngfāngxíng
正方形lìfāngtǐ
立方体

yuánzhuītǐ
圆锥体
cylinder =

chángfāngxíng
长方形

jiǎozhuītǐ
角锥体

qǔxiàn
曲线

yuánzhùtǐ
圆柱体
rhombus =

chángfāngxíng
长方形

bōlàngxíng
波浪形

yuán

língxíng
菱形
square =

xiàn
线

wǔbiānxíng
五边形

wǔbiānxíng
五边形

zhèngfāngxíng
正方形
rectangle =

huánmiàn
环面

chángfāngxíng
长方形

luǎnxíng
卵形

qiútǐ
球体
line =

yuán dǐng xíng
圆顶状

zhèngfāngxíng
正方形

chángfāngxíng
长方形

xiàn
线
curve =

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

qǔxiàn
曲线

píng
tube =

guān zhàng
管状

qǔxiàn
曲线

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形
box =

zhèngfāngxíng
正方形

yuán dǐng xíng
圆顶状

xíngzhuàng
形状

xiàn
线
sphere =

qiútǐ
球体

yuánzhùtǐ
圆柱体

qǔxiàn
曲线

bābiānxíng
八边形
pyramid =

lìfāngtǐ
立方体

guān zhàng
管状

jiǎozhuītǐ
角锥体

bābiānxíng
八边形
flat =

píng

luóxuánxíng
螺旋形

zhèngfāngxíng
正方形

guān zhàng
管状
dome =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhuītǐ
圆锥体

zhèngfāngxíng
正方形

qiútǐ
球体
cone =

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形

yuánzhuītǐ
圆锥体

bōlàngxíng
波浪形
shape =

xíngzhuàng
形状

jiǎozhuītǐ
角锥体

bōlàngxíng
波浪形

bābiānxíng
八边形
spiral =

lìfāngtǐ
立方体

píng

luóxuánxíng
螺旋形

bābiānxíng
八边形
cube =

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

lìfāngtǐ
立方体
oval =

yuánzhùtǐ
圆柱体

bābiānxíng
八边形

luǎnxíng
卵形

chángfāngxíng
长方形
octagon =

jiǎozhuītǐ
角锥体

chángfāngxíng
长方形

língxíng
菱形

bābiānxíng
八边形
wave =

lìfāngtǐ
立方体

yuánzhuītǐ
圆锥体

sānjiǎoxíng
三角形

bōlàngxíng
波浪形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles