Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Shapes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dome =

bābiānxíng
八边形yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhùtǐ
圆柱体
triangle =

yuán dǐng xíng
圆顶状

bābiānxíng
八边形

sānjiǎoxíng
三角形

huánmiàn
环面
line =

jiǎozhuītǐ
角锥体

píngmiàn
平面

wǔbiānxíng
五边形

xiàn
线
square =zhèngfāngxíng
正方形xíngzhuàng
形状
cube =

lìfāngtǐ
立方体

jiǎozhuītǐ
角锥体chángfāngxíng
长方形
torus =

bābiānxíng
八边形

huánmiàn
环面

lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线
cone =

luǎnxíng
卵形

luǎnxíng
卵形

yuánzhuītǐ
圆锥体

bābiānxíng
八边形
plane =

bōlàngxíng
波浪形

sānjiǎoxíng
三角形

píngmiàn
平面

yuán dǐng xíng
圆顶状
hexagon =

liùbiānxíng
六边形

yuánzhuītǐ
圆锥体

qībiānxíng
七边形

lìfāngtǐ
立方体
rectangle =

chángfāngxíng
长方形

bōlàngxíng
波浪形

qiútǐ
球体

qiútǐ
球体
oval =

xíngzhuàng
形状

bābiānxíng
八边形

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形
spiral =

liùbiānxíng
六边形

luóxuánxíng
螺旋形

língxíng
菱形

píng
sphere =

yuánzhùtǐ
圆柱体

qǔxiàn
曲线

qiútǐ
球体

bōlàngxíng
波浪形
wave =

luóxuánxíng
螺旋形

bōlàngxíng
波浪形

chángfāngxíng
长方形

xiàn
线
arch =

bābiānxíng
八边形

qiútǐ
球体xíngzhuàng
形状
tube =

guān zhàng
管状

qiútǐ
球体

bōlàngxíng
波浪形

língxíng
菱形
octagon =

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形

qǔxiàn
曲线

bābiānxíng
八边形
curve =

luóxuánxíng
螺旋形

qǔxiàn
曲线

yuán

píngmiàn
平面
flat =

zhèngfāngxíng
正方形

píng

yuánzhuītǐ
圆锥体


box =

guān zhàng
管状

bābiānxíng
八边形

zhèngfāngxíng
正方形

xiàn
线
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles