Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Shapes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

curve =

yuán dǐng xíng
圆顶状

liùbiānxíng
六边形

sānjiǎoxíng
三角形

qǔxiàn
曲线
circle =

lìfāngtǐ
立方体

huánmiàn
环面

luóxuánxíng
螺旋形

yuán
cube =

píngmiàn
平面

yuánzhuītǐ
圆锥体

xiàn
线

lìfāngtǐ
立方体
oval =

luǎnxíng
卵形

jiǎozhuītǐ
角锥体

lìfāngtǐ
立方体

xiàn
线
rectangle =

qībiānxíng
七边形

chángfāngxíng
长方形

wǔbiānxíng
五边形

liùbiānxíng
六边形
hexagon =guān zhàng
管状

píngmiàn
平面

liùbiānxíng
六边形
triangle =

zhèngfāngxíng
正方形

sānjiǎoxíng
三角形

bōlàngxíng
波浪形

bōlàngxíng
波浪形
heptagon =

qībiānxíng
七边形

xíngzhuàng
形状

guān zhàng
管状

língxíng
菱形
rhombus =

língxíng
菱形

xíngzhuàng
形状

qǔxiàn
曲线

guān zhàng
管状
flat =

píng

sānjiǎoxíng
三角形

qǔxiàn
曲线

qiútǐ
球体
dome =

wǔbiānxíng
五边形

píngmiàn
平面

zhèngfāngxíng
正方形

yuán dǐng xíng
圆顶状
tube =guān zhàng
管状

xíngzhuàng
形状

yuán dǐng xíng
圆顶状
plane =

píng

píngmiàn
平面

zhèngfāngxíng
正方形

lìfāngtǐ
立方体
box =

bābiānxíng
八边形

zhèngfāngxíng
正方形

huánmiàn
环面

yuánzhùtǐ
圆柱体
wave =

bōlàngxíng
波浪形

zhèngfāngxíng
正方形

bābiānxíng
八边形

wǔbiānxíng
五边形
cylinder =

sānjiǎoxíng
三角形

qǔxiàn
曲线

yuán

yuánzhùtǐ
圆柱体
square =

bōlàngxíng
波浪形

zhèngfāngxíng
正方形

sānjiǎoxíng
三角形

xíngzhuàng
形状
line =

luóxuánxíng
螺旋形

píng

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形
spiral =

xiàn
线

luóxuánxíng
螺旋形

liùbiānxíng
六边形

zhèngfāngxíng
正方形
cone =

liùbiānxíng
六边形

luǎnxíng
卵形

qǔxiàn
曲线

yuánzhuītǐ
圆锥体
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles