Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

scale =

lín

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
reptile =

bìhǔ
壁虎

wángshé
王蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
cobra =

wángshé
王蛇

èyú
鳄鱼

mǎngshé
蟒蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇
rattlesnake =

mǎngshé
蟒蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

xiǎngwěishé
响尾蛇

wěiba
尾巴
lizard =

shé

èyú
鳄鱼

xīyì
蜥蜴

lín
snake =

jiǎokuí
角蝰

lín

jùshé
巨蛇

shé
chameleon =

wángshé
王蛇

jiānyá
尖牙

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

xiǎngwěishé
响尾蛇
viper =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

bìhǔ
壁虎
python =

xiǎngwěishé
响尾蛇

jùshé
巨蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
boa constrictor =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xīyì
蜥蜴

wángshé
王蛇
fang =

jiānyá
尖牙

lín

jiǎokuí
角蝰

páxíng dòngwù
爬行动物
anaconda =

èyú
鳄鱼

jiǎokuí
角蝰

xiǎngwěishé
响尾蛇

mǎngshé
蟒蛇
alligator =

duǎnwěn`è
短吻鳄

bìhǔ
壁虎

páxíng dòngwù
爬行动物

shé
asp =

jiǎokuí
角蝰

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

xīyì
蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇
black mamba =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

lín

mǎngshé
蟒蛇
gekko =

bìhǔ
壁虎

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙

yǎnjìngshé
眼镜蛇
iguana =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

jiānyá
尖牙

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物
crocodile =

jùshé
巨蛇

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙
tail =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wěiba
尾巴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles