Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

alligator =

wángshé
王蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

jiǎokuí
角蝰

shé
viper =

bìhǔ
壁虎

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wángshé
王蛇

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙
black mamba =

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄

wángshé
王蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
rattlesnake =

shé

xīyì
蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
cobra =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wángshé
王蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
lizard =

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴
scale =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
reptile =

jiǎokuí
角蝰

páxíng dòngwù
爬行动物

wángshé
王蛇

bìhǔ
壁虎
iguana =

mǎngshé
蟒蛇

bìhǔ
壁虎

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴
boa constrictor =

bìhǔ
壁虎

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

wángshé
王蛇
crocodile =

èyú
鳄鱼

lín

xiǎngwěishé
响尾蛇

lín
fang =

jiānyá
尖牙

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
anaconda =

wángshé
王蛇

xīyì
蜥蜴

wángshé
王蛇

mǎngshé
蟒蛇
python =

jiǎokuí
角蝰

yǎnjìngshé
眼镜蛇

lín

jùshé
巨蛇
asp =

jiǎokuí
角蝰

yǎnjìngshé
眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

mǎngshé
蟒蛇
chameleon =

wángshé
王蛇

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙
tail =

wěiba
尾巴

wángshé
王蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

jùshé
巨蛇
gekko =

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé

xiǎngwěishé
响尾蛇

bìhǔ
壁虎
snake =

páxíng dòngwù
爬行动物

jiānyá
尖牙

shé

wángshé
王蛇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles