Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

black mamba =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

wěiba
尾巴

xīyì
蜥蜴
snake =

shé

páxíng dòngwù
爬行动物

lín

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
fang =

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙
anaconda =

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇

mǎngshé
蟒蛇
reptile =

xīyì
蜥蜴

bìhǔ
壁虎

páxíng dòngwù
爬行动物

èyú
鳄鱼
scale =

mǎngshé
蟒蛇

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄

duǎnwěn`è
短吻鳄
gekko =

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé

shé

bìhǔ
壁虎
alligator =

xīyì
蜥蜴

shé

duǎnwěn`è
短吻鳄

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
boa constrictor =

lín

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

wángshé
王蛇

bìhǔ
壁虎
lizard =

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙

jiǎokuí
角蝰

xīyì
蜥蜴
chameleon =

jùshé
巨蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

èyú
鳄鱼

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙
viper =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

jiānyá
尖牙
asp =

páxíng dòngwù
爬行动物

èyú
鳄鱼

jiǎokuí
角蝰

shé
iguana =

èyú
鳄鱼

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

shé
python =

èyú
鳄鱼

jùshé
巨蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

lín
cobra =

páxíng dòngwù
爬行动物

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiǎokuí
角蝰
tail =

shé

wěiba
尾巴

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
rattlesnake =

xiǎngwěishé
响尾蛇

xīyì
蜥蜴

lín

lín
crocodile =

páxíng dòngwù
爬行动物

èyú
鳄鱼

jiǎokuí
角蝰

páxíng dòngwù
爬行动物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles