Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

rattlesnake =

xiǎngwěishé
响尾蛇

bìhǔ
壁虎

lín

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
viper =

jùshé
巨蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xīyì
蜥蜴

xīyì
蜥蜴
boa constrictor =

xīyì
蜥蜴

xiǎngwěishé
响尾蛇

wángshé
王蛇

xīyì
蜥蜴
scale =

páxíng dòngwù
爬行动物

lín

xīyì
蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇
iguana =

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙
reptile =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

wángshé
王蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
gekko =

xīyì
蜥蜴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

xiǎngwěishé
响尾蛇
asp =

wángshé
王蛇

jiǎokuí
角蝰

shé

duǎnwěn`è
短吻鳄
chameleon =

shé

duǎnwěn`è
短吻鳄

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙
snake =

shé

wángshé
王蛇

mǎngshé
蟒蛇

jiǎokuí
角蝰
cobra =

páxíng dòngwù
爬行动物

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xīyì
蜥蜴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
anaconda =

èyú
鳄鱼

mǎngshé
蟒蛇

jiānyá
尖牙

duǎnwěn`è
短吻鳄
crocodile =

èyú
鳄鱼

shé

páxíng dòngwù
爬行动物

xīyì
蜥蜴
black mamba =

wěiba
尾巴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

lín

xīyì
蜥蜴
tail =

biànsè xīyì, biànsèlóng
变色蜥蜴, 变色龙

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wěiba
尾巴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
python =

jiānyá
尖牙

xīyì
蜥蜴

jùshé
巨蛇

jiānyá
尖牙
lizard =

mǎngshé
蟒蛇

bìhǔ
壁虎

xīyì
蜥蜴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
alligator =

duǎnwěn`è
短吻鳄

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
fang =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiānyá
尖牙

èyú
鳄鱼

bìhǔ
壁虎
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles