Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Pronouns category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!
zhè, zhège
这, 这个

nǐde
你的

tāmen
他们, 她们, 它们


you =

wǒmen
我们


she =

wǒmende
我们的

shuíshuí
everyone =

nà, nàge
那, 那个

suǒyǒu shìwù
所有事物

měigè rén
每个人
us =nǐmen
你们

wǒmen
我们

zhè, zhège
这, 这个
theirs =

nǐmende
你们的

nǐmen
你们

wǒmen
我们


that =nà, nàge
那, 那个

nǐmende
你们的

zhè, zhège
这, 这个
pronoun =dàicí
代词

wǒde
我的

nà, nàge
那, 那个
everything =suǒyǒu shìwù
所有事物

shuí


our =

shuí

wǒmende
我们的

wǒmen
我们

shuí
this =

zhè, zhège
这, 这个

suǒyǒu shìwù
所有事物

dàicí
代词

shuí
me =

wǒde
我的měigè rén
每个人
whom =

dàicí
代词

zhè, zhège
这, 这个

shuí


it =

suǒyǒu shìwù
所有事物


yours =

nǐde
你的nǐmende
你们的

suǒyǒu shìwù
所有事物
them =

wǒmende
我们的

tāmen
他们,她们, 它们nǐmende
你们的
your =wǒmende
我们的

nǐde
你的

wǒmende
我们的
my =

shuí

wǒmende
我们的

shuí

wǒde
我的
everybody =měigè rén
每个人
him =

měigè rén
每个人
who =

shuí

nǐmende
你们的
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles