Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Numbers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Five hundred =

èr

diànhuà hàomǎ
电话号码

wǔbǎi
五百

sān fēn zhī yī
三分之一
One hundred billion =

yī qiān yì
一千亿

wǔshí
五十sìshí`èr
四十二
One billion =

shíwǔ
十五

sān

shíyì
十亿

sìshíyī
四十一
Two hundred =

yīwàn
一万

shísān
十三

yībǎi èrshíwǔ
一百二十五

èrbǎi
二百
One million =

fēnshu
分数

yībǎiwàn
一百万

liùqiān
六千

èr fēn zhī yī
二分之一
one fiftieth =

èrshí`èr
二十二

wǔshí fēn zhī yī
五十分之一

sānbǎi
三百

èrshíyī
二十一
Eighty =

yībǎi líng yī
一百零一bāshí
八十

liǔshíyī
六十一
one sixth =

yībǎi
一百

líng

liù fēn zhī yī
六分之一

liǔshí
六十
one quarter =

sān fēn zhī yī
三分之一

bāqiān
八千

sì fēn zhī yī
四分之一

yīyì
一亿
Thirty =

sān fēn zhī yī
三分之一

sānshí
三十

sì fēn zhī yī
四分之一

shùmù
数目
Four thousand =

yīqiān
一千

sìqiān
四千

èrshíyī
二十一

bǎi fēn zhī yī
百分之一
Twenty one =

wǔqiān
五千

èrshíyī
二十一

shí`èr
十二

shíèr fēn zhī yī
十二分之一
Thirteen =

yī qiān yì
一千亿

shísān
十三

yībǎi èrshíwǔ
一百二十五

wǔshí
五十
Number =

yībǎi líng yī
一百零一

shíqī
十七

yībǎi
一百

hàomǎ
号码
Eight hundred =

jiǔshíyī
九十一

yībǎiwàn
一百万

bābǎi
八百

yīqiān
一千
Six thousand =

yībǎi líng èr
一百零二

liùqiān
六千

yīqiān
一千

liù
Twenty two =

shíbā
十八

bāshíyī
八十一

èrbǎi
二百

èrshí`èr
二十二
Forty one =

sānshí
三十

sānshí
三十

shíyī
十一

sìshíyī
四十一
fraction =

wǔqiān
五千

sān

fēnshu
分数

èrshí fēn zhī yī
二十分之一
one eigth =

shùmù
数目

sānbǎi
三百

liǔshí
六十

bā fēn zhī yī
五分之一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles