Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Numbers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

One Trillion =

bābǎi
八百

wàn yì
万亿

fēnshu
分数

wǔshí
五十
Ten thousand =

yī bǎi yì
一百亿

diànhuà hàomǎ
电话号码

yīwàn
一万

qībǎi
七百
Number (quantity) =

shíwǔ
十五

shùmù
数目

yī bǎi yì
一百亿

èr
Six hundred =

liùbǎi
六百

sìqiān
四千

qīshíyī
七十一

yībǎi líng èr
一百零二
Fifty one =

shí`èr
十二

wǔshíyī
五十一

qīshíyī
七十一

shíwǔ
十五
Seven hundred =

qībǎi
七百

wǔbǎi
五百

èrbǎi
二百

yī qiān yì
一千亿
one thousandth =

qiān fēn zhī yī
千分之一

yībǎi
一百

qībǎi
七百

shísì
十四
Twenty one =

shí

wǔshí
五十

wǔ fēn zhī si
五分之四

èrshíyī
二十一
Forty one =

sān fēn zhī èr
三分之二

sìshíyī
四十一

liǔshíyī
六十一

èr
one half =

sān fēn zhī èr
三分之二

sān fēn zhī yī
三分之一

èr fēn zhī yī
二分之一

shíwǔ
十五
Eighteen =

sān fēn zhī èr
三分之二

liùbǎi
六百

shíbā
十八

sìshí
四十
one ten thousandth =

wàn yì
万亿

yī wàn fēn zhī yī
一万分之一

sìqiān
四千


Four thousand =

sìqiān
四千

qīqiān
七千bāshí
八十
Sixty one =

jiǔqiān
九千

bāshí
八十

sānbǎi
三百

liǔshíyī
六十一
Telephone number =

sìshí`èr
四十二

bāshíyī
八十一

liù

diànhuà hàomǎ
电话号码
Two hundred =

èrbǎi
二百

hàomǎ
号码

shíqī
十七

yībǎi
一百
One million =

yībǎiwàn
一百万

jiǔ fēn zhī yī
九分之一

yīyì
一亿

sān
Thirty one =

qīqiān
七千

jiǔ

wǔshí fēn zhī yī
五十分之一

sānshíyī
三十一
Nine =

shí fēn zhī yī
十分之一

èrbǎi
二百

sì fēn zhī yī
四分之一

jiǔ
one third =

èrbǎi líng yī
二百零一

yī wàn fēn zhī yī
一万分之一

wǔ fēn zhī sān
五分之三

sān fēn zhī yī
三分之一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles