Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Computers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

internet =

sǎo miáo yí
扫描仪

jiàn pán shū rù
键盘输入

hù lián wǎng
互联网

xuǎn zé
选择
attachment =

xīn jiàn
新建

zhǔ yè
主页

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

fù jiàn
附件
email address =

jiē shōu
接收

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

jiē shōu
接收

bō hào
拨号
receive =

guāng biāo
光标

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

jiē shōu
接收

shàng chuán
上传
load =

shàng chuán
上传

xià zǎi
下载

hù lián wǎng
互联网

zhǔ yè
主页
giga =

fā sòng
发送

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

zhǔ yè
主页
DVD writer =

guāng qū
光驱

tuì chū
退出

dǎ yìn jī
打印机

wǎng zhàn
网站
cursor =

diǎn jī
点击

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

guāng biāo
光标

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针
options =

yí dòng
移动

hù lián wǎng
互联网

xuǎn zé
选择

xià zǎi
下载
pop up =

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键

yí dòng
移动

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

zì cháng
字长
upload =

zì cháng
字长

yí dòng
移动

píng mù
屏幕

shàng chuán
上传
delete =

shān chú
删除

zhǔ yè
主页

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

zhǔ yè
主页
quit =

diàn lǎn
电缆

chéng xù
程序

tuì chū
退出

guāng pán kè lù jī
光盘刻录机
word =

yí dòng
移动

guāng pán kè lù jī
光盘刻录机

zì cháng
字长

fā sòng
发送
scanner =

sǎo miáo yí
扫描仪

bō hào
拨号

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

kuān dài
宽带
screen =

sǎo miáo yí
扫描仪

hù lián wǎng
互联网

píng mù
屏幕

zhǐ dú guāng pán
只读光盘
download =

xià zǎi
下载

fù jiàn
附件

bǎo cún
保存

chéng xù
程序
dialup =

bō hào
拨号

huí fù
回复

shān chú
删除

gōng jù
工具
click =

zhǔ yè
主页

diǎn jī
点击

dǎ yìn jī
打印机

xīn jiàn
新建
key =

shàng chuán
上传

diào zhì jiě tiáo qì
调制解调器

jiàn pán shū rù
键盘输入

guāng qū
光驱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles