Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Computers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

internet =

hù lián wǎng
互联网

wǎng luò fú wù qì tí gòng shāng
网络服务器提供商

jiàn pán
键盘

biāo yǔ
标语
program =

dǎ yìn jī
打印机

shuāng jī
双击

chéng xù
程序

huí fù
回复
quit =

tuì chū
退出

jiàn pán shū rù
键盘输入

píng mù
屏幕

shù zì huà shì pín guāng pán
数字化视频光盘
delete =

kè lù jī
刻录机

diǎn jī
点击

lí kāi, tuì chū
离开, 退出

shān chú
删除
menu =

guāng pán kè lù jī
光盘刻录机

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键

guāng pán kè lù jī
光盘刻录机

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)
reply =

shù zì huà shì pín guāng pán
数字化视频光盘

píng mù
屏幕

huí fù
回复

xià zǎi
下载
key =

jiàn pán
键盘

jiàn pán shū rù
键盘输入

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

shuāng jī
双击
exit =

lí kāi, tuì chū
离开, 退出

xīn jiàn
新建

jiē shōu
接收

xiǎn shì qì
显示器
printer =

bō hào
拨号

kè lù jī
刻录机

xuǎn zé
选择

dǎ yìn jī
打印机
file =

xīn jiàn
新建

xiǎn shì qì
显示器

xià zǎi
下载

wén jiàn
文件
giga =

shàng chuán
上传

shān chú
删除

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

bō hào
拨号
broadband =

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

kuān dài
宽带

diàn lǎn
电缆
save =

jiàn pán shū rù
键盘输入

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

xuǎn zé
选择

bǎo cún
保存
double click =

tuì chū
退出

diàn lǎn
电缆

guāng qū
光驱

shuāng jī
双击
screen =

píng mù
屏幕

wǎng luò fú wù qì tí gòng shāng
网络服务器提供商

jiàn pán shū rù
键盘输入

huí fù
回复
monitor =

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

diào zhì jiě tiáo qì
调制解调器

wǎng zhàn
网站

xiǎn shì qì
显示器
tools =

lí kāi, tuì chū
离开, 退出

guāng qū
光驱

gōng jù
工具

shuāng jī
双击
scanner =

wǎng zhàn
网站

xīn jiàn
新建

shuāng jī
双击

sǎo miáo yí
扫描仪
word =

zì cháng
字长

zhǔ yè
主页

guāng pán kè lù jī
光盘刻录机

bǎo cún
保存
pop up =

diǎn jī
点击

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱

zhǐ dú guāng pán
只读光盘
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles