Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Computers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pointer =

jiàn pán
键盘

xià zǎi
下载

píng mù
屏幕

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针
options =

cún dàng
存档

xuǎn zé
选择

tuì chū
退出

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针
modem =

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键

kè lù jī
刻录机

diào zhì jiě tiáo qì
调制解调器

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)
reply =

diǎn jī
点击

bǎo cún
保存

lí kāi, tuì chū
离开, 退出

huí fù
回复
CD writer =

diàn nǎo; diàn zǐ jì suàn jī
电脑; 电子计算机

kè lù jī
刻录机

wén jiàn
文件

zì jiē; bā wèi yuán zǔ
字节; 8位元组
program =

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)

chéng xù
程序

kuān dài
宽带

xià zǎi
下载
broadband =

kuān dài
宽带

guāng qū
光驱

huí fù
回复

liàn jiē
链接
word =

liàn jiē
链接

zì cháng
字长

bō hào
拨号

kuān dài
宽带
tools =

bǎi wàn
百万

gōng jù
工具

bǎi wàn
百万

biāo yǔ
标语
upload =

xiǎn shì qì
显示器

hù lián wǎng
互联网

zì jiē; bā wèi yuán zǔ
字节; 8位元组

shàng chuán
上传
send =

qiān

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键

píng mù
屏幕

fā sòng
发送
mega =

cún dàng
存档

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键

xià zǎi
下载

bǎi wàn
百万
DVD writer =

biāo yǔ
标语

guāng qū
光驱

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

jiàn pán shū rù
键盘输入
cable =

kuān dài
宽带

kè lù jī
刻录机

xiǎn shì qì
显示器

diàn lǎn
电缆
monitor =

cún dàng
存档

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针

xuǎn zé
选择

xiǎn shì qì
显示器
ISP =

cài dān, cài dān jiàn
菜单, 菜单键

xià zǎi
下载

wǎng luò fú wù qì tí gòng shāng
网络服务器提供商

diàn lǎn
电缆
pop up =

kuān dài
宽带

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

kuān dài
宽带
banner =

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

kuān dài
宽带

kuān dài
宽带

biāo yǔ
标语
double click =

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

diǎn jī
点击

fù jiàn
附件

shuāng jī
双击
mouse =

shǔ biāo zhǐ zhēn
鼠标指针

biāo yǔ
标语

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

shǔ biāo
鼠标
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles