Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Computers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tools =

gōng jù
工具

wǎng zhàn
网站

zì jiē; bā wèi yuán zǔ
字节; 8位元组

xiǎn shì qì
显示器
computer =

diàn nǎo; diàn zǐ jì suàn jī
电脑; 电子计算机

wǎng zhàn
网站

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

sǎo miáo yí
扫描仪
website =

wǎng zhàn
网站

kè lù jī
刻录机

shù zì huà shì pín guāng pán
数字化视频光盘

kè lù jī
刻录机
keyboard =

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

cún dàng
存档

jiàn pán
键盘

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)
attachment =

fù jiàn
附件

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

lí kāi, tuì chū
离开, 退出

wǎng zhàn
网站
pop up =

tuì chū
退出

bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)
比特(二进位制信息单位)

dàn chū shì guǎng gào
弹出式广告

biāo yǔ
标语
download =

bǎo cún
保存

xuǎn zé
选择

zì cháng
字长

xià zǎi
下载
DVD =

diǎn jī
点击

shù zì huà shì pín guāng pán
数字化视频光盘

lí kāi, tuì chū
离开, 退出

liàn jiē
链接
reply =

sǎo miáo yí
扫描仪

dǎ yìn jī
打印机

xīn jiàn
新建

huí fù
回复
kilo =

wén jiàn
文件

dǎ yìn jī
打印机

shǔ biāo
鼠标

qiān
screen =

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

píng mù
屏幕

shàng chuán
上传

gōng jù
工具
printer =

gōng jù
工具

zhǐ dú guāng pán
只读光盘

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

dǎ yìn jī
打印机
banner =

tuì chū
退出

sǎo miáo yí
扫描仪

biāo yǔ
标语

shuāng jī
双击
mouse =

shǔ biāo
鼠标

xià zǎi
下载

guāng qū
光驱

xià zǎi
下载
email =

huí fù
回复

wén jiàn
文件

diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件

shān chú
删除
program =

diàn nǎo; diàn zǐ jì suàn jī
电脑; 电子计算机

chéng xù
程序

diǎn jī
点击

shuāng jī
双击
link =

liàn jiē
链接

xià zǎi
下载

diàn nǎo; diàn zǐ jì suàn jī
电脑; 电子计算机

hù lián wǎng
互联网
broadband =

kuān dài
宽带

qiān zhào; shí yì
千兆; 十亿

wǎng zhàn
网站

diàn zǐ yóu xiāng
电子邮箱
create =

xià zǎi
下载

guāng pán kè lù jī
光盘刻录机

shǔ biāo
鼠标

xīn jiàn
新建
internet =

shān chú
删除

píng mù
屏幕

jiē shōu
接收

hù lián wǎng
互联网
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles