Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

flipper =

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎozuǐ
鸟嘴niǎo, qín
鸟, 禽
nose =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒubízi
口鼻子

bízi
鼻子

bèi qí
背鳍
hide =

shòupí
兽皮

liáoyá
獠牙

tuófēng
驼峰

wěi qí
尾鳍
animal =xiōng qí
胸鳍

dòngwù
动物

bèi qí
背鳍
skin =

fù qí
腹鳍

kǒnglóng
恐龙

dòngwù
动物


feather =

yǔmáo
羽毛

kǒubízi
口鼻子

wěi qí
尾鳍

lín
pelvic fin =

fù qí
腹鳍

zhuǎ

niǎo, qín
鸟, 禽

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
tusk =

liáoyá
獠牙

shòupí
兽皮

shòupí
兽皮

māo de húzi
猫的胡子
dorsel fin =

bèi qí
背鳍

yù`érdài
育儿袋

yǔmáo
羽毛


mammal =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

liáoyá
獠牙

kǒubízi
口鼻子

yù`érdài
育儿袋
snout =

zōng

kǒubízi
口鼻子

xiōng qí
胸鳍

wěi qí
尾鳍
fang =

shòupí
兽皮

jiānyá
尖牙

liáoyá
獠牙


claw =

yǔmáo
羽毛

kǒubízi
口鼻子

shòupí
兽皮

zhǎo
bird =

qízhuàngzhī
鳍状肢

dòngwù
动物

bízi
鼻子

niǎo, qín
鸟, 禽
reptile =

wěi qí
尾鳍

páxíng dòngwù
爬行动物

bízi
鼻子

bízi
鼻子
mane =lín

liáoyá
獠牙

zōng
anal fin =

wěi qí
尾鳍

bízi
鼻子

tún qí
臀鳍

māo de húzi
猫的胡子
fur =ruǎnmáo
软毛

yù`érdài
育儿袋

zhǎo
pouch =

wěiba
尾巴

niǎozuǐ
鸟嘴

yù`érdài
育儿袋

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
dinosaur =

niǎozuǐ
鸟嘴

kǒnglóng
恐龙

páxíng dòngwù
爬行动物

xiōng qí
胸鳍
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles