Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

caudal fin =

wěi qí
尾鳍

jiǎ

māo de húzi
猫的胡子

tuófēng
驼峰
animal =

bízi
鼻子tuófēng
驼峰

dòngwù
动物
reptile =

páxíng dòngwù
爬行动物

zōngliáoyá
獠牙
fang =

yǔmáo
羽毛

jiānyá
尖牙tuófēng
驼峰
shell =

qízhuàngzhī
鳍状肢

jiǎ

tún qí
臀鳍

fù qí
腹鳍
pouch =

zhǎo

tún qí
臀鳍

fù qí
腹鳍

yù`érdài
育儿袋
muzzle =

dòngwù
动物

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒubízi
口鼻子

qízhuàngzhī
鳍状肢
bill =

bèi qí
背鳍

niǎozuǐ
鸟嘴

zōng

niǎo, qín
鸟, 禽
scale =lín

shòupí
兽皮

qízhuàngzhī
鳍状肢
tail =

zhuǎ

wěiba
尾巴

zhuǎzi
爪子

kǒubízi
口鼻子
mammal =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zōng

zhuǎ

dòngwù
动物
anal fin =

lín

wěiba
尾巴

dòngwù
动物

tún qí
臀鳍
dorsel fin =

niǎo, qín
鸟, 禽

bèi qí
背鳍jiānyá
尖牙
fur =

ruǎnmáo
软毛

lín

māo de húzi
猫的胡子

xiōng qí
胸鳍
beak =niǎohuì
鸟喙bízi
鼻子
pectoral fin =

yù`érdài
育儿袋

xiōng qí
胸鳍

niǎo, qín
鸟, 禽

tuófēng
驼峰
fin =kǒnglóng
恐龙

niǎohuì
鸟喙

yǔmáo
羽毛
paw =

zhuǎzi
爪子

zōng

tuófēng
驼峰

yǔmáo
羽毛
flipper =yǔmáo
羽毛

qízhuàngzhī
鳍状肢

jiǎ
snout =

kǒubízi
口鼻子

jiānyá
尖牙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles