Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pouch =

yù`érdài
育儿袋

xiōng qí
胸鳍

shòupí
兽皮


feather =

kǒubízi
口鼻子

yǔmáo
羽毛

jiānyá
尖牙

bízi
鼻子
whisker =

kǒubízi
口鼻子

māo de húzi
猫的胡子wěiba
尾巴
snout =

jiǎ

niǎozuǐ
鸟嘴

kǒubízi
口鼻子

jiǎ
animal =

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子

niǎozuǐ
鸟嘴

jiǎ
nose =

xiōng qí
胸鳍

dòngwù
动物bízi
鼻子
dinosaur =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒnglóng
恐龙dòngwù
动物
scale =

yù`érdài
育儿袋

lín

ruǎnmáo
软毛

zhuǎ
tail =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

wěiba
尾巴

ruǎnmáo
软毛

fù qí
腹鳍
mane =

yù`érdài
育儿袋

zhǎo

zōng

yǔmáo
羽毛
pectoral fin =

xiōng qí
胸鳍

kǒubízi
口鼻子

wěiba
尾巴

yǔmáo
羽毛
hump (camel`s) =

yǔmáo
羽毛

māo de húzi
猫的胡子

tuófēng
驼峰

wěiba
尾巴
hide =

niǎo, qín
鸟, 禽

ruǎnmáo
软毛

shòupí
兽皮

tuófēng
驼峰
flipper =

niǎohuì
鸟喙

tuófēng
驼峰

qízhuàngzhī
鳍状肢

xiōng qí
胸鳍
bill =

niǎozuǐ
鸟嘴

kǒubízi
口鼻子

jiānyá
尖牙


muzzle =

dòngwù
动物

yǔmáo
羽毛kǒubízi
口鼻子
anal fin =

niǎo, qín
鸟, 禽

tún qí
臀鳍zōng
fish =

zhǎo

tuófēng
驼峰

jiānyá
尖牙


fang =jiānyá
尖牙

wěi qí
尾鳍

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
tusk =

qízhuàngzhī
鳍状肢

māo de húzi
猫的胡子

liáoyá
獠牙

tún qí
臀鳍
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles