Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

snout =

kǒubízi
口鼻子zhuǎ

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
pouch =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

wěi qí
尾鳍

tuófēng
驼峰

yù`érdài
育儿袋
claw =yǔmáo
羽毛

zhǎo

zhuǎ
feather =

zhuǎzi
爪子

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

niǎo, qín
鸟, 禽

yǔmáo
羽毛
dorsel fin =

bèi qí
背鳍

lín

xiōng qí
胸鳍

yǔmáo
羽毛
animal =

lín

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎo, qín
鸟, 禽

dòngwù
动物
pelvic fin =

kǒubízi
口鼻子

fù qí
腹鳍

jiǎ

kǒubízi
口鼻子
shell =

liáoyá
獠牙

jiǎ

páxíng dòngwù
爬行动物

yǔmáo
羽毛
pectoral fin =

qízhuàngzhī
鳍状肢ruǎnmáo
软毛

xiōng qí
胸鳍
paw =

niǎozuǐ
鸟嘴

zhuǎ

zhuǎzi
爪子

wěi qí
尾鳍
hide =

bèi qí
背鳍

wěiba
尾巴

shòupí
兽皮

yù`érdài
育儿袋
whisker =

wěiba
尾巴

māo de húzi
猫的胡子yù`érdài
育儿袋
dinosaur =

páxíng dòngwù
爬行动物

kǒnglóng
恐龙zhuǎ
nose =

jiānyá
尖牙

wěi qí
尾鳍

bízi
鼻子

wěi qí
尾鳍
talon =

fù qí
腹鳍

dòngwù
动物

zōng

zhuǎ
fang =

jiānyá
尖牙

liáoyá
獠牙

tuófēng
驼峰

bèi qí
背鳍
bill =

zhuǎ

dòngwù
动物

zōng

niǎozuǐ
鸟嘴
fin =

dòngwù
动物

tún qí
臀鳍

qízhuàngzhī
鳍状肢


flipper =

qízhuàngzhī
鳍状肢liáoyá
獠牙

xiōng qí
胸鳍
bird =

lín

niǎo, qín
鸟, 禽

yǔmáo
羽毛

tún qí
臀鳍
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles