Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hinagiban test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Hinagiban category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pistola =

jiàn, dāo
剑, 刀

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

shǒuqiāng
手枪
misil =

dàpào
大炮

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

dǎodàn
导弹

jīqiāng
机枪
bala =

qiāngdàn
枪弹

jiàn

shǒuqiāng
手枪

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
bulawog =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

dǎodàn
导弹

dǎodàn
导弹
pinuti =

dùn

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

duǎnjiàn
短剑
bulawog =

bùqiāng
步枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

bùqiāng
步枪

gōng
baraw =

jiàn, dāo
剑, 刀

duǎnjiàn
短剑

dàpào
大炮

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
hinagiban =

wǔqì
武器

jiàn

huǒjiàn
火箭

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
bangkaw =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

bùqiāng
步枪

shǒuliúdàn
手榴弹

tǎnkè
坦克
syatgan =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

lièqiāng
猎枪

wǔqì
武器

jīqiāng
机枪
pana =

zhuāngjiǎ
装甲

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

tǎnkè
坦克

jiàn
kanyon =

bùqiāng
步枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

lièqiāng
猎枪

dàpào
大炮
perno =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

tǎnkè
坦克

zhàdàn
炸弹

gōng
masinggan =

tǎnkè
坦克

jīqiāng
机枪

jiàn, dāo
剑, 刀

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
tangke =

dùn

lièqiāng
猎枪

dàpào
大炮

tǎnkè
坦克
samuray =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhuāngjiǎ
装甲

huǒjiàn
火箭
granada =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

shǒuliúdàn
手榴弹

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
tungkod =

qiāng

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

gōng

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
bomba =

shǒuqiāng
手枪

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

huǒjiàn
火箭

dùn
raket =

shǒuqiāng
手枪

huǒjiàn
火箭

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

jiàn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles