Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hinagiban test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Hinagiban category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

misil =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

bùqiāng
步枪

dǎodàn
导弹

gōng
syatgan =

shǒuliúdàn
手榴弹

lièqiāng
猎枪

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dàpào
大炮
armadura =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

zhuāngjiǎ
装甲

huǒjiàn
火箭

tǎnkè
坦克
riple =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

wǔqì
武器

jiàn

bùqiāng
步枪
pana =

shǒuliúdàn
手榴弹

shǒuqiāng
手枪

jiàn

bùqiāng
步枪
pinuti =

shǒuliúdàn
手榴弹

gōng

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

bùqiāng
步枪
kanyon =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

dàpào
大炮

jīqiāng
机枪

gōng
bala =

qiāngdàn
枪弹

huǒjiàn
火箭

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

lièqiāng
猎枪
baraw =

duǎnjiàn
短剑

bùqiāng
步枪

zhuāngjiǎ
装甲

lièqiāng
猎枪
bulawog =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qiāng
taming =

gōng

dàpào
大炮

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dùn
bangkaw =

dàpào
大炮

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

qiāng
pusil =

zhàdàn
炸弹

gōng

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

qiāng
hinagiban =

wǔqì
武器

dùn

qiāng

huǒjiàn
火箭
bomba =

dǎodàn
导弹

shǒuliúdàn
手榴弹

zhàdàn
炸弹

qiāngdàn
枪弹
perno =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

huǒjiàn
火箭

jiàn
tangke =

qiāngdàn
枪弹

tǎnkè
坦克

dàpào
大炮

bùqiāng
步枪
bulawog =

jiàn, dāo
剑, 刀

dàpào
大炮

gōng

jiàn, dāo
剑, 刀
granada =

qiāng

jīqiāng
机枪

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

shǒuliúdàn
手榴弹
espada =

shǒuqiāng
手枪

dǎodàn
导弹

zhuāngjiǎ
装甲

jiàn, dāo
剑, 刀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles