Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hinagiban test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Hinagiban category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pana =

jiàn

zhàdàn
炸弹

shǒuliúdàn
手榴弹

huǒjiàn
火箭
perno =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

zhàdàn
炸弹

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

shǒuqiāng
手枪
baraw =

lièqiāng
猎枪

dàpào
大炮

duǎnjiàn
短剑

zhàdàn
炸弹
tangke =

zhuāngjiǎ
装甲

tǎnkè
坦克

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

lièqiāng
猎枪
samuray =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

bùqiāng
步枪

qiāng
armadura =

jīqiāng
机枪

zhuāngjiǎ
装甲

shǒuliúdàn
手榴弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
hinagiban =

dǎodàn
导弹

wǔqì
武器

jīqiāng
机枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
riple =

bùqiāng
步枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

qiāng
granada =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

shǒuliúdàn
手榴弹

tǎnkè
坦克

gōng
pusil =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qiāng

tǎnkè
坦克
misil =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

dǎodàn
导弹

tǎnkè
坦克

wǔqì
武器
bangkaw =

zhuāngjiǎ
装甲

shǒuqiāng
手枪

dǎodàn
导弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
raket =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

tǎnkè
坦克

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

huǒjiàn
火箭
pinuti =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dàpào
大炮

dàpào
大炮

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
masinggan =

jīqiāng
机枪

lièqiāng
猎枪

qiāngdàn
枪弹

dàpào
大炮
bala =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

jiàn, dāo
剑, 刀

qiāngdàn
枪弹

gōng
espada =

jiàn, dāo
剑, 刀

gōng

dàpào
大炮

duǎnjiàn
短剑
syatgan =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

lièqiāng
猎枪

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
tungkod =

jīqiāng
机枪

jīqiāng
机枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhàdàn
炸弹
bomba =

dǎodàn
导弹

zhàdàn
炸弹

tǎnkè
坦克

qiāngdàn
枪弹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles