Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hinagiban test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Hinagiban category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bala =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

jiàn

qiāngdàn
枪弹
perno =

qiāng

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
taming =

bùqiāng
步枪

dùn

tǎnkè
坦克

jiàn
baraw =

duǎnjiàn
短剑

qiāng

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

shǒuliúdàn
手榴弹
armadura =

qiāng

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

zhuāngjiǎ
装甲

gōng
bulawog =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

lièqiāng
猎枪

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

qiāng
bulawog =

jīqiāng
机枪

gōng

lièqiāng
猎枪

shǒuqiāng
手枪
granada =

lièqiāng
猎枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dǎodàn
导弹

shǒuliúdàn
手榴弹
pana =

dàpào
大炮

jiàn

qiāng

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
pinuti =

tǎnkè
坦克

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

duǎnjiàn
短剑

shǒuqiāng
手枪
syatgan =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

zhuāngjiǎ
装甲

gōng

lièqiāng
猎枪
riple =

jīqiāng
机枪

bùqiāng
步枪

jīqiāng
机枪

dàpào
大炮
misil =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

wǔqì
武器

dǎodàn
导弹
pistola =

dùn

shǒuqiāng
手枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

lièqiāng
猎枪
hinagiban =

wǔqì
武器

jiàn, dāo
剑, 刀

dàpào
大炮

shǒuliúdàn
手榴弹
tangke =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

shǒuliúdàn
手榴弹

zhuāngjiǎ
装甲

tǎnkè
坦克
pusil =

qiāng

zhuāngjiǎ
装甲

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

shǒuliúdàn
手榴弹
bomba =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

gōng

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
samuray =

bùqiāng
步枪

qiāngdàn
枪弹

dàpào
大炮

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
bomba =

wǔqì
武器

jiàn, dāo
剑, 刀

jiàn

zhàdàn
炸弹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles