Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Insekto test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grillo =

zhīzhū
蜘蛛

kūnchóng
昆虫

xīshuài
蟋蟀

húdié
蝴蝶
mosquito =

máochóng
毛虫

máochóng
毛虫

wén

jiǎchóng
甲虫
abeja =

xīshuài
蟋蟀

mìfēng
蜜蜂

máyǐ
蚂蚁

jiǎn
chinche =

é

rùi

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂
oruga =

máochóng
毛虫

wén

huángfēng
黄蜂

zhàměng
蚱蜢
escorpión =

xīshuài
蟋蟀

rùi

xiēzi
蝎子

kūnchóng
昆虫
mariposa =

é

húdié
蝴蝶

máochóng
毛虫

wén
araña =

wúgōng
蜈蚣

máochóng
毛虫

zhīzhū
蜘蛛

jiǎchóng
甲虫
escarabajo =

wúgōng
蜈蚣

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子

jiǎchóng
甲虫
libula =

xīshuài
蟋蟀

qīngtíng
蜻蜓

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子
hormiga =

zhīzhū
蜘蛛

máyǐ
蚂蚁

qīngtíng
蜻蜓

wén
mosca =

jiǎn

zhīzhū
蜘蛛

wúgōng
蜈蚣

cāngyíng
苍蝇
cucaracha =

xīshuài
蟋蟀

xīshuài
蟋蟀

zhāngláng
蟑螂

zhàměng
蚱蜢
avispa =

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢

huángfēng
黄蜂

zhāngláng
蟑螂
mariposa de la luz =

cāngyíng
苍蝇

zhùmùchóng
蛀木虫

jiǎchóng
甲虫

é
tijereta, cortapicas =

mìfēng
蜜蜂

xīshuài
蟋蟀

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓
mosquito =

jiǎchóng
甲虫

zhùmùchóng
蛀木虫

rùi

xīshuài
蟋蟀
capullo =

jiǎn

wén

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiēzi
蝎子
insekto =

rùi

máochóng
毛虫

kūnchóng
昆虫

é
saltamonte =

zhùmùchóng
蛀木虫

jiǎchóng
甲虫

zhàměng
蚱蜢

máochóng
毛虫
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles