Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês Religião test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Religião category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

diabo =

dàzhǔjiào
大主教

cìfú
赐福

xìngshì
幸事

sādàn
撒旦
demônio =

qídǎo
祈祷

èmó
恶魔

zōngjiào
宗教

xiǎo jiàotáng
小教堂
inferno =

sēnglǚ
僧侣

lābǐ
拉比

dìyù
地狱

guāncai
棺材
arcebispo =

dàzhǔjiào
大主教

yùyánjiā
预言家

tiāntáng
天堂

mùdì
墓地
judeu, judia =

fójiào
佛教

yóutàide
犹太的

zōngjiào de
宗教的

shèngjiéde
圣洁的
batismo =

tiānshǐ
天使

jīdūjiào
基督教

xǐlǐ
洗礼

shàngdì
上帝
padre =shénfù
神父

qídǎowén
祈祷文

cìfú
赐福
santuário =

shèngdì
圣地

pǔbiàntú
普遍徒

cìfú
赐福

miàoyǔ
庙宇
céu =

qídǎowén
祈祷文

tiāntáng
天堂

shèngdì
圣地

fójiào
佛教
mesquita =

chànhuǐ
忏悔

shǐtú
使徒

qīngzhēnsì
清真寺

shèngdì
圣地
divino =

shèngjiéde
圣洁的

sādàn
撒旦

shàngdìde
上帝的

shǐtú
使徒
religião =

zōngjiào
宗教

xìngshì
幸事

mùdì
墓地

shàngdìde
上帝的
bênçao =

shèngzhí
圣职

xìngshì
幸事

nǚshén
女神

xiūnǚ
修女
confissão =

shénfù
神父

tiāntáng
天堂

cìfú
赐福

chànhuǐ
忏悔
sacerdócio, clero =

tiānshǐ
天使

chànhuǐ
忏悔

shèngzhí
圣职

qídǎo
祈祷
Deus =

jīdūtú
基督徒

sādàn
撒旦

shàngdì
上帝

shèngdì
圣地
igreja =

guāncai
棺材

jiàotáng
教堂

cìfú
赐福

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
orar =

qídǎo
祈祷

shèngdì
圣地

shèngzhí
圣职

pǔbiàntú
普遍徒
cristão, cristã =

shèngzhí
圣职

jīdūtú
基督徒zōngjiào de
宗教的
caixão =

jīdūtú
基督徒

jīdūjiào
基督教

sādàn
撒旦

guāncai
棺材
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles