Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês Escritório test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Escritório category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lápis =

diàn nǎo
电脑

bǐ jì běn
笔记本

qiān bǐ
铅笔

diàn nǎo
电脑
envelope =

wén jiàn hé
文件盒

zhǐ zhāng
纸张

bǐ jì běn
笔记本

xìn fēng
信封
cesta para correspondência de entrada =

xìn fēng
信封

huí xíng zhēn
回形针

shōu wén lán
收文篮

diàn nǎo
电脑
gaveta =

chōu tì
抽屉

wén jiàn hé
文件盒

zhǐ zhāng
纸张

zhǐ zhāng
纸张
caneta =

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒

xiàng pí
橡皮

gāng bǐ
钢笔
bloco de anotações =

chōu tì
抽屉

jì shì běn
记事本

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本
papel =

xiàng pí
橡皮

shōu wén lán
收文篮

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮
cesta de saída =

hēi bǎn
黑板

hēi bǎn
黑板

wén jiàn hé
文件盒

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
borracha =

xiàng pí
橡皮

hēi bǎn
黑板

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bàn gōng shì
办公室
grampeador =

xìn fēng
信封

bàn gōng shì
办公室

zhǐ zhāng
纸张

dìng shū jī
订书机
escritório =

gāng bǐ
钢笔

bàn gōng shì
办公室

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

yǐ zi
椅子
fichário =

dǎng àn guì
档案柜

wén jiàn hé
文件盒

hēi bǎn
黑板

wén jiàn hé
文件盒
caderno =

wén jiàn hé
文件盒

bǐ jì běn
笔记本

zhǐ zhāng
纸张

shōu wén lán
收文篮
mesa =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà
电话

diàn huà
电话

bàn gōng zhuō
办公桌
lista telefônica =

xìn fēng
信封

gāng bǐ
钢笔

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
número de telefone =

diàn huà hào mǎ
电话号码

xiàng pí
橡皮

shōu wén lán
收文篮

bǐ jì běn
笔记本
computador =

diàn nǎo
电脑

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ
电话号码
telefone =

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà
电话
apagador quadro negro =

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn cā
黑板擦

gāng bǐ
钢笔

dìng shū jī
订书机
cadeira =

gāng bǐ
钢笔

huí xíng zhēn
回形针

shōu wén lán
收文篮

yǐ zi
椅子
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles