Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês Escritório test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Escritório category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

papel =

xìn fēng
信封

zhǐ zhāng
纸张

wén jiàn hé
文件盒

shōu wén lán
收文篮
número de telefone =

chōu tì
抽屉

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ
电话号码
lápis =

diàn nǎo
电脑

jì shì běn
记事本

qiān bǐ
铅笔

xìn fēng
信封
caderno =

zhǐ zhāng
纸张

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng shì
办公室

jì shì běn
记事本
gaveta =

dǎng àn guì
档案柜

chōu tì
抽屉

hēi bǎn
黑板

diàn huà
电话
computador =

diàn huà
电话

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑
cesta de saída =

dǎng àn guì
档案柜

diàn nǎo
电脑

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒
quadro negro =

diàn nǎo
电脑

gāng bǐ
钢笔

xiàng pí
橡皮

hēi bǎn
黑板
mesa =

shōu wén lán
收文篮

zhǐ zhāng
纸张

gāng bǐ
钢笔

bàn gōng zhuō
办公桌
grampeador =

jì shì běn
记事本

xìn fēng
信封

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒
clipe =

shōu wén lán
收文篮

dìng shū jī
订书机

huí xíng zhēn
回形针

xiàng pí
橡皮
cesta para correspondência de entrada =

dìng shū jī
订书机

dìng shū jī
订书机

xìn fēng
信封

shōu wén lán
收文篮
caneta =

xiàng pí
橡皮

bǐ jì běn
笔记本

zhǐ zhāng
纸张

gāng bǐ
钢笔
apagador quadro negro =

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本
cadeira =

huí xíng zhēn
回形针

jì shì běn
记事本

hēi bǎn cā
黑板擦

yǐ zi
椅子
apontador =

diàn huà
电话

xìn fēng
信封

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
telefone =

bàn gōng shì
办公室

diàn huà
电话

hēi bǎn cā
黑板擦

zhǐ zhāng
纸张
escritório =

chōu tì
抽屉

jì shì běn
记事本

bàn gōng shì
办公室

diàn huà hào mǎ
电话号码
lista telefônica =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

diàn huà hào mǎ
电话号码

jì shì běn
记事本

qiān bǐ
铅笔
envelope =

gāng bǐ
钢笔

qiān bǐ
铅笔

xiàng pí
橡皮

xìn fēng
信封
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles