Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês natureza test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the natureza category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cascata =

pùbù
瀑布

sānjiǎozhōu
三角洲làng
colina =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

liú, shuǐliú
流, 水流

sānjiǎozhōu
三角洲

chìdào
赤道
pedra calcária =

shíhuīyán
石灰岩

liú, shuǐliú
流, 水流

shān, shānyuè
山, 山岳

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
iceberg =

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

jiàn xíe quán
间歇泉

yán
Pólo Norte =

běijí
北极

qìxiàngxué
气象学

xuànfēng
旋风

qìxiàngxué
气象学
erasão =

shānfēng
山峰

fǔshí
腐蚀

shā

zhōng rǔ shí
钟乳石
nuvem =

hǎitān
海滩

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

jiàn xíe quán
间歇泉

yún
remoinho =

zhōng rǔ shí
钟乳石

bīng

jùfēng
飓风

xuánwō
旋涡
neblina =

hǎixiào
海啸

hǎidǎo
海岛

yúnwù
云雾

bàofēngyǔ
暴风雨
gota de chuva =

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

fēngbào
风暴

hǎixiào
海啸
estalactite =

tǔdì
土地

tiānqì
天气

zhōng rǔ shí
钟乳石

shā
oceano =

shítou
石头

shí sǔn
石笋

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

dàfēng
大风
pé de vento =

hǎidǎo
海岛

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

dàfēng
大风

hǎi
lama =xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷dàfēng
大风
planície =

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

píngchuān
平川

dìqiú
地球
rio =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

shùlín
树林

cháo


terra =

zìránjiè
自然界

dìxiàde
地下的

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

dìqiú
地球
Trópico de Câncer =

làng

hǎidǎo
海岛

běi huíguīxiàn
北回归线

bīngzhù
冰柱
rocha =

wēifēng
微风

yán

píngchuān
平川

xuě
vulcão =

huǒshān
火山hǎi

yún
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles