Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Słownik Polsko-Chiński Miary i Wagi test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Miary i Wagi category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

waga =

shèshìdù
摄氏度

zhòng

shēng

fèidiǎn
沸点
celsjusza =wēndù
温度

shèshìdù
摄氏度

yīngcùn
英寸
milimetr =

bīngdiǎn
冰点

bīnglěng
冰冷

huáshì wēndùjì
花式温度计

háomǐ
毫米
wrzącie =

jùlí
距离

huáshì wēndùjì
花式温度计

bàng

fèiténg
沸腾
metr =

shēng

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

háoshēng
毫升

chǐcùn
尺寸
uncja =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分àngsī
盎司

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
wymiar =

huáshì wēndùjì
花式温度计

shēng

mísa
弥撒

chǐcùn
尺寸
cal =

shèshìdù
摄氏度

yīngcùn
英寸

bīnglěng
冰冷

tǐjì
体积
celsjusza =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

pǐntuō
品脱

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shèshìdù
摄氏度
metr sześcienny =

jiālún
加仑

bīngdiǎn
冰点

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

lìfāngmǐ
立方米
galon =

fèiténg
沸腾

lìfāngmǐ
立方米

liàngdù
量度

jiālún
加仑
gram =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

lìfāngmǐ
立方米


odległość =

jùlí
距离

háokè
毫克

yīngcùn
英寸

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
litr =

dùliànghéng
度量衡

shēng

háoshēng
毫升

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
pół kwarty =

háomǐ
毫米

huáshì wēndùjì
花式温度计

bīnglěng
冰冷

pǐntuō
品脱
temperatura =

fèiténg
沸腾

shèshìdù
摄氏度

wēndù
温度


fahrenheita =

huáshì wēndùjì
花式温度计

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里yīngcùn
英寸
mila =

háoshēng
毫升

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

yīnglǐ
英里

huáshì wēndùjì
花式温度计
objętość =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

mísa
弥撒

tǐjì
体积

jùlí
距离
jard =

yīngshí
英石

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺shèshìdù
摄氏度
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles