Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Słownik Polsko-Chiński Miary i Wagi test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Miary i Wagi category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

wrzącie =

tǐjì
体积

yīngcùn
英寸

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

fèiténg
沸腾
centymetr =

wēndù
温度

bàng

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
milimetr =

bàng

dùliànghéng
度量衡

háomǐ
毫米

tǐjì
体积
temperatura wrzenia =

dùliànghéng
度量衡

fèidiǎn
沸点

shèshìdù
摄氏度

shèshìdù
摄氏度
milligram =

shēng

háokè
毫克

shēng

àngsī
盎司
objętość =

tǐjì
体积

shēng

pǐntuō
品脱

lìfāngmǐ
立方米
miary i wagi =

bàng

dùliànghéng
度量衡

háoshēng
毫升

huáshì wēndùjì
花式温度计
wymiar =

mísa
弥撒

liàngdù
量度

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里


mila =

yīnglǐ
英里

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分pǐntuō
品脱
kilometr =

bàng

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

yīngshí
英石

háomǐ
毫米
jard =háomǐ
毫米

huáshì wēndùjì
花式温度计

yīngshí
英石
litr =

fèidiǎn
沸点

dùliànghéng
度量衡

yīngcùn
英寸

shēng
waga =

dùliànghéng
度量衡

yīngcùn
英寸

shēng

zhòng
temperatura krzepnięcia =

chǐcùn
尺寸

bīngdiǎn
冰点

háokè
毫克

àngsī
盎司
fahrenheita =

shēng

zhòng

shēng

huáshì wēndùjì
花式温度计
masa =

mísa
弥撒tǐjì
体积

fèidiǎn
沸点
kilogram =

tǐjì
体积

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

mísa
弥撒

fèidiǎn
沸点
galon =jiālún
加仑

yīngshí
英石

chǐcùn
尺寸
funt =

tǐjì
体积

chǐcùn
尺寸

dùliànghéng
度量衡

bàng
cal =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

bàng

yīngcùn
英寸

bīngdiǎn
冰点
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles